Heldagergård og Teglværksgården i Tved sogn

| | | | | | | |

Ældre kort ca 1850Ældre kort ca 1850I Tved sogn har i middelalderen ligget en herregård Heldager (Haldagger), der 1314 blev inddraget under kronen fra hr. Tyge Vindsen, som havde forbrudt den ved utroskab mod Erik Mændved.

Heldagergårds voldsted ligger i Heldager umiddelbart øst for vejen, der fører mod den nuværende Heldagergård. Det består af en stærkt udpløjet banke, om hvilken der nu ikke spores grave. Banken synes at have været rektangulær ca. 40x25 m.

Område n.f. HeldagergårdOmråde n.f. HeldagergårdNord for den nuværende Heldagergård vistes tidligere et nu helt forsvundet voldsted, der bestod af en rund banke omgivet af en voldgrav. I begyndelsen af 19. årh. skal der her have stået murrester og i graven være fundet bropæle.

Kilde: La Cour's Danske Gårde, 1. Saml., side 65f.

Heldagergård i Tved sognHeldagergård i Tved sognHovedbygningHovedbygningAvlsbygningAvlsbygningHeldagergård under Baroniet Lehn i Tved sogn ligger ca 1/2 mil fra Svendborg.

Matr. nr. 1a m.fl. af Heldager. Hartkorn 16-1-1-2 1/2. Tiendefri hovedgårdsjord. Ejendomsskyld 84,000 kr.
Gårdens samlede areal udgør 245 tdr. ld, deraf ager 243, have og gårdsplads 2 tdr. ld. Gården er bortforpagtet til K.L. Larsen der er født 1878 og gift med Sophie Poulsen født 1879 på Strandgård v. Agedrup. Forpagtningen der er flerårig, omfatter hele gårdens areal. Forpagtningsafgiften er ca 21 kr pr td. ld. Forpagteren ejer besætning og inventar med undtagelse af 40 køer.

Agermarken drives i en 8 marksdrift med 1) vintersæd, 2) roer, 3) byg, 4) havre, 5 og 6) kløver og græs, 7) grønsædssæd, 8) brak. Staldgødning anvendes til kornafgrøderne i forbindelse med c 250 pd 18% superforsfat og 75 pd chilis pr. td. ld. Lidt kunstgødning anvendes til alle afgrøder. Ajlen gives til udlæg og græs. Der avles ca 10 fold i gennemsnit. Agerjorden er bakket og af mindre god beskaffenhed, dels let og dels lermuldet.
Besætningen består af 50 malkekøer, 25 stkr ungkvæg og kalve, 1 tyr, 12 heste, 5 plage og føl samt 4 får. Sidste år solgtes c 45 fedesvin. Kvægbesætningen er af fynsk race. Mælkemængden var sidste år gennemsnitlig c 5500 pd pr. ko; den leveres til Brændeskov Fællesmejeri.
Det normale folkehold er 2 fodermestre, 1 forkarl, 5 karle, 2 piger, 1 daglejer og 1 malkekone.

Heldagergård hed oprindelig Haldager. Gården blev 1314 inddragen under Kronen, da den daværende ejer ridder Tyge Vindsen havde vist sig utro mod Kong Erik Menved.
Hovedbygning og avlsbygninger set fra nord-østHovedbygning og avlsbygninger set fra nord-østHovedbygningen er opført af grundmur med tegltag. Laden og hestestalden er ligeledes grundmurede, men beklædt med tagpap, medens den grundmurede kostald er tækket med strå. Svinestalden og vognporten er ligeledes stråtækkede, men opførte af bindingsværk

Teglværksgården i Tved sognTeglværksgården i Tved sogn