Ældre kort ca 1850

Ældre kort ca 1850

1337 3. Maj
Rigsarkivets seddelregistratur Svendborg by Rep. 1781
Afleveret i 1894 fra Fyns Stiftsbibliotek til LAO og derfra samme år afgivet derfra til RA ((1. afd. journal 1894 nr. 300). Perg uden segl.
1337 3. Maj (die inuencionis sancte crucis?)
Swineburgh Raadmænd og Borgere forpligte sig til efter Hr. Tuko Wind?ss Ridders og hans Hustru Arlurghs? Død at holde 2 Aarstider om Aaret for deres Sjæle i Vor Frue Kirke de con? beati ?, til Gengæld for deres Jorder mellem Gaarden Scathægarth og Byens Wibeldæ i Struæbyærgh og Droningholm
Latin

1492 8.december
Repertoriet 7266. Perg. med (6) ..det i teksten er for størstedelen suppleret fra en afskrift af Jon Mortensen i L.Dipl. Bent Billes arkiv.
Vi Beynth Bille paa Søholm R., Per Bille paa Swanholm, Sten Bylle i Allende R., Gregers Ipss i Tordherrop paa sin Husfrues Vegne Elseff Billesdotther, Ingher Billesdotther, Rigitze Billesdotther var forsamlede i Eghede over et Søskendeskifte efter vor Fader Hr. Torben Bille og vore Søskende Erich Bille, Dorothee og Christinæ, Gud deres Sjæle have i saa Maade. Først skal vor Moder Cicellæ Aawesdotther i Egedhe have: .....Jeg Beynt Bille skal have Søholms Hovedgaard i Stæwens H. i Magleby S. med alle de Gaardsædejorder øde og bygte, som ligger i Sørup og intet Landgilde giver uden Arbejde til Gaardene med efterskrevne Gods .......8 Gaarde i Haldagher i Fyen, skal give 8 Pd. Korn, 4 Skpr. Smør, 16 Skill. Grot .......Af den fornævnte Sum skal jeg Beynt Bille udlægge fra mig 2 Skill. Grot. Jeg Per Bille skal have Swanholms Hovedgaard i Horns H. i Krogstrop S. med alle de Gaardsædejorder øde og bygte, som ligger i Wendsløffue, som intet Landgilde giver end Arbejde til Gaarden, med efterskrevne Gods: ...Jeg Ingher Billesdotther skal have .....3 Gaarde i Haldagher (hver ..... 2 Skill. Grot, 1/2 Skp. Smør) ....Jeg Regitze Billesdotther skal have :........1 Gaard i Kogstwede (1 Mk.) .... 1 Gaard i Haldagher 1 Pd. Korn, 2 Skilli. Grot, 1/2 Skp Smør; 1 Gaard i Oremarcke 1 Skill Grot; 2 Skill Grot af 1 Gaard i ....Disse Hovedgaarde og Gods skal hver i sit Sted, som nu tilskiftet er og hver i Værge har, beholde. Fragaar noget af dette Gods nogen "wore", bepligter vi os at holde hveranden uden skade, som det sig bør i Søskendeskifte. Findes der noget Gods, som er vort Fædrenegods, Pant eller Køb, som ej nu er til Skifte kommet, eller nogen Rente, som ej nu benævnte er, skal de skiftes os imellem, som det sig bør efter Loven. Item lader vi hvertandet kvit for alt Guld, Sølv, Bo og Boskab og al anden rørende Vare, som os var tilfalden efter vor Fader; thi at vi kendes os deraf Fyldest at have faaet hver i sit Sted. Vore Indsegl. Givet i Eghede Vor Frue Dag concepe.

1500 16. september
Kong Hans skænker Svendborg grunde og gods i Haldager by, Tved sogn
Trykt i aktstykker .... 1841 side 99f. Pergamentsamlingen

1500 16. september
Repertoriet 9162. Reg. 5192 (med urigtig dag sept. 17 ligesom i det nedennævnte aftryk. Perg med 1 segl. Svendborg bys arkiv (LAO Svendborg byråds arkiv) Herefter Aktstykker ...... 1841, side 99. Kopi indsendt 1648 RA Danske Kanc. Bl 9a)

1500 16. september
Repertoriet 9163. Orig. Svendborg bys arkiv. Vidisse 1501 sept. 1. Kopi indsendt 1648 RA Danske Kanc. (bl. 8b)

Vi Hanss Konge tillader, at naar som "krop oc kerff" er afført, det er naar Korn og Hø høstet og Bjærget er og af vore og Kronens Vange omkring Swineborg ført (er og) nogen Mand(s) Kvæg siden inddrives i saadanne Vange, da maa vore Undersaatter i Swineborg lade inddrive deres Kvæg i fornævnte Vange og ej derfor beskattes, efter som gammel Sædvane været har, og de af Arild gjort har, saa længe vi anderledes derom skikkende vorder. Thi forbyder vi alle vore Fogeder og Embedsmænd og særdeles dig, Hr. Marquard Rønnow R., fornævnte vore Borgere herimod at hindre under vort Hyldest og Naade. Givet paa vort Slot Købnehaffn Tamperonsd. efter hellig Kors Dag exaltac. under vort Signet.

1500 Kong Hanses Gavebrev til Svendborg paa Grunde og Gods i Haldager
Aktstykker .... 1841 side 99f. (Original på pergament i Svendborg Rådstuearkiv. LAO)

Wii Hanss met gudz nade o.s.v. Gøre alle witherlicht at uij aff wor sønderlig gunst oc nade oc paa thet at wor oc kronenss køpstad swyneburgh oc the wore ... wndersotte borghemestere Raad oc menighed som ther vdi boer eller her effther kommende worde mue thess yther ... forbædres Oc samme wore obne breff vnne oc giffue til forne wor køpstad oc dess Jndbygghere all then mark oc ængh som her till uaret oc leget haffuer till the feem gaarde wij paa kronens weghne haffue i Haldager by i tuede sogn ... i sundz herret Swaa at wore kære wndersotte mue oc skulle her effther oc till euigh tiid swodaan mark oc ... (?) syne Rette lenge oc breede oc ther till the toffther oc Jordzmoner som samme feem gaarde nu paa staa nar som gaardene ære affbrudne oc ødelaght nyde oc beholdhe till theriss quæg fore overdrifft Oc ther till all oc .... wnderskouen som ligger oc hører till forne gaarde suo meget som the behoff haffue till at Indgærde forne ... ængh met som aff axeldhe seedh wæret haffuer doch met Swa (Skjel) at the oc theriss efftherkommere till ewigh ... skulle ther fore giffue oc gøre oss wore Efftherkomere koningher i Danmark oc  kronen Trediuæ danske mark penninghe i stedhen for thet landgilde oc annet som her till aff forne feem gaarde ganghit oc giort er Eller oc then som wij forne Herrit pantsætter eller forlæner som swodan Ager oc ængh vdi lyggher Oc wille the bruge eller nyde noget aff oldenskouen tha skulle the thet haffue J wort myndhe eller oc hanss som forne skou oc herrit j uære haffuer paa wore och kronens weghne Thij forbyude wij alle ehuoo the helst ære eller uære kunne oc serdeles wore fogheder oc Embitzmen som nu ære oc her effther kommende wordher them eller theriss Efftherkommere her emodd at hindre eller hindre ladhe mødhe platze deele wmaghe eller noghet forfangh at gøre paa forne ... ængh toffter som gaardene nu paa staa eller underskou j nogre maade wnder wor kongelighe heffnd .... Giffuit paa wort slott køpenhaffn Tamper Torsdaghen nest effther Exaltationis sancte crucis Aar effther gudz biurdt Tusindhefeemhundredhe wnder wort kongelighe Secreth, wij her vnder henget haffue.
In presentia dnor laxmanni magistri curie et marquardi Rønnou militis.

1500 31. oktober
Rigsarkivets seddelregistratur. Svendborg by. Papir spor af 1 segl. Top Saml. Papir, Svendborg 4, tidligere i Danske Selskab jfr. Voss's registrant over Top Saml Perg., Svendborg
1500 31. Oktbr. (alle helligen affthen)
Kong Hans tillader Swinborgh By indtil videre at beholde saa meget af Haldager Mark, som var tilskiftet Hr. Marqwort Rønnow, da de Mænd som Kongen havde befalet at skifte nævnte Mark, ikke havde villet gøre det.

Endvidere skal henvises til Pergamentsamlingen i LAO - Svendborg Topografica

24. juni 1556 Sunds Herredstings Dom ang. rebningen af Haldager Grund
7. april 1557 Sunds Herreds Tingsvidne ang. rebningen af Svendborg Holme og Haldager Grund