Fallegård i Kværndrup sogn

| | | | | |

Kværndrup by 1800Kværndrup by 1800Fallegård i Kværndrup sogn 23/6 1504 Follegord; jb 1572 Falde M 1664 Faldegaard. Falde Mølle 23/6 1504 Rep 10100 Ffollemølle; s. dag Rep 10101 Solle Mølle M 1688 Falde Mølle

Vi arbejder ud fra den teori, at efterfølgende er identisk med Faldegård og Falde Mølle http://www.fynhistorie.dk/node/15104

Kilde: La Cour's Danske Gaarde, 1. Saml.

Fallegård ligger 1/4 mil fra Kværndrup og c 2 mil fra Svendborg. Dens nuv. ejer er N.C.J. Wognsen, som overtog den efter faderen 1863. Wognsen er født på ejendommen 1834 og var gift med Augusta Nikoline Konradine Andrea Thöisen. Nuv. ejers fader godsforvalter Anders Wognsen, havde Fallegård i fæste fra Egeskov fra 1826-1863, da gården blev købt.
Matr. nr. 25a m.fl. af Trunderup. Hartkorn 11-1-1-0.

Gårdens samlede areal udgør 116 tdr. ld, deraf ager 114, have og gårdsplads 2 tdr. ld. Gården drives af ejeren.

Agermarken drives i en 7 marksdrift med 1) brak (delvis benyttet), 2) vintersæd, 3) byg, 4) roer, 5) havre, 6 og 7) kløver og græs. Staldgødningen anvendes til vintersæd og roer, hvilke sidste tillige får kunstgødning. Gennemsnitsudbyttet er ca 14 fold. Gode lermuldede jorder.
Besætningen består af 32 malkekøer, 14 stkr ungkvæg og kalve, 2 tyre, 7 heste, 3 plage og føl. Kvægbesætningen vedligeholdes ved eget tillæg og er af fynsk race. Mælkemængden var sidste år gennemsn. af hele besætningen 7629 pd pr ko med 201 pd smør og af de normale, ældre køer 8178 pd med 313 pd smør. Mælken leveres til Kværndrup andelsmejeri.
Det normale folkehold er 1 gift foderester, 3 karle, 1 husbestyrerinde, 2 piger, 2 daglejere og 2 polske piger om sommeren.

Fallegård hovedbygning ligger mod nord; den er ligesom gårdens øvrige bygninger opført af bindingsværk og tækket med strå. I vest ligger to sammenbyggede længer og ligeså to i øst, medens der desuden findes en fritliggende længe i vest.
År 1609 nævnes jomfru Dorte Quitzow "til Falde".* "Jomfru Dorthe Quitzow til Falde - Frederik og Eiler Quitzows søster - havde 1614 skulle stille en halv hest (rostjenestetaksation), men efter hendes død (senest 1617) var hendes gods blevet skiftet i fem parter, hvoraf "to er siden bortfaldet, så man ikke kunne regne samme halve hest". (Adel forpligter- studier over den danske adels gældsstiftelse i 16. og 17.århundrede, side 230. by Ole Fenger, E. Ladewig Petersen

* Thomas Nielsen og Else Thott til Løjtved havde flere børn, der døde som små; voksne blev Karl Lange, der blev dødelig såret ved Kbh.s belejring 1535,Margrethe blev gift med Hartvig Andersen Ulfeldt til Trelleborg og efter hans fald i Grevens Fejde med Anders Lindenov til Sellerup, og Ida Lange. Hun var først gift med Mourits Sparre til Svanholm, der døde 1534 og anden gang med Henning Quitzow, søn af Jørgen Quitzow til Sandager, der skrev sig til Sandager, Rørbæk, Lykkesholm, Quitzowsholm og Falde. Det er rimeligt, at Else Thott som enke aldrig har boet på Lydum, siden hun ikke har beholdt Vester Herred og at hun efter sønnens død har overladt gården, i det mindste til beboelse, til datteren Else, hvis denne ikke ved skifte har fået den helt udlagt til sig. 1541 Henning Quitzow til Lydum. Ida Lange havde ingen børn med Henning Quitzow. Efter hendes død, giftede Henning Quitzow sig med en datter af Eiler Rønnow til Hvidkilde, Birgitte Rønnow med hvem han fik 3 sønner. (Danske samlinger for historie, topographi, personal og literaturhistorie, Bd. I, 1866, s. 135ff.

BilagStørrelse
Falde fra Kvaerndrup kirkebog.pdf13.95 kB
jordegne gårde og falde.pdf35.46 kB