Statholder Henrik Rantzau til Brahetrolleborg

Statholder Henrik Rantzau til Brahetrolleborg