Assensvej i Stenstrup - fredet beboelseshus (1600t.)

Assensvej i Stenstrup - fredet beboelseshus (1600t.)

Assensvej i det gamle Stenstrup - bygningen i forgrunden er fredet 1950Assensvej i det gamle Stenstrup - bygningen i forgrunden er fredet 1950  

 

 

 

Fredningsstyrelsen: Beboelseshuset af bindingsværk over for kirken (1600-tallet). F. 1950.*
Antal bygninger: 1


Enkesæde i Stenstrup

Se artikel om kgl. konfessionarius Peder Jespersen

Stenstrup præstegaard d. 16. april 1831 - Tommerup

Kaldet har to enkesæder legerede af doctor Peter Jespersen, det ene ret smukt og beqvemt indrettet med en haveplet stor nok til at afgive det fornødne til huusholdningen. Denne have er for to aar siden ret smukt besørget anlagt af den nærværende præst og forsynet med en deel gode frugttræer. Til dette, som kaldes det store enkesæde er ved kongelig allernaadigst resolution af 15 octobr 1819, naar der bliver enke paa kaldet, lagt Kirketoften paa omtrent 4 td land, som ligge strax derved - og ved allernaadigst confirmeret gavebrev af 31 decbr 1817 - ved salig Lars Fog forud her værende sognepræst - tillagt enken aarlig 12 læs tørv af en tørvelod legeret præstegaarden.

Det andet kaldet det lille enkesæde har vel en mindre, men god haveplet, og naar der er to enker paa kaldet, da skal den sidste have 8 læs tørv af bemeldte legerte tørvemaal og en koe iblandt præstens i frit foder og græs.

Til disse enkesæders vedligeholdelse er af dctr Peter Jespersen legert præstekaldet 3 huuse, hvis leje præsten skal anvende til enkesædernes reparation, samt 5 rdl, som præsten til samme øiemed skal anvende som afgivt af den gaards jorder, som salig Jespersen legerede under præstegaardens avling. Paa nærværende tid haves ingen enke paa kaldet.