Svendborg Rådstueprotokol 1664-1699

| | | | | | | |
Svendborg Magistratsarkiv (LAO)

Svendborg rådstue protokol 1664Svendborg rådstue protokol 1664Om rådstuen og dens arkivalier henvises til Center for Dansk Byhistorie. Se også Fynske borgmestre, rådmænd og byfogder 1682  - Årets gang 1600-tallet

  Paa efterfølgende Spørgsmaalle ville edler og velvise Magistraten udi Svendborg sig udførlig erklære og ved hver Post især hosteigne dessen eigentlig beskaffenhed: [Odense Amtsarkiv journalnr. 226 11/184. Kildehenvisning og afskrift landsarkivar G.L. Wad]

1/ Hvorudi Byens Indkomster fornemmelig bestaar.  

Byens Indkomster er 100 Rd., som kaldes Byens aarlig Skat, som deraf betalles til latine Skolemester og Hørernes Kostpenge, Byeskriveren og andre Byens Betienters Løn, item anden uomgiengelig Udgifter.

2/ Til hvor mange Tønder Hartkorn Byens Jorder ere anslagne og hvor mange Tønder Hartkorn Magistraten er tillagt.

Alle Byens Jorder bestaar udi 63 Tdr. 2 Skp. 1 Alb Hartkorn. Til Øfrigheden er iche en Skeppe Sædeland lagt, uden Borgemester, der haver en liden Agger, hvorudi kand saaes 3 a 4 Skp. Korn.

3/ Om nogle af deris Jorder Byen eller Magistraten er frakommen og hvad Vederlag de derfor har erholdt.

Ao 1627 skal være fra Byens Frihed kommen en Deel Jorder, navnlig Brendelykke Bierg, Fugelsang og Lundemaen, hvorudi kan saaes mange Tdr. Korn og aufles mange Les Høe, hvilchet formedelst et ihielslagen Qvindfolch haver da Hvidkilde Eiere efter dend da værende Processes Maade ved Ridemænd Svendborg fratagen uden nogen Vederlag, og paa Stædet, hvor Dødsfaldet skeede, er opreist et Kaars. Samme Jord liger til 4re Gaarder i Kogtved, hvis Hartkoorn er ubevidst.

4/ Hvor meget Byens Capitaler beløber sig og hvorudi samme bestaar. -

Byen, desvær, har ingen Capitaler.

5/ Hvor mange Huuse siden 20 Aar ere nedbrudte og opbygte igien.-

Til Gaden er ingen Huuse nedbrudt, uden de igien strax er opbygte, som dog ichun ere faae.

6/ Om nogen øde Pladser findis, hvor paa Huuse i forrige Tiider har standen, eller om de ere bortsolte og til hvem.-

Øde Pladzer findes her ingen, uden de jo erre bebygde eller indhegned af de nærboende til Gaards. eller Haugerom, undtagen 2de Pladzer i Aldgaden, som Else sl. Cort Heldvads og Niels Clausen Baadsmand sig tilholder, som dennem hverchen vil indhegne eller opbyge uden med Torn, som strider imod Forordningen af 10 xbr. 1692 og iche er tilladeligt.

7/ Om Broernis Tilstand inden og uden Byen og hvor nær Skibene kand indlegge til Skibbroen og tage Ladning, og paa hvor mange Læsters Drægtighed saa og hvor dybt det er ved ordinaire Vand.-

Saahvit Byen vedkommer inden og uden bliver forsvarligen vedligeholt, Skibbroen med idelig Hielp pasabel, saa Skibbene ligesom de ere stoore til kand ligge tæt til at lade, andre stoore, som med Stillinger fra Broen og paa Skibbene, mens de lades og udlaases; Dagligvandet er 2 a 3 Faufne dyb.

8/ Hvad af Accisen, som til Broernis Vedligeholdelse er tillagt, aarlig præter propter kand beløbe, saa og hvad deraf findis i Behold.-

Accisens aarlig Beløb er 10 a 12 til 16 Rd. i det høgeste, hvoraf Byen og de Fattige nyder 1/3 Deel, Resten Magistraten tillagt.

9/ Om der findis goede Kramboder udi Byen og hvor mange, om der er goede Haandværcher og af hvad Profession, end om Magistraten beflitter sig paa og vigilerer, at det, som baade Landmanden og Andre behøver af Bygnings Materialier, Salt, Humble. Tiere, Jern etc, hos dem udi Byen kunde bekomis.-

Her findes nogle smaa Kramboder, hvori faldholdes lidet Smaakram og andet Høcheri til Landmandens Fornødenheder. Bygnings Materialier findes her ichun meget ringe, desvær udi denne trouble Tid. Haandverckker bestaar af Skoumager, Felberedere, Handskemager, Pottemager, Smede, Snedkere, Skreder, Bager, Vever, Drejer, Glarmester, Bødkere, Sadelmager, Kandstøber og Rebslager, dog uformuende og gandske fattige.

10/ Om Hospitaler og Fattige, hvor mange derudi kand holdes, og hvad de ugentlig eller aarlig bekommer og om der er goede Skoler.-

Svendborg Hospital bestaar af 6 Lemmer, dependerer af Taasinge Slodtz Ejere, hves Capital er 2000 Rd., som efter Fundatzen nyder maanentlig Levnes Ophold in natura med videre, som Fundatzen ommelder. Een Latine Skolle, som har ichun ringe Indkome og bestaar af een Skollemester og 1 Hørrer, Een dansk Skolle.

11/ Om ey Kiøbstæderne til Præjudice paa eet Par Miile nær holdis uprivilegerede Kroer, hvilche bør afskaffis.-

Byen er det iche ringe Indpas og stoor Skade de mangfoldige Krooer her omkring findes, ja i neste ligende Landsbye 2 - 3 og fleere, som icke allene bortkiøber Koornet (som nu er i temmelig høy Pris) fra Kiøbstedmanden, men Ildebranden med der ellers kom til Byen, een let Sag for dennem, der giver ingen Consumption af sligt til Kongen, mindre til Byen; var gafnlig, de kunde blive afskaffede.

12/ At indberette om Reigningerne over Byens aarlig Indtegter og Udgifter, som af Kemnerne afleggis, naar samme sidst er aflagt og qvitteret for.-

Seeniste Nytaar.

13/ Naar Reigning for Kirckens og de Fattigis Indkombster er aflagt, decideret og approberet.-

Nestforleden Phillippe Jacobi.

14/ Hvor meged deres Capitaler beløber sig og i hvad Tilstand Kirckerne ere.-

Sante Nicolai Kirches Capital 474 Rd., vor Frue Kirkes 265 Rd. 5 Mark 15 Skl, som paa Rendte imod god Forsikring erre udsadt, findes og udi temmelig Tilstand.

15/ Naar Reigningerne for de uvisse Indkombster af Byefogden sidst er aflagt.-

Nestleden Nytaar er Byefogdens Regenskab som og andre Aaringer forhen skeed er, af os paategned og til Rentecammeret sendt.

16/ Om Overformynderne ere vederheftige, item om Overformynder Bogen over de Umyndiges. Capitaller holdis rigtig.

Overformyndere her ere 2de vederheftige Mænd, som haver rigtig igiennemdragen forseyled Protocoll.

17/ I hvad Tilstand Vand- og Brantvæsenet findis.-

For 2 Aar siden haver vi ladet indsette Brandredskab, nemblig en nye maadelig Sprøjte, 1 dito mindre, en Deel Læderspande, Stier og Brandhager, dertil veese Borgere udnevnt, som nogle Gange om Aaret sig dermed excercerer og aldtid parat, om noged Ulykkeligt paakom (det Gud afvende) og ved deres Hyrtighed, nest Guds Bistand, conserverede Byen 3de Gange, ellers havde den meest været i Aske nedlagt.

18/ Maal og Vegt, om det haves saa fuldkomen og forsvarlig, som skee bør.-

Findes forsvarlig, som skee bør.

19/ Om aarlig settes Taxt paa Kiød, Brød og viidere i Anledning af Lovens 3 Bogs 4 Capil. 8 Articull og til Allis Efterretning vorder opslagen.-

Hver 3de Januari bliver paa Raadstuen de da udnevnte Taxereborgere paa minde Taxt paa Brød, Kiød med videre efter Loven at sette, som og skeer.

20/ Ulovlige Grave og Grøfter, som Eendeel ved Landeveyene giør efter Leer, Sand, Gruus og deslige, alvorligen at forbyde icke Nogen sig understaar at giøre under Pengestraf eller og paa Kroppen at liide.-

Bliver idelig iagttagen og efterseet sligt ey at giøres.

21/ Sabattens Helligholdelse, at ingen Vahre indføris til at selge om Søndagen eller anden Helligdag, ej heller Kramboder eller Værckstæder at aabnis.-

Holdes strigte af Byefogden med Eftersyyn.

22/ Fattige og Betlervæsenet i hvad Stand det er indrettet og om der er Fattiges Forstander.-

Fattiges Væsenet er saa hvit stille, henseende disse besværlige Tiders Tilstand og paakommende Skatter. For dennem er sadt Forstander, navnlig Casper Flindt, som holder rigtig Protocol over deres Indtegter af Capital, Blochepenge, saavel Sparebøsens Omgang til Værskaber, som siden ved Aareds Udgang udi Sognepresten og de 2de anordnede Fattige-Inspecteures Overværelse bliver uddeelt.

23/ Om Raadstue-, Byetings-,Auctions-, Skifte-, Pantte- og Politie-Protocollerne ere rigtig igiennemdragne og forseiglede.-

Raadstue-Protocol findes igiennemdragen og forseyled af sl. velbr. Knud Sigvartsen Urne, dat. 1699 d. 8. July, sidst paategned af sl. Hr. Stiftambtmand Gedde d. 17 Novemb. 1714 Folio 110; Byetings-Protocol af Hr. Stiftambtmand Pritzbeur giennemdraged og forseyled d. 31 Martz 1708, paategned forbenevnte Aar og Dag F. 249, Auctions-Protocollen af sl. Vinterfeld d. 6 Sept. 1690, paateigned af sl. Gedde Ao 1714 d. 17 Novemb fol. 148; Skifte-Protocollen af velbr. Pritzbeur d. 7 9br. 1707 og af sl. Gedde efterseet d. 17 9br. 1714 folie 115; Pante-Protocollen forseyled af sl. Gedde d. 26 Octob. 1716, Politie-Protocollen forsegled af sl. Schultz d. 17 Marti 1702, paategned forbenevnte Dato Folie 4.

24/ Om Gienparter af alle Domme og Tingsvidne, som udstædis, aparte haves til Efterretning ved Ambtet i Anledning af Loven.-

Byeskriveren forregiver at tage Copie af alle de Domme og Tingsvidner, som tages beskreven og udfærdiges.

25/ Stefnings-Protocoll om holdes._

Holdes ingen, saasom Kald og Varseler meest bestaar mundtlig og i Protocol tilføres for Retten.

26/ Propositions-Protocoll om holdis nogen ved Raadstuen, hvorudi eet og andet bør iindføres, som bliver proponerit enten af Magistraten imellem sig selv eller og af Andre udi een og anden Sager, som maatte forrefalde.-

Holdes ingen, men hves forrefalder i slig eller anden Tilfælde indføres udi Raadstue-Protocolen.

27/ Protocoll over Kongl. Forordninger og andre Befallinger.

Holdes ingen, men efterhaanden de ankommer vorder sammensyed og udi Raadstueforvaring henlagt.

28/ Protocol over andre Breve fra Collegierne og hvad til dennem igien skrivis.-

Findes rigtig Copiebog, som af Magistraten bekostes, igiennemdragen og forsegled, som alle til os kommende og igien gaaende Breve Byen vedkommende vorder indført.

29/ Accise-samt Veyer-og Maalerbog om nogen holdis og om samme er igiennemdragne og forseiglet, og af hvem authoriseret er.-

Veyer- og Maaleren er af os antagen og af Hans Mayt. allernaadigst confirmeret. Protocolen, som dertil bruges, af os igiennemdragen og forsegled er.

30/ Om Byens Regenskaber aarligen ere indleverede saa og, om derfor haves Qvitteringer.-

Alle Byens Regenskaber til Aar 1717 ere indleverede, for hvilcke til 1715 haves Kongl. allernaadigst Qvittering.

31/ Om Byen haver noget Inventarium.-

Forhen meldende Brandtøy, 2de Arrestjern, Byens gamle Breve og Privilegier.

32/ Fattigis Regenskabsbog om holdis nogen.-

Refererer os til 22de Postes Svar.

33/ Om de Fattige haver nogle Capitaller og hvor de ere bestaaende, saa og om derfor havis Forsikring.-

For hvilcke Capitaler haves god Forsichring udi Ejendomer, baade for de fattige Latineskolebørns Capital 417 Rd. 1 Mk og Huusarmes Capital 341 Rd. 4 Mk.

34/ Skibbroen i hvad Tilstand dend forrefindis.-

Er pasabel, ønskede Indkommen var derefter, kunde blive bedre.

35/ Færgerne og andet, som bruges til Færgeløbet, hvor meget og i hvad Stand det befindis.-

Her er ichun en Baad, hvorved lædige Personer ichun overføres til Thaasing Land, men ingen Færge, som billige borde, der Hæste og Vogne med Andet kunde overføre fra denne Side, hvorved dend Reisende lider stoor Ophold, og er desforuden heel schadeligt for Byen.

36/ Om der i eller for Byen findis nogen Gaarde, Grunde eller Jorder, som icke svarer Kongen og Byen, hvis de bør og er pligtig.-

Vides ingen i saa Maader.

37/ Om der er Eenighed imellem Magistraten, saa og imellem Borgerskabet og dennem.-

Findes gandske ingen Stridighed mellem nogen af Parterne. Men vil allerydmygst beede, dette fattige Borgerskab altid maa være udi Deres Excellences høge Gunst, særdeeles vi, som med største Respect til Døden lever Deres Excellences, vores naadige Herreds allerydmygste Tienere

Euerdt Nielsen. S. Poulsøn. M. Tønnessen Rossenberg

Svendborg Raadstue d. 2 xbr. 1717


Kongebreve 1508-1664 til Svendborgs Magistrat

Toldregnskab 1519-21

Et skatteregnskab fra Svendborg 1521-22

Borgere i Svendborg 1556 og 1558

Svendborg Byfogedregnskab 1607 - 1661 

Svendborg bylov 1619 (1572) 

Brudstykker af toldregnskab 1625-58

Hjemmehørende skibe i Svendborg tolddistrikt 1632-92

Svendborg Borgerskab 1665-1689 

Om borgmester Niels Lauridsen

Kommissionssag mod Niels Lauridsen 1665

Skøder og adkomster til Nielstrup gods i Ollerup sogn

Varetilførslerne til Svendborg fra øerne sydfor Fyn 1672

Svendborgs købstadslandbrug 1672/73 

Svendborg toldsted 1690

1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669; 1670; 1671; 1672; 1673; 1674; 1675; 1676; 1677; 1678; 1679; 1680;

1681; 1682; 1683; 1684; 1685; 1686; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691; 1692; 1693; 1694; 1695; 1696; 1697;

1698; 1699;

Kopibog 1693-1704

1693; 1694; 1695; 1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701; 1702; 1703; 1704;

BilagStørrelse
Svendborg-rådstue-1674-1699.pdf9.06 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-02.pdf8.78 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-03.pdf8.47 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-04.pdf8.77 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-05.pdf9.17 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-06.pdf9.4 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-07.pdf8.89 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-08.pdf8.84 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-09.pdf8.99 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-10.pdf8.24 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-11.pdf8.75 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-12.pdf9.43 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-13.pdf9.33 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-14.pdf9.65 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-15.pdf8.64 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-16.pdf9.55 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-17.pdf8.49 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-18.pdf9.53 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-19.pdf8.22 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-20.pdf8.46 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-21.pdf9.1 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-22.pdf9.46 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-23.pdf9.64 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-24.pdf9.84 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-25.pdf9.28 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-26.pdf9.62 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-27.pdf9.55 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-28.pdf9.79 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-29.pdf9.56 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-30.pdf9.61 MB
Svendborg-rådstue-1674-1699-31.pdf9.03 MB