Gravskrifter og inskriptioner i Aastrup kirke fra den gamle notesbog.

| | | | | | |
Materiale leveret af Bodil Agertoft, Åstrup
Lærer Michael Agertoft, ÅstrupLærer Michael Agertoft, Åstrup Lærer Michael Agertoft, ÅstrupLærer Michael Agertoft, Åstrup Åstrup kirkeÅstrup kirkeI 90 år hed læreren ved Åstrup Skole, Agertoft. Fra 1808 til 1850 hed læreren Willadz Agertoft og i årene fra 1850 til 1898 Michael Agertoft. Et oldebarn til den sidstnævnte Bodil Agertoft skriver i "Stavn" (2008): "Foruden de påbudte protokoller førte de også nogle mere private notesbøger. De var begge kirkesangere og derved godt kendt med gravskrifter, kister og inskriptionerne på de store stentavler. Det har de skrevet ned i notesbøgerne". 

Åstrup kirke kapel 1683 (01)Åstrup kirke kapel 1683 (01)

 Åstrup kirke kapel 1683 (02)Åstrup kirke kapel 1683 (02) Åstrup kirke kapel 1683 (03)Åstrup kirke kapel 1683 (03) Åstrup kirke kapel 1683 (04)Åstrup kirke kapel 1683 (04) Åstrup kirke kapel 1683 (05)Åstrup kirke kapel 1683 (05)

Åstrup kirke kapel 1683 (06)Åstrup kirke kapel 1683 (06) Åstrup kirke kapel 1683 (07)Åstrup kirke kapel 1683 (07) Åstrup kirke kapel 1683 (08)Åstrup kirke kapel 1683 (08) Åstrup kirke kapel 1683 (09)Åstrup kirke kapel 1683 (09) 

Åstrup kirke kapel 1683 (10)Åstrup kirke kapel 1683 (10) 

Åstrup kirke kapel 1683 (11)Åstrup kirke kapel 1683 (11) Åstrup kirke kapel 1683 (12)Åstrup kirke kapel 1683 (12) Åstrup kirke kapel 1683 (13)Åstrup kirke kapel 1683 (13)Åstrup kirke kapel 1683 (14)Åstrup kirke kapel 1683 (14) Åstrup kirke kapel 1683 (15)Åstrup kirke kapel 1683 (15) 

 Åstrup kirke kapel 1683 (16)Åstrup kirke kapel 1683 (16) 

NakkebølleNakkebølle På den store gravsten i Kapellet

Under denne sten ligger begravet ærlige og velbyrdige mand Ejler Brocenhuus til Nakkebølle, og kalede gud ham anno? med begge sine kære hustruer ærlige og velbyrdige Frue Berte Friis. Salige Henrik Friiss datter af Ørlunde, med tvende hendes salige døtre, som begge hedte jomfru Margrethe Brocenhuus, og kalede gud hende år 1582 d. 5. sept. Desligeste ærlige og velbyrdige Fru Anne Bille salig Jens Billesdatter af Billesholm. Med salig hendes 4 børn to sønner og to døtre. Og kalede gud hende anno år 1640 22. nov. og lod velbyrdige Ejler Brocenhuns og Fru Anne Bille ,udhugge og bekoste denne sten i begge deres velmagtsdage 1589. Gud give dem alle sammen en glædelig og ærefuld opstandelse.

Under Kapellet. - 3 kister i åben begravelse

1) herunder hviler ærlige og velbyrdige Frue Anne bille Ejler Brocenhuns til Nakkebølle forældre: som var ærlig og velbyrdig mand Jens Bille til Billesholm, og ærlig og velbyrdig Frue Karen Rønnov til Hvidkilde, deres datter, som var født på Visborg Slot på Lolland den 26 maj 1564, og salig hensov i Herren 22 nov. 1640 udi hendes alders 77’. år.
Gud give hende sammen med alle troende kristne en ærefuld opstandelse på den yderste dommedag.

2) På den forreste kiste. Herunder hviler ærlig og velbyrdige nu salige jomfru Anna Bilde Henningsdatter, født på Urlof Kloster i Vendsyssel anno 1599 d. 11. april. Hendes forældre var: ærlig og velbyrdige mand Henning Bilde til Urlof Kloster. Hendes moder var ærlig og velbyrdige Frue Sophie Munk. Er nu bortsovet udi Herren på Klingenborg i Faaborg 1654 (1655) d. 10. juli. Gud give hende en glædelig opstandelse med alle tro kristne på den yderste dag.

3) Herunder hviler æri. og velbyr. Ejler Bilde til Nakkebølle, som var ærl. og velbyr. mand Marcus Bilde til Hvidkilde og ærl. og velbyr. Frue Susane Brocenhuus til Nakkebølle -Deres søn født på Hvidkilde d. 6. januar 1604 og bortsov i herren på sin gård Nakkebølle d. 8. oktb. 1649 udi sit 46. år Gud give ham en glædelig opstandelse på den yderste dag.
EBMS. 1649

NB) Den store sten under alteret hvis inskription er dækket med alterets gulv skal være over Jacob Brocenhuus og hustru Susane der efter en inskription over døren på Nakkebølle 1559 som bygte Nakkebølle /(Sagn).

Under Kapellet.

Herunder hviler den højædle Frue Charlotte Amalie Rosenkrands til Rosenholm og Lyngholm, født 8. sept. 1688 udi Kallundborg og døde på Nakkebølle i Fyn i 8. oktb. 1721 Velbårne herre , Hr. etatsråd til Rødkilde og Lykkesholm i Fyn [Børge Trolle], fordums hans frue og ægtefælle. Hendes fader var den højædle og velbårne Herre, Hr. Holger Rosenkrands fordum Amtsmand over Kallundborg, Dragshohn og Sæbygårdes amter. Hendes moder var den højædle og velbårne Frue, Fru Margrethe Rødsteen, salig Hr Marcov Rødsteen, fordum Ridder og Admiral og salig Frue Seested -deres datter (33)

Under Alteret.

Herunder hviler den ærlige og velbyrdige mand Niels Gustav Trolle til Nakkebølle og Eriksholm i Skåne. Gud give ham en glædelig opstandelse på den yderste dag.
1618 (1518)

På stenen foran Alteret

Her ligger begraven under denne sten ærlige og velbyrdige folks ben, Jacob Brockenhuus til Damsbo og Nakkebølle gård. Og Fru Susanne Bølle, hans Hustru var. Hun døde mens han fangen i Sverrig var, der man skrev 1569. Og 14 år den 21 juni lagedes hun på båre. Han levede efter hende på det 8. år efter den datum som foreskreven står 1577 d. 17 oktb. På Damsbo Gud give dem begge det evige liv at leve med gud til evig tid.

(Alm. oplysning: Susanne døde 1569. Jacob døde 1577 på Damsbo. At Susanne lagedes på båre 14 år den 21 juni skal nok forstås at hun blev syg.)

Bag på Altertavlen.

År domino 1587 8. oktb. haver ærlige og velbyrdige mand Ejler Brockenhuus til Nakkebølle givet denne Tavle til hans Kirke.

I den åbne begravelse i Aastrup Klokketårn:

På en sort marmortavle med forgyldte indhugne bogstaver, står følgende indskrift: Udi disse 3 stenkister hviler de jordiske levninger af Johan Frederik Cicinon Herre til Nakkebølle gård og gods. Født d. 10. dec. 1700 død d. 15. dec. 1764. Var Oberst = Liuntenant af Infanteriet. Og af hans tvende ægtefæller. Den første var frøken baronesse Holk, som han kun levede med 1 år, og efterlod ham en datter, der blev gift med baron Lehn. Den anden var Frøken Sehested, med hvem han havde en datter der var i ægteskab med Geheimeråd Scheel. Denne datter blev efter begge forældres død besidder af Nakkebølle. Og med dette foregivet efterverdenen en erindring af hendes forældre, der besad den redeligste karakter, hvormed de forenede stor fornuft og udvidede kundskaber. Denne endnu efterlevende datter stræber at efterleve forældrenes retskafne vandel. Og ønsker at blive samlet med dem i hin bedre verden.
Anno 1804

På den første ligsten i gangen.

Under denne sten ligger begraven ærlig og høj agtbare velfornemme mand Jacob Antonsen , forvalter på Nakkebølle, som salig i Herren hensov d. 1. maj 1681 udi hans 33 år 1 måned 1 uge og 4 dage. Foruden der hviler og begge hans børn. Hans stedsøn Niels Lauridsen som døde på Nakkebølle 26 maj 1684 udi hans 14. år. Det andet hans egen datter Karen Jacobsdatter der døde på Nakkebølle 7 oktb. 1684 udi hendes 4 år.

På kisterne i den åbne begravelse:

1) Herunder hviler ærlig og velbyrdige Frue Sofie Amalie Sehested til Nakkebølle, salig Hr Oberstleiutenant Cicinons enkefrue født 17. aug. år 1721, død d.1 maj MDCCL++++.

2) Herunder hviler ærlig og velbyrdige Hr Johan Frederik Cicinon til Nakkebølle deres majestæts Oberstleiutenant født 13 dec. År 1700 død 15 dec. 1764.

3) Erica Kirstine Holk mata 1723 danadato 1744.

På den store klokke: På den inderste side Conrad Ditlev greve af Reventlow. Augusta HTSHC f. Reventlow anno 1746 På den yderste side: Støbtes af Henrik Thenin?

På den lille klokke: Til en tjenstlig foretagen for forundt åben begravélse i Aastrup Kirke skænkes denne klokke af Sofie Amalie Sehested salig Hr Oberstleiutenant Cicinons Enkefrue til Nakkebølle Anno 1777.