Om Johan Friis' første Hesselagergård

| | |

Otto Norns skrift om HesselagerOtto Norns skrift om Hesselager Brev 25.12. 1540Brev 25.12. 1540 Brev 25.12. 1540 (2)Brev 25.12. 1540 (2) Brev 25.12. 1540 (3)Brev 25.12. 1540 (3)Ved Hesselagergård findes en bygningssten med årstallet 1538. Den latinske indskrift lyder: "Her har paa Fædrene Grund Johan Friis ladet rejse ny denne Bygning til Bo baade for sig og sin Slægt. Ejerens Vaaben du skuer, velhugget i Sten for at vise Herkomst og Byrd, at hans Hus gammel Oprindelse har. Aar 1538". Et brev "Schreuit wdj Hæslagger Juelle dag Aar 1541" (25.12. 1540) af kansler Johan Friis til kong Christian III gør, at Otto Norn i 1961 konkluderer, at Johan Friis' hus i sin første skikkelse på det tidspunkt har været fuldt beboeligt.   

 

 

 

 Stranges Tårn 1754Stranges Tårn 1754 HesselagergårdHesselagergårdClaus M.Smidt skriver i 2006: Renæssancens Bygninger ..., s. 8: "Lidt gådefuldt og tankevækkende er det, at Christian 3 samme år (1538) var i Braunschweig for at drøfte Danmarks udenrigspolitik med den derværende hertug og i sit følge talte Johan Friis. På rejsen kan de næppe have undgået at se, at slottet i Celle var under opførelse med anvendelse af rundbuede gavle af Hesselagergård-typen."

 

http://fynhistorie.dk/node/27008

http://www.fynhistorie.dk/node/17274

 

Brev 14.6. 1538Brev 14.6. 1538 Brev 14.6. 1538 (2)Brev 14.6. 1538 (2) Brev 14.6. 1538 (3)Brev 14.6. 1538 (3) Brev 14.6. 1538 (4)Brev 14.6. 1538 (4) Brev 14.6. 1538 (5)Brev 14.6. 1538 (5) Brev 14.6. 1538 (6)Brev 14.6. 1538 (6)På Rigsarkivet findes desuden et brev forfattet af Johan Friis til kongen, dateret 14.6. 1538 (Breve til kongen fra kansler og rentemester 1538-71). Dette brev omtaler ikke direkte Johan Friis' eget byggeri i Hesselager, men derimod hans engagement i kongens byggerier ved Malmøhus og Københavns Slot, hvor Johan Friis formentlig har opholdt sig, da han skrev brevet. I uddrag lyder det: "Stormectigeste Konig Naadigheste Herre nest Mÿn Vnderdanigh plegthighe thro thienest giffune Jegh etthers K mt gantz Vnderdalig thilkendhe Att Jegh nu nÿlighen haffuer Enttfangedt Noghre Edhers K mtz Breue Och schriiffuelser Vdi Huilke Etthers KMtt Beffaller atth thenne Bÿgningh paa Slotthz Motthe faa sÿn framgangh dog Att thz icke Hindrer then Andhenn Bÿgningh vdi Malmøø Och andre stedtz Tha Verdiis(?) att K Mtt Att Vidhe att Her arbeÿdiis daglighenn paa same Bÿgning Her paa slotthz Oc er the Huellingher offuer Porthen Aldelliis redhe Och thiisliigst.(?) oc thratzen (+) ther offuen offuer Lagt saa Jeg throer att E K Mtt skal well beHaghett Naar EK Mtt faar thz att see

Paa skiibene arbeitz oc daglighen, thenn Bremer sampson(?) haffuer veriidt stiurth(?) Och er nu alldeliis redhe Och vell ferdhigh Och nu vdi dag eller J Morghen skal thenn Lupke Amerall som bleff thaghenn for Suinborig stiurtz (?) Och strags mett thz fürsthe gøres ferdiight Och strags ther effther thycke meg gott ved att begÿnde paa the danske sampsom (?), thii then haffuer thz storliighenn behoff. Thz bÿgning J Mallmøø gor och vell for sigh

Gÿffuer Jegh E K Mtt och ydmyghelig thÿll kendhe att thiisse 1½ (100) Landtzknecthe her Ligher vdi Bÿen haffue thuende ganghe hafft budt hoss meg oc ville vere aff bettallett hues the skulle haue nu the hallue Aar och vor the vuillige saa the icke wille voghe nu haffuer Jeg ladht lone(?) Høuetzmandhen penninghe som  han maa lonne Knecthene Dogh haffuer Jegh sagt ham att naar Resthen (?) skulle aff bettalles, Tha  wiill Jeg aff korthe same penninghe Vdi hans sum Och icke wiill the rette meg effther hans skulle regiistger(?) wo wiidt Jegh icke huorledis E K Mtt holler the andre Knecthe Huad heller the bettalles eller icke att E K Mtt wiill selffue meg thiill ......

Brev 14.6. 1538 - transkribtion af side 3 og 4Brev 14.6. 1538 - transkribtion af side 3 og 4