Brændeskov

|

BrændeskovgårdBrændeskovgård  Voldsted ved BrændeskovVoldsted ved BrændeskovVoldsted ved BrændeskovVoldsted ved BrændeskovI et bevaret regnskab over akcisen fra kong Christian II's tid 1521-22 omtales en P. Skriver i Brændeskov, hvilket formentlig er første gang Brændeskov omtales.

 Aksise 1522 - P. Skriver i BrændeskovAksise 1522 - P. Skriver i BrændeskovI 1556 har vi også en omtale af Brændeskov: "Ther nest ett obitt bezeglitt domsbreff wdgiffuit till Sundzheritz ting att thee dannemend tilskickett aff Kong Mtt: haffue tildömpt Swenburgs indbÿggere aldt theres rettighedt och eigendom ighen, att nÿde och beholle efther theres breffs lÿdelse som Sandemendt skifft och sk? thenom emellom, Som er fraa Swinburg Wibeldt oc saa Nör egienem marcken mÿtt egienem Haldager som then beck ligger, oc saa wdt ÿ Brendeskou, oc alle Loidzeiere wor ther till loglig tingsteffndt." (24. Juni 1556 Sunds Herredstings Dom angående rebningen af Haldager Grund)

Kirkeby kirkeKirkeby kirkeBrændeskov omtales også som marknavn under Tved ejerlav i 1792. Før reformationen og de første år efter havde Brændeskovgård som det udtrykkes i en gl. jordebog "sine stolestader" i Kirkeby kirke. I 1536 skødede kronen Brændeskovgård til kansler Johan Friis til Hesselager, som siden lagde den under Gudbjerg sogn.

I den nordlige udkant af skoven Øghaven ved Brændeskov findes Slotsbanken, en lav, langagtig banke, der har været omgivet af naturlige lavninger og grave. Kun bankens sydlige, i skoven beliggende del er velbevaret og her udgravede Nationalmuseet 1912 et af rå kamp opmuret bygningsfundament - 5 3/4 x 8 meter i firkant. Brændeskovgård tilhørte i 16 århundredes midte kansler Johan Friis og regnedes da til Kirkeby sogn, senere ejedes gården af Friiserne til Ørbæklunde. [Forarbejderne til Trap iv udgave. Rigsarkivet]

Brændeskovgårds hovedbygningBrændeskovgårds hovedbygning BrændeskovgårdBrændeskovgårdBrændeskovgårds avlsbygningerBrændeskovgårds avlsbygningerBrændeskovgård under hovedgården Broholm, Gudbjerg sogn - 168 tønder land - 7 tdr 6 skpr 2 fdk 2 3/4 alb.
Det samlede jordtilliggende - i Gudbjerg sogn 111 tdr land - i Lunde sogn 50 tdr land og i Kirkeby sogn 7 tdr land.
Teglværket er nedlagt. Hovedbygningen er opført i 1839 af kammerherre N.F.B. Sehested. Består af en grundmuret 1 etage bygning med kælder. I 1835 har N.F.B. Sehested ryddet og opdyrket en del af skoven "Brændeskov", samt dertil indkøbt og opdyrket overdrev fra Lunde og Kirkeby sogne. Gården er i 1886 lagt ind under Stamhuset Broholm. [Brændeskovgård 1899. Indberetning om landejendomme til Trap Danmarks redaktion. Rigsarkivet].