Pilegård ell. Leiholm i Vester Åby

| | | | | | | |

Vester Åby byVester Åby byPilegård, der nu ligger lidt øst for Vester Åby, var tidl. en hovedgård, og ejedes i 1. halvdel af 1500t. af Morten Hansen, der var søn af Hans Pedersen til Højet (Lollands Nr. Hrd.) og af slægten, der i våbenet førte to halvmåner omsatte af fire stjerner; han afstod gden til Knud Urne til Søgård og Årsmarke (nu Knuthenborg) (+1543), fra hvem den kom til sønnen, sen. rigskansler Axel Urne til Søgård m.v. (+1577); han sagsøgtes 1551 af Jesper Friis (af Hesselager) til Rødkilde, der som søstersøn af ovennævnte Morten Hansen hævdede, at der ikke var gjort denne fyldest for afståelsen.

Siden ejedes gden af Henning Venstermand til Brobygård, der 1574 skrev sig til Pilegård. Efter hans død 1581 kom gden, der nu kaldtes Leiholm el. Leigård til hans søster Anne Venstermand (+efter 1607), som endnu 1596 boede på Leigård; hun var g.m. Godske Brockenhuus (+1589), som skrev sig til Leigård. Deres børn døde alle ugifte, den længst levende Alhed Brockenhuus senest 1640, men gden var da muligvis allr. under Nakkebølle, hvis ejer Eiler Bille (+1649) 1647 forlenede den på livstid til sin tjener Peder Brand. 1651 skødede Falk Gøye Henriksen (+1653) Leiholm til hofmester hos hertug Frederik af Nordborg Christoffer v. Offenberg (+1658); denne videreskødede 1656 Leiholm med tilliggende til Anna Margrethe v. Götzen (+1684), enke efter Jørgen Schult til Finstrup (+1652); hun afstod den 1663 m. 26 tdr. hartk. til sin svigersøn, sen amtmand og gehejmeråd Niels Banner (+1670), g.m. Anna Cathrine Schult (+1675)), som lagde den under Rødkilde, men 1677 måtte overlade de to gde til sin kreditor, den hamborgske kbmd. Simon Fock, som dog snart efter gik fallit. Leiholm kom nu p.gr.af skatterestancer til kronen og udlagdes til ryttergods. 1717 købtes den af herredsskriver Niels Hansen Krogstrup, men solgtes ved hans død 1739 til enkehertuginde Dorothea Christine af Slesvig-Holsten-Nordborg-Pløn, f.v. Aichelberg (+ 1762), som dog s.å. overlod gden til kammerjunker Philip Ernst v. Schleppegrell (+1767), der 1743 lod den stille til auktion. På denne erhvervedes den af Anna Cathrine Johansdatter Dorscheus (+1746), enke efter sognepræst Mikkel Clausen (Mule) til Nr. Broby (+1743). Siden kom Pilegård til hendes dattersøn Mikkel Andersen Pilegård, ved hvis død 1790 gden (med 17 1/4 tdr. hartk.) stilledes til auktion og for 8600 rdl. blev tilslået kmh. Frederik (Fritz) Chr. Skeel til Nakkebølle, som døde 1798. Pilegård solgtes nu uden besætning for 14.860 rdl. til agent, kbmd. i Fåborg, Jørgen Ploug, der døde 1800, men overlevedes af enken Barbara Ploug, f. Hempel (+1826). 1823 købte forpagter Dines Peter Lemming den uden besætning for 10.400 rdl.; hans enke Christiane Dorothea Lemming (f. Hetting) besad derefter gden til sin død 1866, da den købtes af møller C.J. Feldthusen uden besætning for 47.500 rdl.; han beholdt Pilegård helt til sin død 1910, da den kom til proprietær Henrik Lange, der 1916 frasolgte 11 ha og endnu s.å. resten af gden for 104.000 kr. til gdr. Jakob Christensen, som allr. 1919 videresolgte den til propr. Hans Madsen-Skønaa, som 1956 overdrog den til fru J. Larsen.

Pilegård i Vester ÅbyPilegård i Vester ÅbyPilegård eller Leiholm i Vester Åby sognPilegård eller Leiholm i Vester Åby sognHovedbygningen er den sydlige fløj i et firefløjet anlæg, mens de andre fløje er nyere økonomi- og avlsbygn. m. portgennemkørsel i nordfløjen, som ligger tæt ved Fåborg landevej. Stuehuset er en langstrakt bindingsværkslænge, antagelig fra 1700t., i eet stokværk med halvvalmede gavle og et bredere midtparti i to stokværk med valmtag.