Drejø 1535-1668

| | | |
Afskrifter fra Tegnelser o.a. Lande 1535 (RA), Liber copiarum 1565 Sunds herred (LAO) og Sunds herreds jordebog 1668 (LAO)

Drejø kirkeDrejø kirke Barnedåbs færd 1883Barnedåbs færd 1883                             Nyt: Kirkeregnskab 1581-1675

 Den sidste rejse fra Birkholm til DrejøDen sidste rejse fra Birkholm til DrejøDrejøs historie http://www.fynhistorie.dk/node/10285

Jordebog 1572 http://www.fynhistorie.dk/node/6407 

Birkholm 1630 http://www.fynhistorie.dk/node/27848 og http://fynhistorie.dk/node/14300 

Ulovlig handel ved Drejø ca 1600 http://www.fynhistorie.dk/node/10702 

Konsumtionstolden ved Svendborg - Tøsingbroen og skibsbroen 1672 http://www.fynhistorie.dk/node/10945

 

Nyborg Lensregnskaber 1563-1661  

 

Mandtal 1658 http://fynhistorie.dk/node/11273

Drejø kirkebøger 1645-1860 http://www.karins-historie.dk/kirkeboger/drejoe_reg1648_1860.pdf

Gårde og huse på Drejø 1663 http://www.fynhistorie.dk/node/6394 

Matrikler 1664-1701 http://www.fynhistorie.dk/node/11942

 Drejø bylov 1705

 

Bomærker http://fynhistorie.dk/node/6358?size=_original 

Indberetning 1690 http://www.fynhistorie.dk/node/6393 

Degnekår 1690 http://www.fynhistorie.dk/node/11494

Ejendomsregister for Skarø http://fynhistorie.dk/node/27199 

Sælfangst Drejø 1816 http://www.fynhistorie.dk/node/26809 

 Se også Else Hjort Nielsen: Om Havneanlæg og besejlingen til øerne i Drejø sogn

 

Carsten Johannsen - præst på Drejø 1836-1856 http://www.fynhistorie.dk/node/28902

Edvard Broholms optegnelser om de sydfynske øer http://fynhistorie.dk/node/1901 

Drejø kirke i dag uden cementDrejø kirke i dag uden cement Drejø kirke i dag uden cementDrejø kirke i dag uden cement Drejø kirke - den gl. klokkeDrejø kirke - den gl. klokke Drejø præstegård i dagDrejø præstegård i dag Drejø præstegård 1944 fra sydDrejø præstegård 1944 fra syd

 Drejø stævnepladsDrejø stævneplads Drejø stævnepladsDrejø stævneplads Drejø gårdes bomærkerDrejø gårdes bomærker

 

 

 

 

Brev 1535Brev 1535

 

Item Her Niels Hanss fick breff att were sogneprst paa Dræÿöö (Tegnelser o.a. Lande 1535 (RA))

 

 

 

Kollats brev 1535Kollats brev 1535Collatz breff som den förste Sogenprest til Dregö annamit aff Kong Maitt
Wi Christian met Gudz naade vduald Konning til Danmarck ret arffuing til Norge, Hertug i Slesuig, Holsten, Stormaren oc Ditmersken, Greffue i Oldenborrig oc Delmenhorst Giöre alle vitterligt, At wi af vor sÿnderlige gunst oc naade haffue vnt oc tilladt, Oc nu mz dette vort obne breff vnde oc tillade at denne Breffuiser os elskelig Her Niels Hanss, maa oc skal were oc bliffue sogneprest paa Dregö, Oc der nÿde, bruge oc opberre Huis Tind (tiende) oc andre rette Preste rente oc rettighed som der aarlige pleÿer at giöres() oc giffuis Sognepresten der paa Landet. Dog met saa skel, at Hand skal Predicke oc Lerre Sognefolkit det Hellige euangelium oc rene Gudz ord Som Hand met den Hellige scrifft beuise oc beuiser kand Oc giöre dennem tilbörlige tienniste inden Kirke oc vden, som en ret Sogneprest bör oc plictig er at giöre sine Sogenfolck. Derfor biude wi alle vore fogder, embitzmend oc andre som f..de Her Niels Hanss Her imod paa forne Kircke paa Dregö, oc den rette Presterente oc rettighed som der pleÿer aff at gange, nogen Hinder eller forfang at giörre, vnder vort Hÿllist oc naade. Giffuit paa vort Slaat Nÿborrig Fredag nest efter Vor Frue dag Visitationis, Aar ... mdxxxv (1535). Vnder vort Signet  Dni Mogens Göÿe Magister Curiæ.
(Tilføjet med anden hånd: Denne Hr Magnus Göÿe Magister Curiæ døde 1544 Pont. Ann. Eccl. II F. (?)

Fundatz Breff paa Skarö, Hiortö oc Dregö Sogne Kircke, oc paa Halpart aff Korn tienden til Sognepresten, oc Halpart til K(irken)

 Fundats brev 1555Fundats brev 1555 Fundats brev 1555 (2)Fundats brev 1555 (2)Wi Christian met Gudz naade, Danmarckis, Norg. Vendis oc Gottis Konning, Hertug i Slesuig, Holsten, Stormaren oc Dÿtmersken, Greffue i Oldenborrig oc Delmenhorst  Giöre alle vitterligt at effterdi vore Vndersotte paa Dregö haffue beret for os, Huorledis de haffue ladet opbÿgge dennem en nÿ Kircke der paa Øen Oc der haffuer flidt dennem en Prest til samme Kirke som skulle lerre oc Predicke dennem Gudz ord oc Euangelium for; Oc at de icke met saa ringe Hielp kunde vnderholde samme Prest paa Hans Embitz vegne, Da paa det at vore vndersotte kunde haffue en god lerdt mand til en Sogneprest der paa Øen som kand lerre oc Predicke dennem Gudz ord oc Euangelium for, oc kand saa meget dis bedre haffue sin tilbörlig vnderholling, Haffue wi aff vor sÿnderlig gunst oc naade vnde oc tilladit, oc nu met dette vort obne Breff vnde oc tillade at Skarö, Hiortö, oc Birckholm skulle alle tiid Her efter verre oc bliffue til forscreffne Kircke paa Dregö, Oc skulle for vore vndersotte paa forne Øer Her efter alle tiid besöge forne Kircke, for deris rette Sogen Kircke .... at were til
oc Tinden oc Hues anden deel som de erre plictige at giffue deris Sogenprest, skulle de tiende oc vdgiffue til Kircken oc Presten paa forne Dregöe. Thi forbiude wi alle ihuo de helst erre, eller verre kunde, serdelis vore fogder, Embidzmend oc alle andre forne Kircke oc Prest paa forne Dregö, Her imod paa Tienden aff forne Skarö, Hiortö oc Birckholm, effter som fornit staar, at Hindre eller vdi nogre maade forfang at giörre, Vnder vort Hÿllist oc naade. Giffuit paa vort Slot Nÿborrig, Mandag nest effter Hellig tre Konninge Dag, Aar.. mdlv (1555) Vnder vort Signet.

(Tilføjet med anden hånd: Tillforne Befindess, Dreÿöe att have sögt Ærröes Kiöbings Kirke, Skaröe till Wester Skierning, Birckholm till Strÿnöe, og Hiortöe till Biergebÿe paa Taarsing. jfr Pontop. Ann eccl. III 339

(Liber copiarum 1565ff, Sunds herreds provstearkiv (LAO)

Rigtig Fortegnelse paa Præstens Jndkomst paa Dreÿöe Effter hæderlig och Höÿlerd Mand Mester Niels Bang Superintendent Offr fÿens Sticht befalning 1667.

Drejø 1667Drejø 1667 Drejø 1667 (2)Drejø 1667 (2) Jngen breffue findis paa Præstegaarden eller nogen Hanss tilliggelse,

Jngen Landgilde eller bonamensalia er der tillagt.

It Lidet boulig er der til Præstegaarden, som Staar It Lidet Huuss paa som hör Sognet til, Huilchet Sognemendene i Gammel tid har holdet wed Lige,

It Huss har Præsten Ladet bÿge dertil, paa sin egen bekostning som hand selff schal holde wed Lige, och nu tid effter Anden er forbædret affeffterkommere.

Jngen R(?)iiss Skou, Auling eller Eng findis til Præstegaarden. Men dennem Prestens Rente som fölger:

Paa Dreÿöe erre 13 Gaarde Aff huilchet en huer har tillagt til Præsten 13 Schpper Land i huer march, Huilchen Jord, Bönderne selff schal plöÿe, saae och harre; Men Sædkornet lader Præsten sielff til, Och Selff lader hand forschr[evne] Jord göde, Och her foruden giffue de deris Korntiende i Kieruen (kærven) Lige(lede)ss paa Andre Stæder.

J en Liden Eng omkring Kirchen paa 3 Læs höe, har Sognemendene bewilget Præsten aff deris eget, saa och j liden Eng i Udster (Mark) Ved Vie Kierene, som giffr 2 Læss höe Naar Samme marck er inde,

Her foruden for kaldet meget Ringhed schÿld, er Præsten Naadigst bevilget den halffue Kongetiende, effter höÿ¨lofflig Christian 3 vdgiffne Mandat. Dateret Nÿborg Anno M.D.L.V.

Ingen tiende bekommer Presten aff Erter ved Kier, som Paa Andre steder

Paa Skaröe, er 6 gaarder aff huilchet de giffue til Presten 6 Ørter biug, Jngen Rug, Ærter eller Wicker. Giffr de ochsaa nu aff samme 6 gaarder 30 Schepper haffre

Paa Hiortöe er 2 Gaarde huor aff Præsten fanger sin Korntiende i Kierwen

Paa Birchholm 3 Gaarde, Huor aff Præsten faar ingen Korntiende, Huerchen i Scheppe eller i Kieruen, men gaff? fordumstid for denss Korntiende huer 11 (skilling) Mens nu giffuer de En snees Aal, och En Snees  Horn=Giff(?)

Paaskerentten giffr de af alle Øerne som paa Andre Steder af Landet.

Decimantes 21 (tiendeydere)

Jntet aff dette forschreffne er fra kommen eller befindis der i Proustebogen: At Sl: M: Niels Jesperssen, da Superintendent offr Fÿnss Stigt haffuer Vnderdanigst Werret begierendis Aff Kongl: Maÿtt Frid: 2 Naadigste Vil(le) samtÿche hans Anpart aff Korntienden af det Lille Sogn ØsterSchierning, och huis Andet der falder til Dreÿöe Kirke Aff de 3 Gaarde paa Skaröe som er 16 Schepper aff huer. Item 40 Less wed (brænde) paa Thorröe huert Aar Huilchet Præsten paa Dreÿöe nu iche niuder.

At dette er en rigtig Copie lige effter Proustebogen vidner jeg underschreffne
Christen Hostrup(?) P. Cap. (?) 

.....

Provst Mogens Jensens afskrift af kongebreve vedr. Drejø fra 1535 og 1555Provst Mogens Jensens afskrift af kongebreve vedr. Drejø fra 1535 og 1555  Provst Mogens Jensens afskrift af kongebreve vedr. Drejø fra 1535 og 1555 (2)Provst Mogens Jensens afskrift af kongebreve vedr. Drejø fra 1535 og 1555 (2)Underskrevne Mænd nembl: Jl: Johan  Schinkel tillige samtlig Drejøe Jndbyggere kiendes at have oprettet Een venlig Contract, anlangende den Konge tiende Præsten paa sit kaldss og Embedes vegne til høress og det paa følgende maade, nemlig, at hver heel gaard paa forskrevne Øe Fem Traver Byg, The (10?) traver Rug og Sex kierve hafre, i gode og forsvarlig kier og væger, hvor udj og er beregnet dend Halve Konge tiende, som for Kaldets Ringheds skyld Præsten, her paa Stædet Naadigst er forundt og Samtygt efter Kong Christians den 3dies Høy lovlig Jhukommelse udgiver BrevDat: Nyborg Ao 1555 forpligter ieg mig og saa med denne Contract at nøyes med forskrevne Korntiende, naar ieg Ellers som formodes nyder alt andet som minne formænd for mig, haver nødt og oppebaaret, nembl: i tilbørlig tiid af hver 3de heele gaarde et got u=for derved Læss Høe, Item tilbørlig too tiende saa og paaske rente, Nembl: af hver halv gaard 2 brøød, Een heel snees Eeg. Iligemaade Midsommers tiende, efter gammel Sædvanne, Hvilket alt sammen Drejøe Mænd, fører mig til i Præstegaarden efter Loven, Og som Præsten her paa Stædet haver ingen Ager Joord eller Eng her til Præstegaarden uden den liden og ringe ting Joord, som af arildss tiider udlagt her paa Øen af Bønderne deres Joord for Hans Kirche tieneste, Og de godvilligen under - ham fra deres Gaarder, saa at hand vercken kand lade saa Rug, Hafre eller Erter til Præstegaarden saa som andre Præster paa andre Stæder, formoder ieg saa at Dreyøe Mænd forunder mig som mine formænd godvilligen fri græsning her paa Øen til sex Kiøer, Toe Heste, 20 faar og 20 Svin; Jtem mine Gies, og hves forskrevne Joord som af Arilds tiider udlagt til Præstegaarden, og Dreyøe Mænd til forne med deres Bæster pløyede og harede, dend forpligter ieg mig som min Formand med egne Bæster og Ploug at pløye, Byemendene uden besværing i allemaader, Hvorfore ieg ogsaa formoder, at mig som min Formand maa gives af hvær halv Gaard her paa Øen, Een Gaas aarligen til Michelsdag, og ellers at nyde og bruge som mine Formænd, min Livstiid, ald anden Rettighed og tillæg i ager og Eng, Fiske vand jnden og uden bye, saasom andre frem forne Præster her til Dreyøe Meenighed, for mig haft haver, Og saa foruden alt dette, formoder ogsaa at hver af Dreyøe Mænd forunder mig, som mine Formænd Een Td Kul i rette tiider, og hielpe mig min Jldebrand op fra stranden med deres Vogne ind i min Gaard, og min Gødning at udage paa min Jord efter gammel sædvanne, naar ieg dennem der om ved min tiener lader advare, Og ellers der foruden i andre muelige maader og paa alle stæder at beviise mig ald ære og Lydighed, og tieniste som gode Sogemænd deres Sogne Præst pligtig og skyldig er, Saa ieg iche skal foraarsagen at have noget at klage over dem i nogent maader. Og ieg der imod pligtig være at leve med dennem, som det sig Een Guds Ords tienere og Siele Sørgere vel egner og anstaar, og dem ey med nogen anden paalæg eller udgift i nogen maader besværge, end som hves her udj er Mentioneret, Og mine Formænd nydt haver, saa fremt det ey skal stand dem frit fore hves villigheder med deres Joord og i andre maader de her udj har indgaaet, igien at ophæver, og igien kalde om forseelsen hos mig findes, og Jeg denne Contract igien at ophæve, om forseelsen hos dem findes, Og have vi ombedet den ærværdig hæderlig og høylærde Mand Hl: Mogens Jensen Sognepræst til Øster Skierning og Hundstruppe Meenigheder, og Proust udj Sunds Herret saa og vores høygunstige Herskabs velbetroede fuldmægtig Sr Mads Rask paa Egeskovgaard till Vitterlighed, denne vores Contract at underskrive.

Drejøe d: 12de Junj Ao 1693 Johan Schinkler - Paa samtl: Drejøe Mænds vegne Christofer Nielsen RICS KNS MIS CHS RAS til vitterlighed Mogens Jensen Mads Rasch

BilagStørrelse
Drejo-kirkeregnskaber-1581-1675-1.pdf8.97 MB
Drejo-kirkeregnskaber-1581-1675-2.pdf9.78 MB
Drejo-kirkeregnskaber-1581-1675-3.pdf4.14 MB
Drejo-kirkegaard.pdf7.61 MB
Skaro-kirkegaard.pdf3.98 MB
Drejo-kirke-1589-1718.pdf8.65 MB
Drejo-kirke-1793-1.pdf7.69 MB
Drejo-kirke-1793-2.pdf7.5 MB
Drejo-kirke-1793-3.pdf7.81 MB
Drejo-kirke-1793-4.pdf8.02 MB
Drejo-kirke-1737-1807.pdf7.08 MB
Strangebogen.pdf8.48 MB
Strangebogen-02.pdf9.3 MB
Strangebogen-03.pdf9.47 MB

Stormflod 1835 og 1872 m.v.

Se nærmere her