Skibshøvedsmand Kjeld Baad til Tiselholt

| | | |
Fynske tegnelser 1588-96 (RA)

Et af Christian IV's orlogsskibeEt af Christian IV's orlogsskibe I forbindelse med visitatsen i 1589 i Vejstrup blev biskop Jacob Madsen indbudt til at besøge Tiselholt, hos "Frue Karine Jens Bods". Deres søn Kjeld Baad arvede siden Tiselholt og ejede tillige Skovsbo på Langeland. Han var 1582 søofficer, og som chef for krigsskibet St. Michel ledsagede han Christian IV på rejserne 1599 til Nordkap og 1606 til England. Han døde barnløs 1608 som slægtens sidste mand, og efter tidens skik tog han våbenskjoldet med sig i graven. Hans enke Regitze Grubbe til Skovsbo ægtede i sit 70. år en ung holstensk adelsmand ved navn Ulrik v. Pentz, medens hans søstre Inger Baad, gift med Hans Urne, og Birgitte Baad, gift med Peter Galt, arvede ham. Hans Urne var søofficer og ejede endvidere Dreiby og Nedergaard på Langeland. Han nævnes ved hyldingen 1580 og døde 1625; datteren Margrethe Urne ægtede Jørgen Mund, der ligeledes var søofficer og som 1640 skrev sig til Tiselhol

Bondesen: Elskovs KrinkelgangBondesen: Elskovs Krinkelgang Bondesen: Elskovs KrinkelgangBondesen: Elskovs KrinkelgangNB: Den langelandske skolelærer forfatter Ingvor Bondesen har udnyttet Baad-slægten på Tiselholt og andre fynske og vel især langelandske adelige i sin historiske fortælling: Elskovs Kringelgang.

Alexander Durham (*) och Kield Baad fick Breff att schule med thett allerfÿrste were wdi Kiöpnehaffn thilstede

Christianus 4

Wor gunst thilforn, wide att wi ere tilsindtz nu Strachs at vdshicke Nogen wore Orlougs skibe wdi Söen, och wille thig Med Andre wore Skibs höffuitzmend paa et Samme wore Skib brugge, thi Bede wi thig och wille, attu Retter thig epther attu kand were thil Stede, her wdi wor Kiöbsted Kiöpnehaffn nu Strachs Medt thz Allerförste, thig Mueligt Kand vere, och ther indtreder paa Huilket wort Skib thu bliffr thil forordnit Rettendis thin Leiglighed ther epther, attu Nogen thid lang wd paa Sommeren Bliffuer wdi Samme Bestilling Och Reigsse, wi schicke thig her huoss wort Passbordt huormedt thu Vnder wegen?Kand Bliffue hidt Befordrit, ther Med scher Wor vilge. Actum Kiöpnehaffn then 26 April Ao 1591.

(*)  skotsk adelsmand  og i ægteskab 1575 med Mette Urne, datter af Johan Urne og Mette Rønnow". (Formentlig fejl for Anne Markvardsdatter Rønnow"