Friderich Bagger til Juulskov 1710-91

| | | | | | | |

Juulskov fra havenJuulskov fra haven Friderich Bagger til JuulskovFriderich Bagger til JuulskovBagger, Frederik, 1710-91, Godsejer, blev født paa Gaarden Risinge i Fyn. Hans Forældre, Poul B., Ejer af Risinge (d. o. 1722), og Hustru Pernille f. Købke (d. 1731), satte ham i Odense Skole, hvorfra han 1730 blev dimitteret til Universitetet. Efter overstaaet theologisk Examen blev han antagen som Huslærer hos Sognepræst Fr. Schurmann til Brahetrolleborg og Krarup Menigheder i Fyn.

Den unge Mand, der af og til maatte prædike for Herskabet paa Brahetrolleborg, blev snart meget afholdt, og de medicinske Kundskaber, han erhvervede sig ved Læsning, oprindelig for at hjælpe paa sin egen svage Helbred, gjorde ham til en søgt Læge. Da han dog under sin Lægevirksomhed følte Trang til at faa sin Viden paa det medicinske Omraade udvidet, foretog han en Rejse til Altona og studerede der i nogen Tid. Midlerne til dette Ophold skaffede han sig ved at sælge Smykker, som de adelige Familier medgave ham til Salg for en vis fastsat Sum; hvad han kunde faa der ud over, var hans eget. Et Ophold i Kjøbenhavn benyttede han til at lægge sig efter Lovkyndighed og tage juridisk Examen for ustuderede (1737). Noget efter blev han antagen til at forestaa Husholdningen paa Brahetrolleborg. 1746 blev han Birkedommer paa Baroniet Brahetrolleborg og fik Brændegaard i Forpagtning, en Gaard under Baroniet, som da var meget forfalden. Han ophjalp denne Gaard og erhvervede sig saa megen Formue, at han 1760 kunde kjøbe Herregaarden Julskov, hvor han forblev boende til sin Død, ivrig optagen af mangesidige filanthropiske og landøkonomiske Bestræbelser. 1761 blev han Kammerraad, 1781 Justitsraad. Han døde som Etatsraad 23. Febr. 1791.

B. er Forfatter af flere landøkonomiske Skrifter og Afhandlinger, der vidne om Grundighed og praktisk Sans. I «Økonomisk Magasin» 3. Bind offentliggjorde han: «En forsøgt Maade, hvorledes man med samme Tid, Plov og Bæster uden mindste Umage eller videre Besværlighed kan pløje smalle Furer», hvori han tager Ordet for en mere praktisk Maade at behandle sid og stiv Jord paa. Denne Artikel, der for øvrigt er af ringe Omfang, skal have haft en Del Betydning i Tiden. Hans «Instrux eller Bylav for Refsvindinge By» (1773) er et værdifuldt Aktstykke, der giver god Oplysning om, hvorledes Ordenen opretholdtes i de gamle Bylav under Trevangsbruget, om den sædelige Tilstand i Bondestanden paa den Tid og om, hvorledes man tænkte sig Standen paavirket. Han forsøgte sig ogsaa i filosofisk-historisk Retning i et Skrift: «Naturlige Aarsager til Jordgrødens Formindskelse» (1787), hvori han søgte at godtgjøre, at Jordens naturlige Ydeevne maa være aftagen. – B., der levede ugift, blev en meget velhavende Mand og satte sig et smukt Eftermæle i sin Samtid ved at stifte betydelige Legater og bekoste mange unge Menneskers Studeringer.

Personalia, betreffende Fr. Bagger, udg. af J. H. Tauber, 1792. Abrahamson, Fr. Bagger den Vindskibelige, 1794. Nyerup, Lit. Lex. Rasmussen Søkilde, Brahetrolleborg S. 116 ff.

J. P. Petersen.

BilagStørrelse
Friderich Bagger 1.pdf3.84 MB
Friderich Bagger 2.pdf4.39 MB
Friderich Bagger 3.pdf3.07 MB
Friderich Bagger 4.pdf3.9 MB
Friderich Bagger 5.pdf4.94 MB
Friderich Bagger 6.pdf4.5 MB
Friderich Bagger 7.pdf3.9 MB
Friderich Bagger 8.pdf3.85 MB
Friderich Bagger 9.pdf3.75 MB
Friderich Bagger 10.pdf3.06 MB