Krumstrup Hovedgård i Ryslinge

| | | | | | | |

Krumstrup var i begyndelsen af 1500t. en selvejerbondegård, som 1529 tilhørte bonden Oluf Knudsen, der 1533 m. kongens "samtykke og befaling" mageskiftede den med et gårdsædehus til hofsinde Christopher Ottesen Huitfeldt (+1559) mod dennes fædrene gd. Strarupgård i Gislev sogn.

Han fulgtes af broderen Claus Ottesen Huitfeldt (+1590), der før sin død solgte Krumstrup (nævnes dog endnu 1589 af biskop Jacob Madsen som ejer) for 19.500 dlr. til Jacob Høeg til Trudsholm i Gerlev hrd. (+1610). Sen. opstod proces om denne handel, da Claus Huitfeldt havde skødet Jacob Høeg mere, "end hand hannom hiemle kunde". Jacob Høeg har muligvis før sin død overladt Krumstrup til sønnen Just Høeg (+1649), som nævnes hertil fra 1609. Sen. ejere var rigsråden Tage Ottesen Thott (+1658), hvem Krumstrup tilhørte 1627, og statholder i Norge Niels Trolle (+1667), hvis datter Birgitte Trolle (+1687) var g.m. Manderup Brahe til Torbenfeldt (+1666), som 1664 skødede Krumstrup til kancelliråd, sen. gehejmeråd Erik Krag til Bramminge (+1672), der allr. 1665 skødede den (i søskendeskifte sat til 56 1/2 tdr. hartk., m. skov til 160 svins olden og 17 bøndergde samt 2 vandmøller) til landsdommer Jens Lassen til Dalum kloster (+1706). Hans søn, kancelliråd Chr. Lassen skødede 1724 Krumstrup til kommandør, sen. admiral Seneca Christophersen Hagedorn (+1750), hvis arvinger 1751 solgte den (258 tdr. hartk.) ved auktion til forpagter på Søbysøgård Michel Lange (+1756). Hans enke, Karen Haurum døde 1760, og 1761 blev Krumstrup ved auktion solgt for 34.888 rdl. til apoteker i Odense, agent Johan Christopher v. Westen (+1774), der 1767 ved auktion solgte Krumstrup (246 tdr. hartk.) til krigsråd Morten Møller. Han skødede den 1782 til sønnen Mads Jørgen Møller, som 1791 skødede den (hovedgdstakst 37, bøndergods 200 tdr. hartk.) for 56.000 rdl. til kammerjunker, sen. kmh. og gesandt Knud Fr. Juel (+1847), der frasolgte bøndergodset og udparcellerede hovedgdstaksten og 1796 skødede hovedparcellen af Krumstrup (ca 23 tdr. ager og engs hartk. og kanp 2 tdr. skovskyld) samt Lørup mølle og et par andre parceller til birkedommer og landvæsenskommissær, kancelliråd Isaak Briand de Crèvecoeur (+1832). Han fulgtes af broderen Anders Briand og denne af sønnen Peter Julius Martin August Briand, som 1874 solgte Krumstrup for 168.000 kr til N. Madsen (+1894), hvis enke 1911 for 160.000 kr. solgte den til C.K. Grønnegaard. Han solgte den 1912 for 180.000 kr. til proprietær Johs. Berntsen, sen. til Tøjstrup, som 1915 solgte Krumstrup for 294.000 kr. til V. Eggertsen, hvis enke fru Karen Eggertsen ejede Krumstrup i 1957.

Litt: Mogens Lebech i DS1Herreg. Ny Saml. II. 1945. 229-33. P. Jensen. Blade af Hovbøndernes Hist., SvendbAmt. 1911. 175-89. Erik Hansen. Bondens Retsforhold. Fynske Aarb. II. 1942-46. 471-81.

KrumstrupKrumstrupHovedbygningen, der på alle sider er omgivet af stensatte vandgrave, består af et trefløjet anlæg, hvis opr. dele går tilbage til 1600t. De grundmurede sidefløje er lavere end hovedfløjen, hvis gårdfacade og kamtakkede gavle ligeledes er opf. af grundmur, mens havefacaden er af bindingsværk. KrumstrupKrumstrupAlle fløje har høj kælder og eet stokværk. Tagene er dækket af røde tegl. Midt for hovedfløjens gårdfacade er omkr. 1920 opf. et ottekantet tårn. Krumstrup i Ryslinge sognKrumstrup i Ryslinge sognSognevejen der gennemskærer anlægget n.-s. adskiller den trefløjede avlsgård fra hovedbygningen.