Brev fra kong Frederik II til øvrigheden i Svendborg om klippinge* og dødsstraf for dem, som vragede denne mynt. 1564

| | | |
Nye Danske Magazin 1836. Første hæfte

Kong Frederik IIKong Frederik II(Efter originalen i Svendborg Stadsarkiv)

Klippinge ,firkantede, underlødige og undervægtige mønter, slået i krigstider, særlig berygtede var klippingene fra Christian II (fra 1518-23), Christian III (fra 1534-36) og Frederik II (fra 1563-70).

Oss Elskelige Borgemester, Raadmend oc Byefoget vdi wor Kiøbsted Suinborg

Frederich thend anden mett gudzs Naade Dannmarckis Norgis Wendis oc gottis Konning p. Wor gunst tiilforn, wider att effther som wij tilforn haffue lade vore obne breffue wdgaa til vore wndersotte, kiøbstedz mend bønder oc menige almue offuer altt rigett att wor mønt klippinge, som vij vdi thenne feide haffue ladett mønnthe, at skulle gienge oc gieffue holdis oc Jndragis oc vdgiffuis for thet ver(d) wij theend haffue ladett slaa. Tha forfare wij att same wor mønt end nu foragtis, oc icke annamis vdj kiøb oc sall, for thet werd wii thennd for satt haffue, huor forre wij erre foraarsagit paa thet nye vore obne breffue ther om att lade vdgaa huilcke wij ether her hoss tiilskiicker huoraff j ydermere haffue wor mening att forfare. Thi bede wij ether oc wiille attj strax lade lesse oc forkynnde same vortt breff paa Raadhussit for vorre vndersotte ther vdi byen och siiden mett fliid holder ther offuer saa att thet wbrødeligen ved magtt holdes oc att Jngen er emod giøre.

Svendborg Resens kort  ca 1675Svendborg Resens kort ca 1675Sammeledes bede wij ether och wiille attj strax lader wpsette en gallie paa marckedit ther samesteths,oc ther som nogenn finnedes som forschreffne vor mønt foragthe oc for thet verd thenn mønthet er, forfulde icke wiille antage Eller oc thette wortt breff, bud oc beffalning i nogre maade offuertreder, Attj tha tennom strax vden ald wndskyldning lader straffe paa liiffuit oc i same gallie vphenge, Saa att andre kunde see ther wed, och wore breffue oc bud acthe oc wed magtth holde, oc ther som ethers forsømmelsse findis attj mett nogre seer egennom fingre, oc icke holde offuer forschreffne vortt breff oc straffe thennom som ther emod giøre effther som forschreffuitt staar, Tha wille wij wiide thet hoss ether,oc som whørsome oc vliudige vndersotte lade straffe, huor effther i ether kunnde wiide att retthe, beffallennedis ether gud, Schreffuit paa vortt slott kiøpennehaffnn thennd xxviij dag aprilis Aar MDLXIIII. Wnder wortt Signett.
Friderich.