Fuldblodshingsten "Palæmon"

| | | | |

TærsketromleTærsketromleGeorg Frederik Ursin: Nyt magazin for kunstnere og haandværkere. 1833 - Side 396:

Efter et kort Ophold (i Rudkjøbing), især for at faae Pas paategnet, for at kunne slippe fra Langeland til Thorseng, satte jeg over til Vemmenæs, hvorfra Veien gik over Landet til Vindeby, og atter herfra over det smalle, men dybe Svendborg=Sund til Svendborg, hvor jeg ankom Søndag=Formiddag (Pintsedag).

Skjøndt jeg før Middag igjen forlod Svendborg, havde jeg dog Leilighed til at see den af en Deel Godseiere og andre Hesteyndere kjøbte Fuldblodshingst Palæmon. Dette herlige og skjønne Dyr, hvis Værd ieg iøvrigt ikke i nogen Henseende kan bedømme, røbede i sin hele Adfærd et Mod og Livlighed, som gjorde det dobbelt interessant.

Tilstedeværelsen af en saadan Hingst maa unægteligen have betydelig Jndflydelse paa Hesteavlen, og der forekom mig navnligen et Tilfælde, som viser, hvor fordeelagtig den Jnteresse, der nu næsten hos Alle udtaler sig for dette for Fædrenelandet vigtige Anliggende, maa være for sammes Fremme.

Den af mine Venner,som fulgte mig hen til Palæmon, og anmodede om, at den maatte forevises mig, fortalte, at han havde Haab, at faae et smukt Halvblodsføl for billig Priis. Han havde næmlig truffet den Accord med en Landmand, der eiede en ret smuk Bondehoppe, som sandsynligvis vilde være bleven bedækket af en sædvanlig Bondehingst, at hiin skulde for hans Regning lade sin Hoppe bedække af Palæmon, og at Føllet da skulde betales ham, naar det var eet Aar gammelt, med, saavidt erindres, 30 Specier.

Min Ven kunde saaledes for Bedækningspengene 10 Specier, og hiin Sum, eller for 40 Specier i Alt, altsaa for en særdeles billig Priis, vente at erholde et aarigt Halvblodsføl, og hans Fordeel var her forenet med Bondens; thi denne havde vist ikke ved at lade sin Hoppe bedække af en sædvanlig Hingst, erholdt et Føl, der kunde sælges, naar det var et Aar gammelt, for 60 Rbdlr.

Palæmons Tilstedeværelse havde saaledes  bragt min Ven, hvis Yndest for Heste iøvrigt forhen indskrænkede sig til at have en ret smuk Ridehest, til at anvende paa Hesteavlen en vel ringe Sum; men som dog ellers ikke var sat deri, og som sandsynligviis vil lokke Bonden til næste Gang, i Haab om den betydelige Gevinst, selv at staae Risico.

Vi bede undskylde denne Udskeielse og lignende, vi i det Følgende gjøre, naar vi tale om Heste; thi enten er det nu Kjærlighed til samme, der hendrager os til denne Gjenstand, eller og saaledes vi af den Tanke, at der bør tilvejebringes Kraft; vi haabe næmlig, at ved den Interesse, som nu udtaler sig for Hesteavlen, vil, ved Siden af Vædderidtet og Væddekjørslen, der ere Hurtighedsprøver, kræves Kraftprøver, at ved Siden af Fuldblods-Racen vil fremstaae en Race, der, i Lighed med Englands kraftige Karrehest, vil vinde Prisen til Brug, ligesom hiin vinder den til Skue.

Om denne nu allerede er tilstede her i Landet, eller kan fremkaldes ved Opmærksomhed for Uddannelsen af de allerede herværende Hesteslags, eller vel ogsaa behøver forædlet og fremmedt Blod for at frembringes, er noget, som ved den levende Iver for denne Sag, inden mange Aar, ved Erfaringen vil afgjøres.

Fra Svendborg kom jeg ad en Omvei, gjennem Landsbyen Ollerup, til Odense og passerede saaledes en Deel af Fyens fortrinlige Biveje. ...

 

Fra et af Europas førende hestestutterierFra et af Europas førende hestestutterier Hingsten Bahamian BountyHingsten Bahamian Bounty http://www.nationalstud.co.uk/ Berømte avlslinjerBerømte avlslinjer