Ørkild by

| | |
Fynske Registre 1572-1588 (RA) og Nyborg len skattebog 1542 (RA)

 Ørkild by 1537Ørkild by 1537Ørkild FangØrkild Fang Ørkild by   -Nyborg len 1542Ørkild by -Nyborg len 1542 Ørkild by   -Nyborg len 1542 (2)Ørkild by -Nyborg len 1542 (2) Ørkild by   -Nyborg len 1542 (3)Ørkild by -Nyborg len 1542 (3) Lige nord for Svendborg - på vej ud ad Nyborgvej - passerer man et af Danmarks største voldsteder, Ørkild Slot. I juli 1534, midt under borgerkrigen kaldet Grevens Fejde, fik Svendborgs borgere med borgmester Hans Skriver i spidsen udløsning for årtiers opsamlet had til den daværende slotsherre: Odensebispen, der havde slottet som len fra kongen.

Slottet blev som bekendt ødelagt, men om det også var tilfældet med de 14 huse eller smågårde i Ørkild by, der i tidens løb var vokset frem i ly af Ørkild Slot, er troligt, men usikkert. En ny by med 20 huse eller gårde rejste sig i såfald igen for så allerede i 1547 at blive definitivt nedlagt, da kong Christian III overdrog brugen af Ørkild Fang til Svendborg by.

Kongebrev 29.8. 1573Kongebrev 29.8. 1573 Kongebrev 29.8. 1573 (2)Kongebrev 29.8. 1573 (2)Borgemestere, Raadmend Och Menige Borgere i Suineborg, fick breff paa thend Jord och Eÿgendom Som Laa til the thiuffue gaarde wdj Örckel bÿ Saa Liudendis som Effther fölg

Wij Frederich thend Andenn Giöre alle witterligt, Att wij aff wor Sönderlige gunst och Naade Saa och paa thz wore wndersotte, Borgemestere, Raadmend och Menige boesiddendis Borgere, wdj wor Kiöbsted Suinborg, Saa möggit thes bedre mue forfremmis paa theris Neringe och bieringe, Haffue wndt och tilladt. Och Nu med thette wort Obne breff wnde och tillade, Att forne Borgemestere Raadmend och Menige borgere vdj forne Suinborg Mue och skulle althid her efther, haffue Nÿde bruge och beholde, Ald thend Jord och Eÿendome Saa möggit som haffuer liggett och weret brugt thil the thiuge gaarde wdj Örckel bÿe,

Som the nu Selff vdj were haffue, Och skal thz were thennom friit fore, Same Örckels fang, Jord och Eÿendomme efther thenne dag, Att Mue bruge med plögning til Engbering och Fedrefft [Kvæghold], Vndtagenn the enge Som ther aff brugis til wortt Slott Nÿborg, Huor med the Jnthe skulle thennom befatte. Sameledes skulle the aldelis Jnthet Nÿde eller bruge aff Schouffuenn Som findes paa Same Eÿgendomme, Enthen til Jldebrand eller andenn deell, wdenn alleniste Thorne och wnderschouff til Staffve och gierzel, och thz att bruge thil Skielligh, til samme fangs gierzell, Och thil Jnthet Andett,

Tesligeste skulle the aldelis Jnthet beuare thennom med thend heste haffue Som ligger wdj Samme fang Som nu Jndgiertt er, Och Jcke heller nogenn aff thennom att skiude eller skiude Lade, Enthenn diur , harer fugle eller andett wilt paa forne Eÿendome, Och skulle the Aaarligenn thil huer Sct Michels Dag giffue ther aff til Oss och Kronen, förgethiuge [40] gode gamble wforfalskede Daller, Och thennom Lade ÿde paa wortt Slott Nÿborg, schulle the  och were wor Leensmand ther Samestedz, thend som nu er eller her efther kommendes worder, hörige och Lÿdige, vdj huess maade hand thennom paa wor wegne tilsigendes worder,

Och ther som wij eller wore Eftherkommere Konninger, Bliffue vdj framthiiden tilsindz, Selff att bruge Same Eÿgendom, Tha skall thz were Oss och wore Eftherkomere Konning friit fore thend igienn att anamme, Och tha wille wij lade igienn giffue forne wore wndersotte j Suinborg theris Stedzmaall, Som er fem hundrett daller, Thj forbiude wij alle, Huo the heldst ere eller were kunde Serdelis wore Foggitth Embitzmend och alle andre forne wore wndersotte vdj Suinborg, her Emod paa forne Örckels fang, Jord och Eÿendome, effther som fornit staae att hindre, eller j Nogre maade forfang att giöre wed wor hÿldiste och Naade, (?) Frederichsborg 29 Augustj Ao (15)73.