Anonym ....dolf ...mester, AA,St.Thomas-V.I.U.S. F.Norge 1856 -d. 1930

Anonym  ....dolf ...mester, AA,St.Thomas-V.I.U.S. F.Norge 1856 -d. 1930