Fru Birgitte Rønnow's begravelsesfest

| | | |
Fynske tegnelser 1588-96 (RA)

Hjortesalen på HesselagergårdHjortesalen på Hesselagergård Hjortesalen på HesselagergårdHjortesalen på HesselagergårdJagt var alene forbeholdt kongen og adelen; hvis almuen således forgreb sig på især råvildt stod krybskytterne til at få en livsstraf. "Ingen almuesfolk er tilstedt at skyde dyr eller i så måde at bære bøsse", hed det; da nogle bønder således i 1574 blev taget på fersk gerning, blev der rejst en dobbelt galge til at hænge krybskytterne i. 

Under kong Frederik II blev det skik, at der ved de fornemste adeliges begravelse trakteredes med stegte hjorte, og om muligt rådyr eller dådyr. Sligt var imidlertid ofte umuligt at skaffe uden at ty til kongens hjælp, thi kun han besad den fornødne store dyrebestand på sine vildtbaner (Troels Lund: Dagligt liv i Norden, bd. 7, s. 518).

Thurø var et af kongens foretrukne jagtrevir i det sydfynske. På øen nævnes "Hovedgården" helt tilbage i 1528. Og den var formentlig bolig for de to "Hauffmænd", som omtales i Ellen Marsvins mageskiftebrev fra 1625. Biskop Engelstoft anfører 1858 som deres mulige opgave, at de skulle modtage "herskabets jægere, kongens eller lensmandens ... når jagten holdtes".

 

LykkesholmLykkesholm RønnowRønnowI august 1590 tilgik der således fra kongen befaling til lensmanden i Nyborg, om på Thurø at lade skyde 3 stk dådyr til brug ved fru Birgitte Rønnows begravelse.

Fyns biskop, Jacob Madsen skrev, at han mandagen efter 1. søndag efter påske 1590 i Nr. Sandager kirke begravede "Frue Birgite Rønou, Jørgen Quitzous moder." En nærmere undersøgelse viser dog, at bispen for engangs skyld giver urigtige oplysninger.

 

 

E.B. 2.8. 1590E.B. 2.8. 1590 E.B. 31.8. 1590E.B. 31.8. 1590 E.B. 11.9. 1590E.B. 11.9. 1590

 E.B. 13.9. 1590E.B. 13.9. 1590Mere troværdig i denne sammenhæng er Eiler Brockenhuus' kalenderoptegnels

er: "Anno 1590, (2. august)  paa En Söndag döede, Klocken war mellem ix och x formiddag, döde Frw Birgitthe Rönnow paa Hendis Gaard Lÿckisholm, Och fick ith Saligh och Christeligt Endeligt".

31. august 1590: "Anno 1590 paa En Thirsdag förde de Salig Frw Birgitthe Rönnows lig fraa Lÿckisholm och thill Othense"

11. september 1590: "S. Birrithe Rönnows Lig bleff förth fraa Othense och thil Sandagger".

13. september 1590: "Anno 1590 paa En Söndag Stod Fru Birritthe Rönnows Begraffuelsse wdj Sandagger Kiercke".

NB: Finn Holbek har kommenteret uoverensstemmelsen mellem Jacob Madsens visitatsbog og de øvrige kilder: "Ja det virker lidt mærkeligt at hun skulle være begravet allerede da, eftersom hun ifølge både DAA 1910:332 og DAA 1913:487 skulle være død 2. august 1590 på Lykkesholm, og være begravet 13. september samme år i Sandager kirke.


Hun er mor til Jørgen Q. så der kan ikke være tale om andre, og der er i det hele taget ikke andre Birgitte R. som passer med dødsår 1590, - kun en som dør allerede 1527".

 

Brev 16.8. 1590Brev 16.8. 1590  Kong Frederik II om adelige begravelser 1576Kong Frederik II om adelige begravelser 1576Kong Frederik II om adelige begravelser 1576 (2)Kong Frederik II om adelige begravelser 1576 (2)  Kong Frederik II om adelige begravelser 1576 (3)Kong Frederik II om adelige begravelser 1576 (3)Lauritz Brockenhus fich breff om iij stÿcker wildt att lade slaa

Christian 4

Wor gunst thill fornn. Widt att wij naadigst haffue Vndt Och beuilget Affgangene Fru Birgitte Rønnows, thill Lÿckesholm hindis börn och Arffuinge, att mue bekomme thill forne theris moders begraffuelsse, nogen Anthall stÿcker wildt. Thi bede wij thig och wille, Att nar thu her medt besögis, thu da lade slaa eller skiude paa thorö ( Thurø) thre stÿcker daa wildt, Och thennom thill forne Fru Birgitte Rønnows Arffuinge eller theris fuldmechtige, lader offuerAndtuorde. Ther medt skier wor wilge. Koldinghus then 16 Augusti Ao 1590