Byfoged og borgmester Ludvig Schrum

Byfoged og borgmester Ludvig Schrum

Byfoged og borgmester Ludvig Schrum

Om Svendborg (1903): "

Loven om Købstadskommunernes Styrelse af 26. maj 1868, ifølge hvilken disse fik et betydeligt udvidet Selvstyre, idet Ordningen med Byfoged og delegerede Borgere bortfaldt, og Styrelsen overgik til det af Borgerne valgte Byraad med den kongevalgte Borgmester som Formand, traadte i Kraft 1. Januar 1869, og Svendborgerne valgte da deres første Byraad.

Byfogden var da Ludvig Schrum, som i 1859 havde afløst den yndede Kammerherre Jessen, og som selv efterhaanden naaede at blive ligesaa afholdt som sin Forgænger. Han beklædte Embedet til 1885, da han trak sig tilbage, men blev boende her i Byen indtil sin Død 1894.

Af det første Byraads Medlemmer er nu ingen mere i Live. Det bestod, foruden Formanden Borgmester Schrum, af Købmændene Agent L.I. Baagøe, Gumme Riber, Claus Krøyer og Grosserer H.I. Rasmussen, begge Brødrene Lange (Hattemager I.M. Lange og Jernstøber L.R. lange), Sejlmager Brandt, Skibsbygger H.P. Hansen, Maler Berth (i Skattergade), gamle Rokkedrejer Erik Lindegaard og Farver Morten Peter Kisbye.

Af disse sad Claus Krøyer i Raadet uafbrudt indtil 1890, altsaa 21 Aar, en Rekord, som kun er slaaet af afdøde Grosserer Jens Peter Baagøe, som sad der fra 1873 til 1897, og af Justitsraad J.L. Knudsen, som har været uafbrudt Medlem af Raadet siden 1876. - Læge Mølmark har været Medlem af Raadet i 20 Aar, afdøde Adolph Husom og C.C.P. Bärthelsen i henholdsvis 17-18 Aar.

Foruden Gasværket og Vandværket var der, forinden det nyvalgte Byraad paabegyndte sin Virksomhed, udført adskillige kommunale Arbejder; vi havde saaledes faaet Sundhedsforholdene, som Borgmester Schrum interesserede sig levende for, noget forbedrede, navnlig ved at Byen var bleven inddelt i et vist Antal Distrikter, som stod under en Art sanitært Tilsyn af dertil valgte Mænd.