Boet efter Hr. Leopold til Løjtved gods 1774-1778 samt indberetning til Rentekammeret 1791

Auction 1775

 Auktion over Løjtved

Løytved Hovedgaard i Steenstrup Sogn, Sunds Herred, Nyborg Amt med underliggende Bøndergods bliver den 1ste Martii førstkommende stillet til offentlig Auction paa bemelte Løytvedgaard om Formiddagen Kl. 14, og om antagelig Bud skeer, uden viidere Auctioner da bortsolgt, men i anden Fald, ved anden Auction den 8de og endelige ved 3die den 15 Martii absolute bortsolgt ved bemelte Kl. Slet, enten separat eller samlet, efter de Conditioner, som paa Auctions Stedet bekiendtgiøres, og forinden bekommes til Eftersyn, hos Skifte Forvalteren (S.T:) Hr: Kammerherre von Holsten paa Holstenshuus, saavelsom paa Løitved, og hos Auctions Directeuren Cancellie = Raad Bekker i Svendborg.

Bemelte Gaard, som har effective en anseelig Besætning, af henved 300 Fæe = Høveder, foruden et stort Antall Heste, Faar, etc, er bekiendt af sine store og anseelige Skove, saa og for en af de gode Avls Gaarde i Fyen, og ligger meget beleilig paa een og en fierde Deel Miil nær ved Svendborg, for at kunde udskibe sine Korn = Vahre og Producter, hvoriblandt det meget fordeelagtige Teilverk og Kalkbrænderie kan regnes.

Gaarden bestaaer af frie Hovedgaards Taxt 35 Tdr. 5 Skp., Skovskyld 4 Tdr. 1 Skp. 1 Fkr. 1 Alb., Mølleskyld 3 Tdr. 2 Skp., 2 Fkr., 2 Alb., Steenstrup Kirke med Jus Patronatus og dens halve Konge Tiende 25 Tdr. 6 Skpr, item perpetueret Vester = Schierninge Konge Tiende 25 Tdr., Bøndergodsets Hartkorn er 267 Tdr., 4 Skp fire Syvendel Alb., foruden 2de enkelte Steder i Høye og et Huus i Gislev.

Godset betaler efter Jordebogen aarlig Landgilde Penge 502 Rdlr. 5 Mk. 7 og en halv (skl.) og i Korn af alle Slags 137 Tdr. 3 Skpr foruden Smør, Høns, Æg, Lam og Gies.

Det er ufornøden at beskrive Gaardens smukke Situation, som desuden er bekiendt, da den er forsynet med et vel indrettet Stuehuus, en vel bebygt Ladegaard, en stor Hauge og mange Fiske = Damme, som alt nærmere kan tages i Øiesyn. Thi vilde Liebhaverne til ommeldte Tid og Sted behagelig indfinde sig.

Conditionerne over Løitved = Gaard og Gods ere gandske favorable, og Betalings = Terminen skeer til 11te Junii 1776. Svendborg den 13 Jan. 1775 A. Bekker Auctions =Directeur

Kroghenlund