Povl Abraham Lehn (+1804)

Povl Abraham Lehn (+1804)