Horne bylov 1559

| | | | | | | | |
Brahesminde godsarkiv j.nr. 27/16

Brahesminde godsarkivBrahesminde godsarkivHorne Bylov givet 1559 af lodsejerne i Horne, af hvilke nævnes, Eiler Rønnow til Hvidkilde, Erik og Frantz Bille til Hvedholm, Iver Lunge til Nielstrup, Ebbe Munk til Fjellebro, fru Sophie Oldeland til Uggerslevgård, prior til St. Knuds Kloster m.fl., samt sognepræsten Mads Hansen med flere navngivne bymænd.

Det bevarede eksemplar i Brahesminde godsarkiv forefindes i en afskrift fra 1671, foretaget af Preben Brahe til Hvedholm. Byloven fra 1559 er fuldstændig bevaret. Den har 1577 fået nogle tillæg angående reglerne for især græsning.

Den sidste del af byloven er desværre i en meget ringe forfatning og helt ulæselig. Det oprindelig omslag blev i 1975 overført til LAO's samling af pergamenter.

 

Horne Mends Bÿes Low Samtÿcke oc Wilckor Udgifven af Efterskrefne Hvedholms Laads Eÿere = 1559. OC nu af mig Vnderskrefne J Herrens Nafn Ladet Vdskrifve oc Efterskrifve, huor till vnderfdgning oc Efterretning J... denne dag. Actum Huedeholm d: Novembr: 1671 - Preben Brahe

Wi Effterskrefne Eÿler Rönno Till Huidkilde, Erick Bilde oc Frands Bilde till Huedeholm, Jfver Longe till Nielstrupe, Ebbe Munck till FielleBroe, Fru Sophia Oldelands till Vgersslöf Gaard, Prior till St: Knuds Kloster, Oc fleere af dj goede Laads Eÿere, Hafr med disse Efterskrefne Dannamænd, Som ere Madtz Hanss: Sogne Præst till Horne Kircke, Aastrid Pederssen, Jeppe Kock, Peder Staffenssn, Mads Jörgenssen, Pofvel Lang, Morten Hans:, Peder Tommessen, Hans Lauridzssen, Berendt Jenssen, Peder Plog, Peder Böÿ, Rassmus Peders:, Hans Pofvels:, Jens Jbssen, Hans Marckussen, Anders Poske, Anders Hanssen, Jeb Hendricks:, Peder Pederssen, Rasmus Hanssen, Söfren Niels: ret tillsammen oc ofverveÿet nogle Artickle oc nÿttige Vilckor, Som kand være forne Horne Mend till Hielp oc Tröst oc gafnlig, baade at Guds Ære maa formeeres, oc for en Christelig Skick, oc Endræctighed maa des meere iblant denem foröges oc holdes, oc skall oc forne Artickle, holdes oc Samtÿckes, Vbrödelig, oc V=rÿgelig i alle maade som her efter fölger. At huer skall vide at rette sig efter.

1/ Jngen Mand eller Qvinde maa om Söndagen eller om andre bedre Hellige dage, fare eller fare lade till Strand enten Formiddag eller efftermiddag, förend Klocken er 2 Efftermiddag, oc dermed icke at gifve nogen Aarsage till nogen anden grafve Sÿssell eller gierninger Som om Hellige dage forbödne ere, dissligeste ere oc skulle disse 3 Hellige dage, Jule, Paaske oc Pinse dag, holdes gandske Hellig, Saa at der ingen icke gifved Lof. Huercken Formiddag, eller Eftermiddag, men holdes fuld Hellig, huem her imod Brÿder, böde Een Oxe till Herskabet, oc Een Tönde Öll till Bÿen.

2/ Jngen Mand eller Qvinde, eller nogen Mands Bud, maa Biude eller handle Korn om Natter tide, huercken Helligt eller Sögent, huem det giör böde 1 Oxe till Herskabet oc 1 Tönde Öll till Bÿen.

3/ J huem Som heldst Mand eller Qvinde, Dreng eller Pige, i huis Tÿende det vere kand, der V=Lÿder giör, enten vnder Messen, eller Prædicken, med Ord Stoelestade, eller anden V=nÿttige trætte, böde 1 Oxe til Hærskabet, oc 1 Tönde Öll till Bÿen.

4/ Jtem ingen Mands eller Qvindes Vogn skall findes i Marcken, huercken Hellig eller Sögen, vden saa er at hand blifver Sÿnderbrut for ham, at hand icke kand faa ham hiem, Men findes hand ellers paa Arÿelst? De være sig misstænct oc böde 1 Oxe till Herskabet, oc 1 Tönde Öll till Bÿen.

5/ Jngen Mand maa V=Lÿde giöre dend der Taalsmand skall være for Horne Mend paa Sogne Stefne, Gade Stefne, eller andre Vegne, Som ham bör at tale deres gafn oc nÿtte, huem det giör böde 1 Örte Hafre till Herskabet, oc 1 Td: Öll til Bÿen.

6/ Jngen maa före eller före lade Hör eller Hamp till Röde om Söndagen eller andre bedre Hellige dage, huem mod det giör böde 1 Oxe till Herskabet, oc 1 Td: Öll til Byen.

7/ Item huem vdförmer (vold uret) nogen i Sit? enten paa en eller anden Stefne, oc hand taler dend Deel nÿttelig oc gafnlig kand være, enten paa Bÿens eller Sognets Vegne böde 1 Örte Hafre till Herskabet oc ½ Td: Öll til Bÿen.

8/ Jngen maa hugge eller hugge lade, Torn, Riis eller anden smaa Skovf inden i Fire Aar, paa Horne Marck, enten af Horne Mend, eller nogen paa deres Vegne, vden till Een huers gierde og Vaange Gierde, oc huer da hugge paa sit eget om dj haffuer noget at hugge paa, Naar alle Mand vedtager, oc Herskabet giffuer sin minde, huem her imod brÿder, böde Een Oxe till Herskabet oc 1 Td: Öll till Bÿen.

9/ Jngen maa opbrÿde, eller ved andre opbrÿde lade nogen Mands Vonge Giærde, oc inddrifve Lös Qvæg, Hæste eller andet Qvæg, förend alle Mand vedtager, huem det giör Böde 1 Örte Hafre till Hærskabet, oc 1 Td: Öll til Bÿen.

10/ Jtem huo der vdgaar med sin Lee at Slaa, eller Slaa lade i Rug Marcken eller Bÿg Marcken, efter Vilkoret er taget, förend alle Mand vedtager, Böde 1 Oxe till Herskabet oc ½ Td: Öll till Bÿen.

11/ Jtem huem som farer i Een andens Vong med Hæste oc Vogn, oc enten med Vogn eller Hæste nedertræder nogen Mands Korn eller Enge, böde Skaden dj som haffuer faaet Skade, Hærskabet 1 Oxe, oc 1 Td: Öll till Bÿen.

12/ Jngen maa Slaa eller slaa lade i Vongen med sin Lee, efter hun er opgifven for Qvæg, vden paa sit eget, dissligeste oc icke heller paa Fæleden, huem det giör böde 1 Örte Hafre till Hærskabet, oc 1 Td: Öll til Bÿen. Dissligeste ingen Huus Mand, eller Peber Svend, eller andet saadant Folck maa icke bevære sig der med, huo det giör Böde ligesom forskrefvet staar.

13/ Item huem som slaar sit Qvæg i Vongen för alle Mand vedtager oc gifver Vonge op, oc blifver der giort nogen Skade paa nogen Mands Korn, da böde sig Skaden efter 4 Mends Skiellige Vurdering imod de Skaden hafver faaed, 1 Oxe till Hærskabet 1 Td: Öll til Bÿen.

14/ Jngen Mand maa Leÿe sin Jord hen till andre Bÿer vden Sogned, vden under it Hærskaf, Huem det giör Böde 1 Oxe till Herskabet, oc 1 Td: Öll til Bÿen, oc dog med saa skell, at der bliffuer tiendet Retferdig der af och med hosbondens minde.

15/ Jngen maa tage sig noget Qvæg til at hÿre eller föde, af uden bÿs folk, och sette paa vor Grund til Gresning end om mand sige at haffue Leÿed det och icke saa findis böde 1 Örte  [Havre] til Herskaffued och til Bÿen 1 Td: Öll.

16/ Huem som icke vill lade sig villigen Pante, om hand findes brödelig at være, oc giöres der gienstridig imod, böde 15 skpr: Hafre till Herskabet, oc ½ Td: Öll till Bÿen, end om mand kand Siunes at nogen er med V=ret Panted, da maa dend Mand som V=ret er Skeed, tage 4 Mænd oc lade forfare om hand Skeer V=ret eller eÿ, Er hand med V=rette Panted da haffue sit pant ubödt igien.

17/ Huem som der bliffuer Panted, oc icke vil lösse sit pandt igien, huad heller det bliffuer, taget for Gaardegang, eller andre Skellige sager som ickebehöfver at Söge Ting med, da maa det 3 gange frembÿdes til Gademoede, bliffuer det icke forinden löst være forbrudt til Hærskabet.

18/ Jngen Huusmænd, Peber Suenne maa hugge nogen Skovf, Torne eller Riis paa Horne Marck oc icke end heller bruge nogen Deel paa Horne Mænds Grund vden hiemmel, Leÿde oc Lof, huem her imod fordrister sig skall hafve forliist huis hand haffuer med at fare, oc böde 1 Örte Hafre till Hærskabet, 1 Td: Öll til Bÿen.

19/ Huem som opbrÿder nogen Mands Giærde, oc Stiæler bort Staufver oc Torne, som i Giærde oc paa Giærdet er, eller oc hugger nogen Mands Torne oc Staufver, som Staar oc Lucker?, oc borttager dend i Löndom till sin nÿtte oc gafn, være V=gief? oc Misstænckt for alle huad heller det Aabenbares eller eÿ, oc böde 1 Oxe till Herskabet, oc 1 Td: Öll til Bÿen.  End om findes nogen Rende kierlinger (omvandrende kvinder), Huus Qvinder eller oc andre Jndværendes Folck, som Stiæler Staufver, eller Torne, oc bliffuer aabenbare, at dj haffuer giort Skade, böde ligesom forskrefvet er, eller med Kroppen, om dj icke andet haffuer, dissligeste huem som Huusser oc hæler (giver husly) Saadan Folck, der slig V=laf? giörer för er Sagt, Böde oc ligesom forskrefvet Staar.

20/ Item huem af Horne der haffuer nogen Sag at Klage, der Hærskabet haffuer bröst af, oc eÿ Herridtz Ting anrörer, da er der saa Samtÿckt at den Eene skall staae den anden till rætte, huem her i Brÿder giffuer 1 Oxe till Hærskabet, 1 Td: Öll till Bÿen.

21/ Alle Mands Vonge Giærder skulle være fuld færdige om Woldermis vnder 1 Td: Ölls Viede till Bÿen, oc böde siden huis Skade der komer paa Kornet, om Giærderne bliffuer icke luct.

22/ Jngen maa indgierde nogen Self Venge paa Felleded som ike er uden alle mands minde och samtÿcke huem ded giör böde 1 Oxe til Herskabet och til Bÿen 1 Td: Öll.

23/ Item skall oc maa ingen Mand som i Horne Bÿ boer hugge nogen Torne i Vangene, enten til Vonge Giærder eller Hiemgiærder efter Woldermisse, huem det giör böde 1 Örte Hafre till Hærskabet, 1 Td: Öll till Bÿen.

24/ Item haffuer nogen Mand eller Qvinde u=loulig Hunde som paa er klaget paa Sogne Stæfne, Gade Stæfne oc i Huus, oc blifver icke Raad boed paa efter hans Klage och paakiært, huis Skade de kand giöre paa nogen Mands Qvæg, da böde den der Hunden Eÿer huis skade hand haffuer giort, oc slaa Hunden Jhiel, huem her findes Vanartig imod, oc icke vill giöre det skiel hand vill haffue, böde 1 Oxe til Hærskabet oc 1 tönde Öll til Bÿen.

25/ Item huem Som plöÿer offuer en Andens oc det bliffuer klaget oc kiært for Tals Manden, oc det bliffuer befunden, med neste Rensbrödre at hand haffuer plöÿet af sin Reens broder, Huem det giör oc icke vill villigen legge det tilbage igien böde i Örte Hafre till Hærskabet, 1 Td: Öll til Bÿen.

26/ Item huem vdførmer sin Reens brödre med Stene at kaste paa hans Ager videre endsom renen er och rætte, böde 1 Örte Hafre til Hærskabet, oc 1 Td: Öll til Bÿen.

27/ Item huem som lader ligge Plov eller Harre i Marcken, efter hand haffuer til Saaed, af Ladhed eller V=forstandighed, sig oc fleere till spot, böde 6 schpr: Hafre, till Hærskabet, oc 1 fierding Öll till Bÿen, Maa oc huem Lÿstig er, imod saadanne forsömmelssen skeer af - hugge Harren Sÿnder, oc være Angerlös derfor.

28/ Item huem icke vill Gade Stefne oc andre Stefne söge, som bör till Stede at være, oc bliffuer lovligen med Tingmaal advaret, vden hand er i lovligen forfald, böde 6 schpr: Ar: [Havre] till Hærskabet oc 1 fgr: Öll till Bÿen.

29/ Item huem som döller eller giemmer varsel eller Tingmaal for anden, saa hand icke kommer till möde, hand skall gifve det Bödtzsel vd som varssel giemmer.

30/ Item findes der nogen Mand der icke vill Samtÿcke oc indgaae disse Artikle, Som vi kunde alle haffue gafn oc nÿtte af, da skall dend ingen Rættighed oc Tröst skee efter denne Bÿlof oc wilckor.

31/ Dissligeste om der findes nogen som döller med huer andre for Villie eller Venskab, naar nogen veed at her brÿdes mod disse Artikle, da skulle dj være saa brödet, for dj icke aabenbaret, som dj der haffuer brudt mod Vilckaar, men aabenbarer dj at nogen er brödet, da skulle de icke nöÿe eller plages derfor, men huer mand skall Tr¨ste oc staa dem bj i alle maade.

Till ÿdermeere Vidnesbÿrd oc bedre Stadfæstelsse, at disse Vilckor oc Artikle skulle holdes V=rÿgelige oc V=brödig, da Trÿcker vi vor indssegler vnder denne aabne bref, oc Bÿlov, Skrefved J Jorne Söndagen Jubellate [3. søndag efter påske], Anno D: 1559

Aar 1571 Haffuer Meenige Horne Bÿe Mænd möt till Gade Stæfne, oc der vedtagen disse Effterschrefne Viider oc Vilckor, at huem som der imod giör skall böde for huer Stÿcke i Sær som her efterfölger.

1/  Huem som förer videre Qvæg paa Næssit eller J andre Hægnet end 4 Nö af huer Heel Gaard oc 2 Nöd af huer half Gaard, huem der imod giör, böde till sin Hærskab - 1 Örte Hafre, Oc til dend Ballie hand iboer - 1 Td: Öll.

2/ Jtem huem som holder for? plog Qvæg till andet Qvæg i vores Bÿg Marck efter Pintzsse dag, huem her imod giör böde till dend Ballie hand udj boer - 1 Fierding Öll.

3/ Item huem som Töÿrer paa anden Mands Agger eller Eng böde till sit Herskaf 1 Örte Are: [havre]; oc 1 fierding Öll till dend balle hand iboer, Eller gifve Eed baade for sig Self oc sine Folck.

4/ Item huem som hugger grönne Torne eller Elle Effter Vollermisse, vden det er med alle Bÿe mænds samtycke, oc da hugge paa paa sit eget, huem her imod Brÿder böde som forskrefvet staar 1 Oxe till Sit Herskaf, oc til dend Ballie hand iboer 1 Td: Öll. -

Item findes Niels Möllers eller hans Efterkommere Möllere i Horne Mölle, kommer videre Qvæg i vores Vengene Heÿens Marck end som inden Lakis? Beek oc for hans beed skall være oc icke holde videre end sine Egne ¨iör oc Melcke Kalfve, huis hand her imod giör böde 1 fierding Öll til Bÿen, for huer Sinde hans brÿst saa findes.

Item skall 3 Karle vorte paa Nesset Naar Vengene er der imod, for V= bæle Kræ ? oc alle Mand haffuer der vedtaget efter Soel gaar op, oc saa till Soelen gaar neder igien, oc da strax 3 andre, möde der igien oc Vaage oc vutte den Nat, indtill Soelen gaar op igien, Huem nogen her udj findes forsömmelig oc nogen der offuer fanger skade, da skall de der skulle vorte huer böde till dend Balle de i er 1 fierding Öll, oc oprætte dend som Skaden faar.

Item huem som findes at Age mug (gødning) udj Venged eller anden stæds huor meenige Bÿemænd haffuer indtaget at holde i Hegn, huem der imod giör böde till dend Balle hand iboer - 1 fierding Öl, oc till sit Herskab ½ Td: Hafre.

Item huem som fordrister sig till at före fremmed Qvæg, i vor Hegens Marck imod alle Bÿer? fleeste Mænds Samtÿcke, böede til Bÿen Een Td: Öll.

Item huem som haffuer Leÿed sine plov Stude bort, enten Mand eller Quinde til andre Bÿer, da skulle de der lade dem Græsse, huem som her imod vores forbud giör oc för dem hid paa Marcken till Græssning, böde till Bÿen 1 Td: Öll och Herskabed 1 Örte are [havre]

Aar [årstal er ikke oplyst]

Vores Herris Himmelfards dag, Töÿre? alle Horne Bÿmend ved?, som da tilstæde vare, at huer heel Gaard, maa före i vor Heÿned, som var Sönderskovfs Marck 12 Nöd som skall være Kiör, Hæste eller Qviger, Föl eller 2 Kalfve 1 Qvige, huem herimod bröd oc förer videre end som forbemelt er, böde for huer Höfvid 1 Örte Hafre till sit Herskaf oc 1 Td: Öll till Bÿen.

Item dersom nogen  Jnd....rings Mand eller Svend, förer Enten Kiör eller andet i Hegnet förend alle beste Bÿemends Minde, hand skall böde till sin Hærskaf ½ Örte Hafre oc 1 Td: Öll till Bÿen.

Sammeledes blef oc Samtögt at skulle optage oc færdig giöre dend giærde om Vonget i dend Nörre Marck, at Meenige Mand maatte der hafve deres Qvæg gaaendes i Rolighed, at huem som icke hafde deres Giærder ferdig dem blef forlagt Böde till Hærskabet i Örte Hafre, oc till Bÿen 1 Td: Öll. for huer sinde hans bröst findes.

Dernest blef omtalet oc tilkiende gifved Liusse? eller Elle Skovf, Hiul Naufs, Steene, Staur Torne, Torskegarn, Marere(l?) Garn, Læret, Ved af Skoven Stiæles fra fattige Folck, oc kand det eÿ andet være, end Saadanne Folck, maatte io være i Bÿen hos os, Huorfor vi Samtÿcke oc med Meenige Bÿemends Bevilling, at huem som er saadant Stÿcker vedgiort, mo? det vor Bÿes  Taalsmand, oc Laads Eÿers Fogede, med meenige Bÿemend, som da tillstæde kand være, maa indgaa i huilcken Mands Huus eller Gaard dennem Lÿster, oc der Randsage.... da der som Kosterne findes som mand efterleeder, da dend som Kosterne findes hos, skall stande der till rette, Som Kosterne haffuer mist, oc haffue det siden i sin Hosbonds oc Hærskabs minde, som saadanne V=Erlige Stycher giöre.

Dernest haffuer vj meenige Bÿmend, taget ved vilckor, eftersom 12 Mend, var vdtaget oc tiltroet, at legge ved Viide som findes brödig her udj som efterfölger:

Item om nogen Mands Bud, Tÿrer paa anden Marck, enten i Vonget, eller aadenstads, huor hegned er imod hans Reens Broders Minde - oc blifver beviist oc giör det Videndes, böde Een fierding Öll till Bÿen; oc siden i mod sin Reens Broder skaden.

Item der som nogen Træder anden Mands giærder Neder, oc der giöres Stændte ofver, böde 1 fierding Öll till den Balle hand i er, oc böde huis Skade der efter kand komme, oc giöre Giærdet veæ færdig igien.

Item Skall huer heel Gaard hafve i Vonget 4 Hæste, oc huer half Gaard 2 Hæste, huem her imod giör, böde 1 fierding Öll till dend Balle hand iboer.

Item huem der slaar eller Skær i nogen Marcke, enten till Kalf eller andet, förend alle Mand vedtager, böde 1 fierding Öll till dend Balle hand i boer.

Item huilcken der tager andre Mands Heste lösse. böde 1 fierding Öll til dend Balle hand iboer.

Item saa tit der nogen förrer videre Qvæg eller Hæste J Vonget end som forbemelt er, böde till dend Balle hand iboer 1 fierding Öll, oc till sit Herskab ½ Örte Hafre.

Item dersom nogen Huusmend, Peber Svenne eller andre Vnge Karle, förer der nogen Qvæg eller Hæste i vor Heÿned imod vores Minde, böde for huer Höfvid, oc saa tit dends bröst findes 1 fierding Öll til Bÿen, eller Balle, det indtager, oc dens Hærskab ½ Örte Hafre,

Item dersom nogen beder i vor Heÿned, med Öeg, böde for huer gang hans bröst findes 1 fierding Öll.

Item dersom Niels Möllers, eller hans Efterkommere Möllere i Horne Mölle, Qvæg kommer i vore Enge, videre end som forbemelt er, böde huer sinde hans bröst findes 1 fierding Öll till Bÿen oc till hans Hærskab ½ Örte Hafre, oc böde Skaden den faaed.

Item huem som findes at haffue beet J vor Rug Marck eller Byg Marck, eftersom alle Mand haffuer det afliust, böde for huer gang 1 fierding Öll, oc till sit Hærskab ½ Örte Hafre.

Item huem som hugger? om Sommeren udj Moesser nogen Vænder ? böde for huer gang 1 fierding Öll till Bÿen.

Item dersom nogen fanger Tingsmaal oc de icke möder, oc er vden Lovlig forfald, böde for huer gang, oc dersom hans Naboer det forsömmer, da hannem at böde den andens viide.

Item Naar der Ages Mög igiennem Bÿg Marcken, da skulle de age tilbage igien ..d Bÿen for der icke skall giöres skade paa Bÿg Sæden, eller anden Sæd, oc skulle de oc holde deres Föll af Bÿg Marcken, huem her imod findes V=lÿdig, böde 1 fierding Öll for huer gang.

Anno 1654 dend 30 Julj haffuer Anders Söffrenssen, Rasmus Hanssen, Christen Jörgenssen, Niels Jörgenssen, V: Rasmus Pederssen oc Lauridtz Pofvelssen, alle Boende vdj Horne Vdj Huedeholms Skrifverstue, oaa Samptlige Bÿe Mendenes Vegne, med Vores Velbÿrdige gunstige Herre oc Hossbondtz tilladelsse oc Samtÿcke bevilliget Peder Degn Sammestedtz Efterskrefne Aaarlig Gres Beed paa Horne Koemarck, Nemblig udj Koemarcken, Fire Kiör, paa Fælleden Treÿ Bester, Thifve Faar med deres Gröde, oc huis Gies hand kand hafve, Huilcket skete efter Welbemelte .. gode Herres Befalling till Rictighed? er fatted udj Pennen videre Tuistighed udj sin tid, dermed at faarekomme, Oc baade degnen oc Bÿe Mendene till goed Efterretning, Saaledes aff forne Sex Mend fuldmectige paa ald Bÿens Vegne at vere hannem bevilget, med Welbemelte Vores Gunstige Herres tilladelsse oc Samtÿcke huormed Deignen oc Nÿder?. Det bekræftes her neden vnder Med Deres Sædvanlige Mercker oc Zigneter paa Trÿgt. Datum Huedeholm vt Supra

 

 

Horne bylov 1559 (01)Horne bylov 1559 (01) Horne bylov 1559 (02)Horne bylov 1559 (02) Horne bylov 1559 (03)Horne bylov 1559 (03)  Horne bylov 1559 (04)Horne bylov 1559 (04) Horne bylov 1559 (05)Horne bylov 1559 (05) 

Horne bylov 1559 (06)Horne bylov 1559 (06) Horne bylov 1559 (07)Horne bylov 1559 (07) Horne bylov 1559 (08)Horne bylov 1559 (08) Horne bylov 1559 (09)Horne bylov 1559 (09) Horne bylov 1559 (10)Horne bylov 1559 (10) 

Horne bylov 1559 (11)Horne bylov 1559 (11) Horne bylov 1559 (12)Horne bylov 1559 (12) Horne bylov 1559 (13)Horne bylov 1559 (13) Horne bylov 1559 (14)Horne bylov 1559 (14) Horne bylov 1559 (15)Horne bylov 1559 (15) 

Horne bylov 1559 (16)Horne bylov 1559 (16) Horne bylov 1559 (17)Horne bylov 1559 (17) Horne bylov 1559 (18)Horne bylov 1559 (18)

Bjerne bylov 1631 (01)Bjerne bylov 1631 (01) Bjerne bylov 1631 (02)Bjerne bylov 1631 (02)  Bjerne bylov 1631 (03)Bjerne bylov 1631 (03) Bjerne bylov 1631 (04)Bjerne bylov 1631 (04)  Bjerne bylov 1631 (05)Bjerne bylov 1631 (05)