Skårup sogn

| | | | | | | | | | | |

Kilde: Trap Danmark, Svendborg Amt, Svendborg Amt, Skårup sogn, s. 669ff:

Skårup sogn har byerne: Skårup (*1319) Scorp; udskiftet 1796);m. kirke m. seminarium;  Øster Åby (1470 Aaby, 1579 Øster Ovby, udskiftet 1794); Holmdrup (1470 Horbedroppe, 1572 Holmedrup; udskiftet 1782); Åbyskov; Skårupøre (1531 Skorpøør; udskiftet 1796)

Samlinger af gårde og huse: Holmdrup Stævning; Brohave; Helleskov; Holmdrup Huse; Rubjerg; Vængemose; Ellekær, Ulkensdal.

Gårde: hovedgård Klingstrup (*1351 Klinstrop, 1394 Cleynæstærp); hovedgård Ny Klingstrup; Maegård (*1637 Maagaard); Juliegård; Bøgeskovgård; St. Nøjsomhed; Fruergård; Skyttegård; Vindmøllegård; Nygård; Bjergagergård. - Klingstrup med vandmølle; Skovmølle (1546 Skofvmølle), vandmølle; Lykkensprøve Mølle.

På Skårup kirkegård støbejernsmonument over amtsprovst, seminarieforstander P.A. Wedel, +1842; her endv. begravet seminarieforstander professor J.C. Schurmann, +1891, og den nordslesvigske skolemand H.M. Tofte, +1917.

Maegård nævnes 1640 i Henning Walkendorffs låsebrev på Klingstrup under hvilken hovedgård, den siden hørte, indtil etatsråd Hans Kofoed kort efter 1800 overførte dennes bøndergods til Vejstrupgård, hvorfra den tillige med det øvrige fæstegods solgtes til selveje mellem 1803 og 1810. Den ejedes siden bl.a. af proprietær rederik (Frits) Fenger (+1857).

Litt: DLandbr. III. 1930. 186-87. H,M. Fenger:Erindringer fra mit Liv. 1925. passim.

Bøgeskovgård er opført på en fra Klingstrup 1802 fraskilt grund.

Skårup statsseminarium

Skårup husholdningsskole oprettedes 1935 af havebrugskandidat Claus Clausen og ledes efter hans død 1953 af hans enke Anna Clausen. Den er en fortsættelse af den 1900 af Chr. Søndergaard oprettede Skaarup Landbrugsskole; 1915-35 holdtes landbrugsskole om vinteren og husholdningsskole om sommeren og fra 1935 er skolen udelukkende husholdningsskole. Hovedbygningen er i to etager med beboelse og to skolekøkkener, en sidefløj i 4 etager med foredragssal, læsestue og elevværelser, en fritliggende bygning med elevværelser i 3 etager. 1941 tilkøbtes naboejendommen, hvor der er skolekøkken, systue, vævestue og forsøgskøkken. 1956 er opført en maskin- og demonstrationshal. Elevantallet ca 100 årlig Til skolen hører et landbrug på 14,5 ha.

I Skårup har ligget hovedgården Skårupgård. 1486 nævnes fru Anne Hansdatter Hundermark i Scorp. 1564 skrives skibshøvedsmand Laurids Pedersen Norby af (Skovgårde-slægten) (+senest 1584)til Skårup. Søstrene Hilleborg og Anne Daa, der tidl. henførtes hertil, hører rettelig hjemme i Skårup i Skovby herred. I slutningen af 1500t. ejedes Skårupgård af Claus Hundermark til Gerdrup (+1593), som havde udlejet den for 30 dlr. årlig til Detlev Sested, der 1591 havde en bonde boende på gården. Senere kaldes den også Skårup Hovgård el. Hofgården. Den har i 1600t. og op i 1700t. været beboet af adelige enker og jomfruer. Jomfru Anna Margrethe Kruse døde her 1707.

Også Fruergården i Holmdrup har været beboet af adelsfolk og tjent som enkesæde. Den var en dobbelt selvejergård, Holmdrupgård, som 1661 købtes af løjtnant, sen. kaptajn Claus v. Rønne (+1674), der 1662 udvidede den m. 2 1/2 øde gde i byen og sen yderligere forøgede den. Efter hans død ejedes den af enken, Anne Elisabeth v. Mühlheim (+1702), efter hvem den formodes at have fået navnet Fruergård. Den ejedes sen. af sognepræsten i Skårup Knud Hansen Trochmann. 1733 købtes den af Johan Lehn til Hvidkilde og lå sen. under baroniet Lehn, indtil den 1852 solgtes til selveje.

Af det gl. Klingstrup voldsted, derligger NØ f. Gl. Klingstrup, er der nu efter mange års overpløjning kun svage spor levnet. Et lille stykke af en voldgrav er dog endnu synligt, og i jorden ses munkestensbrokker.
Skårupgårds voldsted er nu udpløjet i en sådan grad, at dets beliggenhed ikke med bestemthed kan fastslås. Der skal dog ved markarbejde være fremkommet munkestensbrokker i jorden vest for Hovgård, hvor voldstedet antages at have ligget.

1682 nævnes gården Broegaard i Skårup og møllen Aszpes Mølle ved Aspeesdam i Skårupøre.

Fredede oldtidsminder: På Maegårds mark en rest af et dyssekammer; I Storehave 2 høje. -Sløjfet: I sognets sydøstlige del har der været et stort antal nu sløjfede høje, således i Storehave én, på Skårup mark 9 og på Øster Åby mark 18 høje; i en af disse sidste er fundet et bronzesværd og dolk. Efter Pontoppidans Danske Atlas skal der desuden have været "2 hedenske altre" i Klingstrup Løkker og 2 andre på Øster Åby mark. Fra sognet stammer et urnefund fra yngre bronzealder med nål og en mærkelig ragekniv med dyrehoved i begge ender.

I Skårup sogn fødtes 1847 retshistorikeren Ludvig Holberg, 1874 aktuar, dir. for Statsanstalten for livsforsikring Lars Iversen, 1882 departementshef, teaterchef Andreas Møller.

Litteratur: G. Strøm. Bidrag til Skaarup Præste- og Degne-Embeders Historie i det 16. Aarh., Fynske Samlinger I. 1861. 78-86. Fynsk Hjemstavn V. 1932. 156-60.