Dalum Pigehøjskole

| | |
Skolemanden Morten EskesenSkolemanden Morten EskesenKilde:Folkebladet Fylla. Redaktion Morten Eskesen
 
Friskolemøde i Drigstrup 21.5. 1870.

Friskolelærer J.P. Lebæk fra Revninge meddelte, at han og hans hustru ( Kolds søster Marie) havde fået hilsen fra Grundtvig, at det var bedst, de gjorde alvor af at holde pigeskole på Dalum Højskole. Lebæk kender jeg ikke, havde han sagt; men Marie kender jeg, efter hvad Kold selv har sagt om hende, og efter dette er hun dygtig til at være lærerinde på en pigeskole. Han skulle nu her i dag vitterliggøre Grundtvigs ønske, for at komme efter, om mødets ønske var et med Grundtvigs; thi det er nødvendigt, at skolen bliver købt. Marie Kold g.m. skolemanden og landmanden J.P. LebækMarie Kold g.m. skolemanden og landmanden J.P. LebækHan tror, at han med Marie kan holde skole til gavns, skønt han vel ved, at hvis Kold kunne lignes ved et stort mål vin, måtte han kun blive et meget lidet imod. Han vil stile til det samme mål, som Kold, og nu forelægger han da selskabet det spørgsmål: " Samtykker I med Grundtvig eller ikke?"

og han vil blot føje et par ord til om forholdet mellem hjem og skole, ikke for at udtale noget nyt syn, men for at klare, hvad der hidtil har ligget i tåge for de fleste. Han taler ikke om tvangsskolen; men kun om den danske folkeskole (den fri børneskole og den fri højskole). Og her er forholdet mellem hjem og skole, som forholdet mellem hjerte og mund. Grundtvig siger om munden, at den er det eneste udløb for talens strøm, og hjertet er flodens kilde. Skolen er hjemmets mund, og hjemmet kan derfor til enhver tid sige:"Du er min mund og er i mit brød. Du skal sige, hvad jeg vil!" Men hjemmet ved det knapt, at forholdet er således. Ånden er nu kommet til hjemmet og minder så sagte derom. Det er det samme som Kold udtalede, når han sagde: "Skolelæreren skal ikke være gejstlighedens hale, men bondens hoved." Så længe hjemmet ikke vidste af sig selv, søgte man ingen mund, men tog til takke med pennen og lod børn lære udenad, nu derimod da ånden kommer til hjemmet, søger hjemmet sig en mund.

Mads Nielsen fra Tarup er enig med Lebæk. Så længe børnene er børn, skal de blot høre, og vi gør skade med at lade børnene fortælle, når de ikke selv vil. I ungdomstiden er det anderledes, da spørger den søgende og læreren svarer. Det kan nok være, at de nok selv kan tale, hvad der skal tales til børnene og selv svare på de unges spørgsmål; men indtil hjemmet når så vidt, må den søge sin mund. Han blev så glad ved at høre Grundtvigs ønske, det var som talt ud af hans hjerte.

P. Nielsen vil også gerne tale om det sidste, Grundtvig havde hørt om, at Kolds skole skulle brækkes ned; men han havde sagt, at det var en skam for denne slægt og et dårligt varsel. Men der skal penge til; dog der er velsignelse ved at låne ham penge, som giver os alt og sagde, mens han gik her på jorden:" Giver, så skal I blive givende et godt fnugget og skuddet mål? i Eders favn". Taleren viste også hen til en mand her i Danmark, der, som han sagde, øser ud med begge hænder, når det gælder om at låne Vorherre penge, og han har alt i det timelige mærket Guds rige velsignelse deraf. Vorherre giver gode renter. - Taleren vil stemme i med Grundtvig, at det ville være meget, når der endda fremdeles kunne blive pigeskole i Dalum, med Kolds søster til lærerinde. Kold har været både pigeskolens og friskolens fader; men hans søster Marie har sin del deri. Han har mærket, at Lebæk tager sagen meget beskeden, han siger ikke jeg, men vi, og vi har ikke i ham nogen fuldfærdig mand, men en, der kan vokse. Men vi må vide, hvor meget skolen kan koste, og hvor meget der skal udredes.

Lebæk og Marie ønsker ikke andet end at folket vil give sit samtykke til, at Grundtvig får sit ønske opfyldt, og hvis der ikke fra skolefolkets side møder dem et enstemmigt ja, så vil de lade være.

Appel er det en ligegyldig sag, enten der bliver skole i Dalum eller ikke, når ikke Marie og Lebæk får skolen der. Ti værket er ikke afbrudt, fordi det ikke blev drevet der; ti det drives rundt omkring i landet. Kan de mere, så er det godt; men det er meget, om de kan holde pigeskole; ti kvinden er dog slægtens halvdel, og kommer den med, følger den anden nok.
Hans Nielsen fra Stige udtaler, at det er en taknemmelighedsgæld skolens venner er i til Kolds søster, der ligesom Poulsen, havde ofret sine kræfter til skolen, så længe det kun var småt og det gjaldt om at bringe det i gang. Da det så først var kommet i gang, kunne Kold jo nok undvære dem, og hertil føjede Mads Nielsen fra Tarup, at han aldrig nogensinde bedre havde følt sandheden af ordet: "Kvinden er livet i huset", end i Kolds hus i Dalby, og Kold skammede sig da ikke ved at vedkende sig det. Hun kunne skønne det og sige ham det, når han stundom kom ind på noget, som ikke var så meget sundt. - Videbæk Madsen udtalede på de tilstedeværende kvinders vegne, at de både ønskede og håbede, at pigeskolen atter kom i gang på Dalum, og han havde således fået en særlig fuldmagt til at være mund for kvinden. - Lebæk bad på Maries vegne om at holde lidt tilråde med rosen, både med mund og pen, og han ville så gerne, at skolen nu atter, ligesom første gang i Ryslinge, måtte komme i gang ved Grundtvig.-

Efterat der endnu var skiftet ord imellem gårdmændene Søren Larsen af Bregnør og Anders Nielsen af Drigstrup, samt friskolelærerne Hans Nielsen og Klinkby om, hvordan sagen bedst burde optages, enedes det talrige møde om at give Lebæk fuldmagt til for Grundtvig, at udtale mødets enighed med ham om ønskeligheden af at pigeskolen atter bliver sat igang på Dalum højskole, således som det nu her var blevet udtalt.

Før ordskiftet blev blandt andet sunget: Hil dig vor fane, imellem skiftedes ligeledes med dansk sang, og nu, inden mødet opløste sig i mindre hobe, og folk efterhånden samlede sig til det gæstfri bord, blev sungen: Alt står i Guds faderhånd, hvor efter det sidste stykke af eftermiddagen gik ved bordet og i samtaler, i hvilke selvfølgelig meget af, hvad der var blevet drøftet, atter kom for; men sandt er det, at intet af dette således optog samtalerne, som tanken om at få pigeskolen på Dalum højskole sat i værk og således atter få den bygning, som Kold 8 år før sin død fik rejst ved Guds og gode venners kærlighed til folkelivet, taget i brug i dette livs tjeneste, til lykke og velsignelse for det, og det tør håbes, at da Kolds søster og svoger føler lyst, drift og kraft til at tage fat på værket vil det heller ikke nu savne den nødvendige støtte hos vennerne. Der vil nok siden ved en almindelig indbydelse eller opfordring blive givet vennerne i andre egne af landet lejlighed til at tage hånd i med, for at få værket fremmet.

Folkebladet Fylla 2.7. 1870
Indbydelse til Venner ad Kolds Skole

Da Kold var død, gik det fra mund til mund, hvad skal der blive af hans skole?
At beholde den i folkeoplysningens tjeneste og snart at se skolegerningen fortsat i den, lå alle skolens venner på hjerte; og da man vidste, vi agtede at begynde på en pigeskole, blev det ønske, både delt og udtalt af mange, at Kolds skole måtte stå til afbenyttelse for os enten ved køb eller leje. Det gjorde os godt og gav os mod til at håbe, at nu er tiden kommen og lejligheden givet, hvor vi, med Guds hjælp, må få gjort alt, hvad vi formå og forstå, til danske pigers gavn og glæde!

Derfor bede og indbyde vi alle venner ad den sag til virksom deltagelse!

Ejendommen er at få til købs for 24 000 Rd., hvoraf de 9000 Rd. står fast som første prioritet. Kolds enke vil lade 6000 rd. stå som anden prioritet; selv kan vi skaffe 2000 rd., og resten 7000 rd., som skal betales i tvende terminer, må sagens venner hjælpe os til, dels ved rentefrit lån - som gives tilbage, når enkens penge er udbetalt - og dels ved bidrag, hvis denne gerning skal gennemføres af os.

Revninge friskole den 16. juni 1870.
J.P. Lebæk og Marie Lebæk, født Kold.

Dalum PigehøjskoleDalum PigehøjskoleForanstående indbydelse tillade vi os at anbefale til venner ad Kolds skole, unge som gamle, samt til venner af folkeoplysningen og folkelivet, med bøn om, at tilbagesende den til medundertegnede pastor Hagen i Kerteminde inden den 20. juli d. å., da handelen om ejendommen skal afgøres i de dage, og det er derfor nødvendigt, da t vide hvor mange penge der er til rådighed til december termin 1870 og samme termin 1871.

V. Birkedal, præst ved Nasaretskirken i Ryslinge
Peder Dons, gårdejer i Dons,
N.F.S. Grundtvig, biskop,

L.C. Hagen , præst ved Amauskirken i Kerteminde,
L. Helveg, præst i Odense,
Niels Jensen, gårdmand i Over Kærby,
Jens Jensen, gårdejer i Trunderup,
Jens Jørgensen, gårdejer, Bjerregård,
N.F. Larsen, handskemager i København,
Kristen Larsen, gårdmand i Dalby,
Peter Mouritsen, skomager i København,  Nu bliver denne indbydelse omdelt og, som vi håber, påtegnet sendt tilbage senest midt i juli. Et godt udfald beroer naturligvis på, om vennerne sætte nogen pris på at beholde ejendommen i folkeoplysningens tjeneste og, om de, når det kommer til stykket, vil se os der begynde på pigeskole, som vi nu kan, - og gøre noget klækkeligt til dels for vor skyld. Jeg skriver til dels, thi det bør forudsættes, og det er at vente, at vennerne ville ofre lige så meget for Kolds minde, som for at se os begynde.

Kolds skole er jo mindeværdig for alle venner af folkeoplysningen; den har været et kært skolehjem for mange, gamle som unge, og vi ville gerne, at den fremdeles, så vidt det står til os, skulle vedblive at være et kært sted, hvor skolefolket gerne tit og let kunne samles i samme ånd og øjemed som hidindtil! - Det er, som bekendt, pigeskole både vinter og sommer, vi vil, i al fald for det første, af den grund, at vi tro os bedst skikkede dertil og ere forvissede om, at - så sandt som kvinden er livet i huset og at fra hjertet udgår livet. - Pigeskolen vil være fuldt så frugtbringende for både familielivet og folkelivet, som karleskolen.

Idet vi slutte disse bemærkninger, hvormed vi ledsage vor indbydelse her i bladet, bede vi tillige enhver ven af denne sag, for hvem det er muligt at yde et lån, lille eller stort, om heller at yde dette end at yde andet bidrag. Der vil, håbe vi, kunne gives nogenlunde sikkerhed for det i ejendommen, og om muligt, vil der blive svaret rente deraf. J.P. Lebæk.

Folkebladet Fylla 6.8. 1870
Tidender

I onsdags købte hidtilværende friskolelærer J.P. Lebæk af Revninge ejendommen i Hjallese, Dalum sogn, hvor Kold i de sidste 8 år havde sin højskole. Ejendommen med heste og kvæg og alt henhørende til avlingens og til skolens drift, solgtes ham af enken for 24 000 rd., hvoraf de 7000 rd. af det gyldenstenske såkaldte fideikommis indestår fast i ejendommen. Efter den i sin tid her i bladet meddelte og samtidig særskilte udsendte indbydelse, er der allerede til muliggørelse af dette køb indtegnet dels som gave og dels som rentefrit lån 3000 rd., og som sædvanlig lån med pant i ejendommen af lærer Kristensen på Alrø 3000 rd., og da ikke få af de udsendte indbydelser endnu ikke er indkomne, tør det vel håbes, at der endnu vil ske yderligere tilbud om gaver og rentefrit lån. Der er således udsigt til, at pigeskolen atter i en nær fremtid kan komme igang på Dalum højskole.

Folkebladet Fylla 3.12.1870
Dalum Pigehøjskole
Fra 1ste Januar 1871 til 1ste April agte vi at holde Pigehøjskole. Betalingen for Undervisning og Ophold bliver maanedsvis 12 RD. og for hele Tiden 30 Rd.
Dalum Højskole, den 12te Novbr. 1870
J.P. Lebæk 

Folkebladet Fylla 28.1. 1871
Dalum Pigehøjskole åbnedes ved nytårstid i al stilhed, og det er ikke den store vrimmel, vi nu møder herude, som vi var vante til i Kolds tid. Der har hidtil kun indfundet sig en 16-17 piger. Det er jo da også egentlig en ny skole, der er åbnet derude, og det er sjældent, at noget tager sig stort ud fra først af, idetmindste gør det ikke, det som skal bygges, eller som der er grøde i, og vi ville nødig ønske Dalum Pigehøjskole stjerneskuddets skæbne, så det glimrede stærkt drude fra først af og blev mattere og mattere, til det udslukkedes i nattens mørke. Der er taget så småt til det derude; men vi får dog allerede ved at komme der, en følelse af, der er vel begyndt, og vel begyndt er jo halv fuldendt. Foruden Lebæk og hans hustru, Kolds søster, som vi vel egentlig må kalde Viseren derude, er også Jørgen Pedersen ligesom i Kolds dage lærer. Gud give, at skolen, som den tiltager i år, må tiltage i liv og visdom og i yndest for Gud og Folket, og det tør vi nok i al ydmyghed håbe, ikke af den fornuft, som til selvophøjelse og pral og til sig selv at gøre gal, kun ejer jættekræfter, men af den gode folkeånd, som en dannekvinde nys ytrede, hun er vis på er i live der endnu, lige så vel som i Kolds dage.

Folkebladet Fylla 27.1. 1872
Dalum Folkehøjskole.
Det er nu over et år siden Dalum højskole genåbnedes som pigehøjskole, og i løbet af forrige vinter kom der noget over 20 piger til skolen. Forrige sommer så det noget småt ud med tallet, medens der på andre pigehøjskoler var stærk tilgang, især på Askov og Thestrup. På Dalum var da kun en halv snes, hvad der jo måtte se fattigt ud i de store skolesale, Kold efterlod sig. I vinter går det atter bedre, idet der allerede før jul var samlet nogle og 20, medens der nu er 30 og flere i vente. Og det går nok efterhånden, for der er så hjemligt derude, som vel også er det eneste, der skal drage kvinderne did; thi lærdommen trykker dem ikke herude, nu lige så lidt som i Kolds dage, og det har ingen nød med lærdommen, de kvinder, der vil søge den skal ikke søge den på folkehøjskolerne, bare lyset kan skinne over fædrearven, så de kan finde den, blive rige og stærke ved den og få midler til at gøre det hus hyggeligt, hvor de hver for sig skal viser, så er det godt, og det sker også der, så vi håbe, der nok flere og flere vil komme til at gå efter det lys, for ved det at finde skatten.

Breve til højskoleforstander Jens Peter Lebæk, Dalum Højskole.
[I afskrift ved G. Kjær Mortensen, Tranekær. Brevene tilhører gårdejer Johannes Lebæk, Bøjlsvang, Vester Skerninge]

1. brev
Til Skoleforstander Lebech på Dalum Folkeskole /Odense

Kære Lebech
2000 rd mangler jeg at betale Poul Rasmussen med i terminen, men om han får 500 til kan jeg ikke sige i dag, da jeg skylder en karl som har tjent mig, som nu er blevet gift og ved ej om han skal bruge dem, hvis han har købt bolig, men venter at få det at vide på søndag, som jeg da skal underrette dem om straks.
Kærligste hilsen
Dons den 9. juni 1871
Peter Larsen
[På omslag: Jens Madsen, Hillegade N. 357 i Horsens]

2. brev
Hr. Skoleforstander Lebech på Dalum Folkeskole /Odense

Kære Poulsen
Nu har jeg da fået min gamle karl spurgt og han vil have sine penge nu til terminen, så Poul Lund får 2000 rdl så snart den anden mand kommer med dem (ud de) ikke for længe skulle hænge i for ham.
Dons den 12. juni 1871
Deres ven Peter Larsen

3. brev
Til Folkeskoleforstander Lebech på Dalum Folkeskole/Odense

Manden som skulle skaffe de 2000 rdl rejste i forrige uge ned til Horsens egnen, hvor han skulle have dem fra, og jeg hentede ham og havde sagt til ham, at de da måtte komme senest til i lørdags, han er imidlertid ikke kommet tilbage, altså jeg venter ham hverdag med pengene, om han ....  d ..... da han kun anslår der er ingen fare for, så bliver de indsendt så snart de kommer til Poul. - Derimod min gamle karl var her i går som skulle have de 500 rdl men da han ikke (havde?) købt og jeg sagde til ham så snart du køber skal vi nok skaffe dig penge, lod han mig beholde de 100 rdl så de 500 rdl jeg skrev om at de ikke kunne komme de kommer med og så får Poul 2500 rdl dette lader jeg dem herved foreløbig vide. Den 5. juli bliver her med Guds hjælp et stort møde Bojsen fra Møen [Bodesen skriver G.K.M.) kommer her, så kommer de og "Modder" vel med deres piger herover som i T .. om sidst og "Modder Kold" ..., pigerne deres "Modder", skrev om kan gerne .. kunne, de have lidt gavn af det, når de
ikke er af det fine slags som vi ikke har brug for, og de tager hånd i hanke med hvad han forefalder de skal nok få undervisning i mejeriet, som vi kalder det siger min kone og hvad de kan tjene skal jeg betale dem, når de er gode piger men skaffe dem arbejde længer end til vi får kornet ind det kan jeg ikke, da vi nu har 5 stykker i for vejen, min moder er så meget glad ved den nye afkølings vi har fået indrettet og anbefaler det på det alvorligste til alle er pigerne lidt snue og der er lyst og drift i dem og de kan opfatte min kones smørfabrikation så skal jeg anbefale (dem) som det bedste til ham der skulle kunne have brug for dem, da jeg tror hun er dygtig i dette kapitel, tager jeg fejl er det mig ubevidst.

Med kærlig hilsen og levvel i Jesu navn, som er det eneste, hvori der er fred for folk
Den 19. juni 1871 Peter Larsen
Er der andre som lyst at komme til dette møde så underret dem derom, Peter Jens ikke at forglemme

4. brev
Kære Lebeck

I vinter jeg var i Vendsyssel var der en lille pige som gik og hjalp sin fader at holde skole, jeg talte da med dem om, jeg troede hun kunne have gavn af at komme over til Eder til sommer i skole hos dem og deres kone, forældrene sagde at de også havde tænkt på det men så ... søster og de skulle følges ad, men for det første kunne de ikke godt undvære dem, skolemesteren sagde også at præsten ville have den ældste "hænde? sted" for at få hende uddannet til lærerinde, dette gjorde ikke godt i mig. Jeg gav mig siden lidt af med pigen, og spurgte om hun ikke kunne have lyst til at komme til Fyn i sommer hos Kolds søster, hvilket hun bejaede, hvorpå jeg så sagde til hende kan du få lov til det af dine forældre skal jeg se at klare for dig hos Lebeck's i 3 måneder i sommer, nu har jeg fået brev fra hendes forældre at de har besluttet at sende dem over til Eder begge 2 til sommer altså der kommer 2 hvorfor jeg skal gøre redelighed for den ene når jeg kommer engang.

Men vil du nu ikke skrive dem til straks, hvornår de skal møde om de skal bringe sengeklæder med etc. Kan det undgås er det jo langt at sende det.

Adressen er skolelærer Kolen i Elling skole ved Frederikshavn. Skriv nu straks, og den kære Herre velsigne alt hvad der gøres i hans have til hans ære og næstens velsignelse, nu hilses i på det kærligste, vi lever, Gud ske lov godt.

Dons den 11. april 1872 Peter Larsen

Skriv at de tager med banen til Odense, så kan de nok spørge vej til skolen - og så kan de jo lade tøjet blive på banegården til de kan hente det.
Hvem der ikke er vant til at rejse er jo rådvilde, når de kommer i fremmed land og ud (?)

[På forsiden]
Til Skoleforstander Lebeck på Dalum Folkeskole /Odense


5. brev
Til Folkeskoleforstander Lebæk på Dalum Folkeskole/Odense
Kære Lebeck Dons den 11. november 1872

Af indlagte tror du hvad disse linjer betyder de kommer vel til at se at føje manden da det er det billede de (frimærke G.K.M.) Tror nok det er en ordentlig mand som der er ingen fare for at det kommer lige godt tilbage, nu må jeg jo overlade det til deres besørgelse, som jeg nok håber de påtager dem den ulejlighed at få ham det sendt straks da han jo ønsker det, så kan du jo læse dem til de øvrige bekostninger med sendelsen som er eller ikke bliver stor kan han jo selv betale jeg sender dem tillige hans adresse som lå i brevet, nu en kærlig hilsen og tak for sidst og den liden Gud i både velsigne deres gerning med Guds hjælp kommer vi vel og besøger dem engang som vi håber de har intet imod og så sender vi dem med Guds hjælp en pige til nytår min kone vil ikke undvære hende før jeg spurgte om jeg skulle sende dem en hilsen hvortil hun svarede hja mange gange, Gud velsigne de unge som skal være fremtiden frem, og for at den sæd kan gro som varer evig ved tiden frem end i Jesu navn Guds fred, og hils Eskesen, jeg ønsker ham alt godt - deres tjener Peter Larsen og Karen Pers.

[Indlagt brev:]
Som sekretær eller vel sagte pennefører for den kære Karen i Dons skriver jeg her i hendes navn.

Kære Marie
Jeg ved ikke om det er for at gøre en smule nar ad mig? eller fordi at du ikke kan finde de store (?) at du tager din tilflugt til de små. Dog ærligt talt det er gået langt over mine forventninger i mange ting; om det er fordi jeg har søgt dem det ved jeg ikke vel? Jeg ville hellere at der var en anden som havde søgt mig. Hvad de store lader ingen (?) angår da er jeg i så henseende lidt kendt på jorden; mindre i Himlen - Men Luther siger "en fyrste er ... i Himlen" derfor er jeg bange for de store, skønt der er en uudslukkelig higen i mig efter at stige til vejrs; da jeg ikke tror mig i stand til at opfylde din begæring skal jeg have dig sagt mine grundsætninger, som jeg håber du holder mig til gode; du kender det gamle ordsprog "Erfaren mand er god at gæste" derfor her lidt af mit levnedsløb, da jeg var en lille bitte en løb jeg derude på heden passede min faders får kom så til da jeg fik ledt Kræsten (?) at læse Margat af som min moder havde gjort i flere år for mig, kom så ud at tjene, trillede tørv ud og s.v. og s.v. på en større gård noget fra os hvor de havde om ikke flere køer end vi får og lam, dog en del flere end vi, fik de lyst til at leje mig, til malkepige; konen som var en dygtig mejerske; gav mig håb om, når jeg havde lyst og en smule forstand, da tillige at undervise mig i disse kunster. Hvor dygtig jeg blev skal jeg ikke sige, da det var langt fra mine tanker at tænke til at blive hvad vi nu kalder mejerske, men hvordan det gik så kom nok denne forfærdelige Skræppenborg i forlegenhed for at tage en pige til at passe sin mælk og gennem min broder kom der brev til mig om jeg ville tjene ham. Jeg blev bange og vidste ikke om jeg turde eller kunne magte det, spurgte så min madmoder hvad hun mente og da hun erklærede mig i stand dertil, slog jeg til og kom i hans tjeneste; han er nu ikke af de blødsødne folk, men dog ikke hel tosset når han erfarer at folk vil hvad de kan, om de ikke er så fuldkomne i alle stykker, skønt han jo smælder en del når det ikke går som han synes det skulle; nu siger han; ingen til at forestå noget som de ikke selv har naturlig lyst til og selv grundig igennemgåede når de begynder fra den rette ende og har lyst til deres gerning, så er teorien god og så kan de snart komme efter de forbedringer de enten selv kan opdage eller få en smule undervisning at hos andre som har gjort dem, han har førend mig ikke haft andre såkaldte mejersker end sådanne som han har fået nogle underviste i de større mejerier; men, men, siger han det lader sig sådan? På en gang i mi? Smør og ostefabrik siger han har efter købernes signende aldrig været sådan som det nu er, og de vil alle gerne have det igen når de først har fået det engang; Derfor lille Marie; er det urimelige ting at forlange af mig, sådan at tage imod dine piger og gøre dem hel jo hel i stand (?) som du siger, enten de så duer dertil eller ej nej dem at gå min vej, så skal han som er både klogere og hjælpsommere end både du og jeg, nok finde dem, og nok trække dem frem, når hans time kommer, det er en ulykke for vore unge folk at de vil alle gerne være noget stort. Nej! hvem vil ikke gerne det som der er det mindste ved; det ville jo også manden efter Guds hjerte da han sagde "men det være en ringe ting at være kongens svoger" men de vil flyve i det; lige som hans stolte brødre, og glemmer at blive ved fårene, ligesom han; og må jeg sige? jeg; til kaldet kommer; da den stakkel han fik nok at føle hvad det var at komme til hove. Du kan også tro, at skønt jeg jo end efter det ydre synes at være kommen om ikke til have, dog i en anderledes gård end den hvori jeg var opfødt og min mand (?) skønt ingen?    , og om end i de fleste ting af hvad vi kalder mejerivæsen godt at fore?   , do? han hvad den sag angår at få det forarbejdet er ligeså dum som de par; ham døjer jeg med, for eksempel når jeg vil kræse lidt for ham, som jeg jo gerne vil, og så stege, en kylling, en and, eller flæsk, og gør mig den yderste umage, at det kunne smage ham godt, og tænker nu skal jeg rigtig fornøje ham, og tænker nu bliver han rigtig glad, så bliver min fornøjelse tit kun lille, for så er det gerne enten stegt for lidt eller formeget, røget eller fersk, jeg kan slet ikke smage det og siger, at det er godt, han vil nu rigtignok bilde mig ind at førend han blev forvent kunne han heller ikke smage det, men siden han er kommet mere i med fine folk er han bleven ødelagt, og en kræsen stakkel så han næsten ikke ved hvad han    og siger at jeg skulle have tjent for kokkepige i 2 år hos en fin kone, ligesom jeg var vaskepige ? i mejeriet så kunne jeg have blevet ligeså dygtig i dette kogge?   som i det andet; nu lille Marie, derfor må du undskylde at ikke kan opfylde dit forlangende; da jeg til næste år har 2 piger til at malke og gå i mejeriet, (??) du så til noget skal jeg give dem af den undervisning jeg selv har; men har du en som vil have plads der er god og vil bestille alle slags i huset og i mark hvad der forefalder så kan vi bruge hænde, er der så noget ved hænde så skal det nok hænge ved også med mælkeriet, ved at kaste øjnene på det imellem, og tage hånd i hanke med undertiden.
Nu Guds fred i Jesu navn og bed for mig til vi samles hvor alle sorger? og freden varer evig,
din hengivne søster, Karen