Sognepræst og rektor Henrik Hansen (ca 1529-1604) i Gudme

| | | | |
Fynske tegnelser 1588-96 (RA)

Gudme kirkeGudme kirkeFormentlig i sensommeren 1590 nedbrændte Gudme-præstens bolig. Det fremgår af et brev, som kongen i august samme år sendte til lensmanden i Nyborg. Den uheldige sognepræst, Henrik Hansen mistede ved den lejlighed alt, hvad han ejede og var derfor kommet ud i stor armod. Det normale på den tid var, at ildsramte fik en skriftlig tilladelse af myndighederne til at vandre omkring og tigge. I dette tilfælde må vi dog formode, at Laurids Brockenhuus har efterkommet kongens ønske og draget omsorg for en genhusning af præsten og dennes familie, samt sikret familien økonomisk med midler fra lenskassen, og så hurtigt det var gørligt, fået opført en ny præstegård i Gudme. 

Da biskop Jacob Madsen 10 år senere kom på visitats i Gudme overnattede han muligvis i den nye præstegård og 4 år senere noterer biskoppen i sin visitatsbog, at "Hr Henrik" døde den 21. april 1604.  

Samme biskop havde halvandet år før branden, i marts 1589 besøgt Gudme for første gang. Henrik Hansen var da henved 60 år gl og havde bestridt sit embede i 23 år. Han var gift med "Birgith fra Svendborg", hvor han også selv kom fra. I familien var 3 sønner og 2 døtre.

Svendborg LatinskoleSvendborg LatinskoleDet fremgår videre af bispens visitatsbog, at Henrik Hansen de første år tillige havde bestridt embedet som rektor for Svendborg Latinskole, der i årene efter reformationen 1536, blev indrettet i det nedlagte Gråbrødre Kloster i Svendborg.

Henrik Hansen er faktisk den første kendte rektor for latinskolen i Svendborg. I et skrift om latinskolen angives hans embedsperiode til 1565(66) - 89 og Jacob Madsen giver ham det bedste skudsmål med på vejen. Som præst siges han at have "god mæle" og ved hans død i 1604 karakteriserer bispen ham som "En meget god mand".

 

Svendborg Latinskole

Brev 10.8. 1590Brev 10.8. 1590

 

 Lauritz Brockenhus fich breff att skulle were Her Hendrich Hanssön behielpelig, for hans store skade, hannom war thilslagen formedelst Jldebrandt

 

Christian 4

Wor gunst thill fornn. Widt Effther som thenne breffuiser Os Elsk.. Hederlig manndt, Her Hendrich Hanssen, Sogneprest vdi Gudme, vdi wortt landt Fÿenn, Vnderdanigst thill Oss haffuer supplicerit och ladett thillkiende giffue, Huorledis hans preste Recidentz nÿligenn skall aff Vlÿckelig waade Jldt, were Affbrent, medt Boe och boeskaff, och Huis Anden deell, handt ther vdinden hafft haffuer, Saa hanndt ther offuer Er kommen thill stor Armodt Vnderdanigst ther fore begierendis, Att wij Naadigst wille were hannom behielpelig, saa Handt slig Hans Offuerfaldene skade, Jgien vdi nogre maade kunde effterkommes. Thi bede wij dig och wille Att du herudindenn, betencker nogen raadt och middell, wedt Huilcke forskreffne Her Hendrich Hanssen kandt vdi saa maade forhielpis och ther vdinden were hannem befordelig? (behjælpelig), saa widt thig mueligt er. Ther medt Koldinghus 10 Augusti Aar 1590.