Register over skøder og adkomster, Baroniet Lehn vedkommende, forfattet 1808

| | | | |
Lehn godsarkiv nr.2/1. LAO
HvidkildeHvidkilde Hvidkilde 1843Hvidkilde 1843

1a) 1679 septbr. 12. Anne Gøye Henrichsdatter til højædle og velbårne hr. kammerherre Valdemar Christopher v. Gabel og arvinger til Bavelse. Skøde på Hvidkilde frie hovedgård, jus patronatus til Egense og Sørup kirker, og forsvar over 3/4 parter af Sankt Jørgens Hospital, med det underliggende jordegods; nemlig i Sørup sogn og by 8 gårde, Rødskebølle 1 gård, Kogtved 2 gårde; Hillerslev sogn i Sallinge herred "Speielsgaard"; Gudme herred, Ringe sogn, Brangstrup by 2 gårde; Ærø, Rise, Jens Møller, Hvide Mølle, Røde Mølle, "Steenhuuset" i alt 160 tdr. hartkorn.

1b) 1679, novbr. 10. Etats- og justitsråd Marcus Gøye "Envoje" Mogens Gøye og Preben Brahe til Engelsholm og Hvedholm til højædle og velbårne hr. kammerherre Valdemar Christopher v. Gabel og arvinger til Bavelse. Skøde på Hvidkilde gårds bygning, "oppe og nede", borgegårds bygning, såvel ladegårdens bygning, såvelsom og grund og plads "det på står".

Kong Frederik IVKong Frederik IV1c) 1725, decbr. 31. Kong Frederik 4 til Johan Lehn. Skøde på Hvidkilde hovedgårds hartkorn som er 65-7-0-0 skovskyld 18-0-1-2, møllen 0-7-0-0, mølleskyld 6-0-0-0; ½ Lindskovs gård 10-3-0-½; skovskyld 1-0-0-1½;  mølleskyld 0-2-0-0; tilligemed underliggende bøndergods i Egense sogn og by 97-6-2-½; skovskyld 0-2-0-2;  "4re huuse" 0-1-3-2; Skovsbo by 11 gårde 63-2-3-1; skovskyld 1-4-2-2; Skovsbo Mølle 0-0-1-2; Øster Skerninge sogn og by 8 gårde 29-0-3-1½; Ollerup sogn og by 3 gårde 8-5-2-2; skovskyld 0-0-1-1; Sørup sogn og by 17 gårde 89-3-1-0; skovskyld 4-0-1-1; husmænd 2 = 0-2-1-1; Brydegård 7-6-3-0; skovskyld 0-2-2-2; Rødskebølle 6 gårde 43-1-1-1½; skovskyld 1-2-2-0; Kogtved 3 gårde 11-3-3-0; "Strandhuusene" 4 huse 1-1-0-2; Kirkeby sogn og by 1 gård 5-5-0-0; Slæbæk by 2 gårde 8-2-2-1; skovskyld 0-1-3-0; Rårud 1 gård 5-3-0-2; skovskyld 0-1-1-2; Dongshøjrup 1 gård 2-5-3-1; skovskyld 0-1-0-2; Egebjerg 1 gård 2-5-3-1; Heldager 2 gårde 7-0-0-2; Øverste Ørkilds Mølle 0-7-3-2 hartkorn; mølleskyld 7-0-0-0; Nederste Ørkilds Mølle 0-7-3-1 hartkorn; mølleskyld 7-0-0-0; Svendborg Bymølle mølleskyld 12-0-0-0; Skarø 5 gårde 8-7-0-1; Ringe sogn, Brangstrup by 3 gårde 14-4-0-1; Rynkeby 2 gårde 5-2-2-2½; Gislev sogn Holme 1 gård 3-6-2-1; Øksendrup sogn og by 1 gård 7-1-1-2; Vester Skerninge by 2 gårde 6-0-0-2; Vester Åby sogn og by 1 gård 4-4-0-0; Hundstrup by 1-1-2-1; Mynderup by 1-4-3-1; Hillerslev sogn, Nybølle 1 gård 10-2-3-0; Sallinge by 1 gård 5-0-0-0; Gestelev sogn, Palleshave 1 gård 2-4-2-1; Vøjstrup i Nørre Broby sogn 1 gård 6-4-3-0; Assens amt, Båg herred, Kerte sogn og Ørsbjerg by 1 gård 8-5-1-1; tilligemed kongetienden af Egense 15-0-0-0 og jus patronatus til efterfølgende kirker med tiender; Egense 15 tdr; Sørup 11 tdr.; Ollerup 13-5-0-0; Øster Skerninge 16-2-0-0; Drejø 27 tdr.; Strynø 18-6-0-0; Sallinge herred Hundstrup sogn 17-1-0-0; Munkeø 12-0-0-0 for købesum 6000 rdr.

kong Christian Vkong Christian V1d) 1687, novbr. 12. Kong Christian 5 til hr. kammerherre Valdemar Christopher v. Gabel. Skøde på efterskrevne jordegods i Ollerup sogn og by 2 gårde; Tved sogn, Heldager 2 gårde, 1 hus; Sørup sogn og by 1 gård, 4 huse; Kogtved 1 gård; Skårup sogn og by 1 gård og 1 øde boel; Egense sogn og by anpart i en gård, en ødegård. Gudme herred, Ringe sogn, Rynkeby 4 gårde; Brangstrup by 1 gård; Vejstrup sogn og by 2 gårde; Vester Åby sogn og by 1 gård; Nørre Broby sogn, Vøjstrup 1 gård; Vester Skerninge sogn og by 1 gård; Øster Skerninge sogn og by 1 gård, 1 ødegård og anpart i 2 gårde; Kirkeby sogn, Hedegård 2 gårde; Dongshøjrup 1 gård; Hillerslev sogn, Højrup 1 gård; Øksendrup sogn og by 1 gård; Oure sogn og by 1 gård, 2 ødegård, 1 jordløst hus; Gislev sogn, Holme by 1 gård; Kværndrup sogn og by 2 gårde; Vindinge herred Avnslev sogn og by 2 gårde, 1 adehus; Sunds herred Tved sogn, Øverste Ørkilds Mølle; Nederste Ørkilds Mølle; Svendborg sogn, Svendborg Bymølle; Odensegårds amt, St. Knuds sogn, Munke Mølle, Åsum herred, Rønninge sogn, "Bierne Mølle, Mellum Mølle"; Jylland. Koldinghus amt, "Torrild herred, Bresten sogn, Vingsted Mølle". Fyn, Nyborg amt, Vindinge herred, jus patronatus til Kullerup kirke; Sunds herred, jus patronatus til Øster Skerninge kirke, Ollerup kirke, Strynø kirke og Drejø kirke. Sallinge herred, jus patronatus til Hundstrup kirke, Avernakø kirke, Lyø kirke. Sjælland, Holbæk amt, "Bierlöse herred, jus patronatus til Wulöse kirke". Sæbygårds amt, jus patronatus til Helsinge kirke, item herligheden til præste-  og degneboligerne for summa 37085 rdr. 94 (skilling).

Kort 1816 Nielstrup hovedgård, Ollerup sognKort 1816 Nielstrup hovedgård, Ollerup sogn2a) 1681, oktbr. 4. Kancelliråd Herluf Trolle til Catrine, sal. borgmester Niels Lauridsens børn, Nicolaj Nielsen og Anne Catrine Nielsdatter. Skøde på anpart udi Nielstrup hovedgård med tilliggende enemærker ansat for 19-2-0-0 hartkorn tilligemed ½ bondegård i Ollerup by, samt stolestade og begravelsessted i Ollerup kirke.

Obligation 1664 i Jens Tøsings gods i Vester Skerninge.

Udlæg i gård i Nr. Broby 1666

2b) 1684, novbr. 11. Etatsråd Niels Krag til Egeskov og Skjoldemose til Catrine, sal. borgmester Niels Lauridsens børn, Nicolaj Nielsen og Anne Catrine Nielsdatter. Skøde på anpart udi Nielstrup hovedgård, som er ansat for 19-2-0-0 hartkorn, tilligemed den ½ part i Hans Pedersens gård i Ollerup sogn og by. Købekontrakt hvori hartkornet for den ½ gård i Ollerup er 5-5-0-0, tilsammen 24-2-0-0 for summa 995 rdr.

2c) 1695, decbr. 24. Nicolaus Nielsen, i (?) fyrstendømmet Holsten, ejer af Nielstrup til Anne Catrine Nielsdatter og arvinger. Skøde på anpart i Nielstrup hovedgård, samt Urte Mølle med alle bæster, kvæg og sæd, ansat i harkorn 41-7-0-3 tilligemed anpart udi tilhørende bøndergods neml: i Ollerup, Øster Skerninge, Skerningeballe, Nørre Broby og Volstrup af hartkorn 74-7-2-2½ tilsammen 113-6-3-2½, hvoraf  ½-delen er 56-7-1-2 3/4 for summa 2500 rdr.

2d) 1696, marts 12. Nicolaus Nielsen, i (?) fyrstendømmet Holsten, ejer af Nielstrup til Anne Catrine Nielsdatter og arvinger. Kvittering på Nielstrup hovedgård, Urte Mølle og tilliggende bøndergårde med 3 vænger og Oluf Andersens pantsatte gård i Svendborg, med alt ud Fyn værende /:undtagen en bondegård udi Volstrup forbeholden:/ for summa 2550 r (?)

2e) 1699, oktbr. 20. Testamente imellem Jørgen Ernst von Hoben og frue Anne Catrine Nissen til Nielstrup, på at den længstlevende beholder Nielstrup hovedgård, med underliggende jorder, bøndergods, skov og mark og alt tilhørende, hvorimod den afdødes samtlige arvinger nyder 300 rdr.

Lehnskov (tidl. Lindskov)Lehnskov (tidl. Lindskov)3a) 1696, oktbr. 29. Ritmester Hein Christian v. Raben til kammerherre Valdemar Christopher v. Gabel. Skøde på den halve part af Lindskov hovedgårds takst 10-3-2-½ hartkorn og skovskyld 1-0-0-1½; Egense by 5 gårde 28-0-3-0; skovskyld 0-1-2-0; "Ruehuuset" 0-4-3-1 1/4; ditto 0-0-0-2; Lindskovs Mølle 0-4-3-1 1/4; i Egense by 6 huse 5-0-1-2½; Sørup sogn og by 1 gård 8-2-0-2; skovskyld 0-0-2-2; Øster Skerninge sogn, Skerningeballen 1 gård 1-5-1-0; Vester Skerninge sogn og by andel i en gård 1-?-2-0; Skarø 5 gårde 8-7-0-1 og et hus tilligemed ½ del i alle kirkestole staderne Lindskov tilhørende.

3b) 1698, maj 9. En højesteretsdom om ½-del af Lindskov gård og gods, som Niels Kaas på sin myndling jomfrue Birgitte Kaas ved proces ville aftvinge Valdemar Christopher v. Gabel.

3c) 1727, juni 5. Mad: Anne Hansdatter, sal: Niels Skousboes på Lindskov til hr. Johan Lehn til Hvidkilde og Lindskov. Skøde på anpart udi Lindskov hovedgård af hartkorn 10-3-2-½; skovskyld 1-0-01½; bøndergods i Egense by 6 gårde 28-7-1-2; skovskyld 0-1-0-0; 7 huse 6-3-3-½; 1 hus uden jord; Lindskovs Mølle 0-4-3-1 1/4; "Ruehuuset" 0-4-3-1 1/4; ditto 0-0-0-2; Skovsbo 1 gård 5-2-2-0; 1 hus uden jord;  Sørup sogn, Kogtved 1 gård 2-5-0-1; Vester Skerninge sogn og by 1 gård 4-0-0-1; Skarø 6 gårde 8-7-0-1, 1 hus uden jord for summa 5200 rdr.

Sankt Jørgensgård og Brydegård ved Svendborg ca 1800Sankt Jørgensgård og Brydegård ved Svendborg ca 18004a) 1688, oktbr. 25. Christian von Pappenheim til "Libanau" til kammerherre Valdemar Christopher von Gabel til Hvidkilde. Skøde på jordegods Sankt Jørgens Hospital tilhørende; i Kerte sogn, Ørsbjerg by 1 gård 12-0-0-0 hartkorn; Hundstrup sogn, Mynderup by 1 gård 3-0-0-0 hartkorn; Kirkeby sogn, Slæbæk by 1 gård 5-2-0-0 hartkorn; Gestelev sogn, Palleshave 1 gård 7-0-0-0 hartkorn; Hillerslev sogn, Sallinge by 1 gård og et hus 5-3-0-0 hartkorn; Dongshøjrup et hus, hvoraf patronen haver herligheden.

4b) 1689, januar 26. Skøde på anførte gods under 1688 oktbr. 25; her foruden er gods i Jylland i "Riberhuus Stift".

4c) 1736, novbr. 2. Fundats angående Sankt Jørgens Hospital som af kong Christian 6 er konfirmeret, hvorhos følger jordebog på jordegodset.

BjørnemoseBjørnemose5) 1765. juli 16. Magelægsskøde imellem grev Ahlefeldt til Bjørnemose og hr. konferensråd Lehn til Hvidkilde på efterskrevne jordegods. Hr. grev Ahlefeldt afstår: Skårup sogn, Holmdrup by 2 gårde 9-2-3-2, 1 hus 0-1-3-1 medfølger fæsterne og 2 sønner; i Tved sogn, Heldager by 1 hus 0-0-3-2, 3 huse uden jord, medfølger fæsterne og 1 søn; Tved kirkes korn og kvægtiender af Skyttegården i Heldager by imod at betale 20 rdr årlig. Konferensråd Lehn afstår i Tved sogn og by 1 gård 8-6-3-2; skovskyld 0-1-2-2 og foruden betalt 400 rdr.

Nyborg SlotNyborg Slot6) 1731, decbr. 4. Kong Christian 6 til hr. Johan Lehn. Skøde på efterskrevne bøndergods i Nyborg amt. Vindinge herred. Rosilde 1 gård 6-0-3-2; Bovense sogn, Strantved 1 gård 1-2-2-0; Sallinge herred Vester Skerninge by 1 gård 9-6-0-0; Vantinge by 1 gård 5-0-3-0; Sunds herred. Tved sogn og by 2 gårde 13-2-0-2; Heldager by 5 gårde 20-4-1-2; skovskyld 0-4-1-1; Kværndrup sogn, Trunderup 1 gård 7-7-2-1; skovskyld 0-0-2-2;Skårup sogn, Holmdrup 3 gårde 17-1-2-0; skovskyld 0-7-2-2; tilsammen 82-6-2-0 (81-1-3-1(?); herforuden i Skårup sogn, Holmdrup by, som forhen er købt 3 gårde af hartkorn 22-3-3-1; skovskyld 0-4-2-2; det foranførte for summa 11125 rdr. 88 (skilling)

7) 1731, maj 28. Kong Christian 6 til hr. Johan Lehn. Skøde på "reluitions rettigheden" til 38-5-2-2 for 696 rdr 72 (skilling) udi 6 gårde i Tved by 90-7-1-2 2/3 for summa 1950 rdr "courant".

7) 1731, maj 28. Kong Christain 6 til hr. Jørgen Ernst von Hoben. Skøde på en bondegård i Tved sogn og by af hartkorn 8-6-3-2; skovskyld 0-1-2-2 for summa 468 rdr. 58 (skilling).

8) 1731, juni 11. Hans Kellinghuusen til Vejstrupgård til hr. Johan Lehn. Skøde på jordegods i Tved sogn, Heldager by 5 gårde 21-1-3-1; skovskyld 0-6-2-0.

Vildtbane pæl ved Ravnebjerg skovenVildtbane pæl ved Ravnebjerg skoven Vildtbane pælen står ved "Heldager Skovled"Vildtbane pælen står ved "Heldager Skovled"9) 1737, juni 12. Samtlige bymænd i Tved sogn, Heldager by ialt 7 og Johan Lehn. Lejekontrakt af "Raunebiergs Marken", kohaven og Havrevænget imod godtgørelse i deres landgilde.

10) 1767, novbr. 4. En forening imellem hr. grev Ahlefeldt på Bjørnemose og hr. konferensråd Lehn angående jagten på Heldager, Holmdrup og Tved bys marker.

11) 1769, no 4. "Confession" for hr. konferensråd Lehn i anledning af den kgl. jagtrettighed på Heldager byes marker, Heldager Hestehave, Holmdrup marker og Holmene ved Svendborg og Svendborg bys indgrøftede marker tillige med  endel breve og koncepter i samme anledning til og fra rentekammeret.

12) 1777, maj 15. Greve Christian v. Ahlefeldt til Langeland til hr. kammerherre Lehn. Skøde på over- og underskoven i Heldager Hestehave af hartkorn 5-7-2-1; skovskyld for summa 400 rdr.

Øverste Ørkilds MølleØverste Ørkilds Mølle13) 1793, oktbr. 2. Bevilling for Øverste Ørkilds Mølle om et grubbe og "pille"værk.

14) 1793, oktbr. 2. Bevilling for Nederste Ørkilds Mølle om et grubbe og "pille"værk.

15) 1653, april 22. Kong Frederik 3 til Erich Kaas til Lindskov. Skøde på pantsat jordegods for 2412 daler 3 mark 6 (skilling), nemlig Skarø 6 gårde; Hjortø 2 gårde; Heldager 1 gård; Skårup 1

gård; Gudme herred og by 1 gård; Oure 1 gård, hver tønde hartkorn ansat for 60 rdr. Jagtrettigheden på vildbanen "forbeholden", men tilladelse til at sælge jordegodset.

Skarø by 1821Skarø by 182115) 1723, septbr. 6. Kong Frederik 4 til gehejmeråd, kammerherre og ridder Valdemar Christopher v. Gabel. Skøde på Skarø, som består af 10 gårde af hartkorn 13-1-0-1, hvoraf skødes den ½-del som er 6-4-2-½, for 24 rdr (?) hartkorn; i Kirkeby sogn, Dongshøjrup 1 gård 13-6-0-0 á 6 rdr 7daler hartkorn i alt  20-2-2-½ for 240 rdr 12 (skilling) i "Croner".

16) 1672, april 26. Niels Bang, "doctor og superintendent over Fÿns Stift" på gymnasiets vegne i Odense til Hans Poulsen, borger og handelsmand i Svendborg. Skøde på anpart i Urte Mølle i Ollerup sogn af hartkorn 5-0-0-0.

Urte MølleUrte Mølle17) 1689, marts 2. Hans Poulsen, borger og handelsmand i Svendborg til Catrine, sal: borgmester Niels Lauridsens børn. Skøde på Urte Mølle af hartkorn mølleskyld 10-4-0-0.

18) 1704, septbr. 30. Anders Poulsen, borger i Svendborg og Hans Poulsen, borger i Odense til hr. Jørgen Ernst v. Hoben. Skøde på anpart i Urte Mølle 4-6-0-0 mølleskyld.

19) 1731, maj 23. To ligelydende dokumenter imellem hr. Jørgen Ernst von Hoben og hr. Johan Lehn angående Urte Mølles og Røde Mølles "karme".

20) 1662, januar 10. Fru Karen Bille, sal: Falch Gøyes til Niels Lauridsen, borgmester i Svendborg. Udlæg i en gård i Øster Skerninge by for kapital 150 rd, renter 216 rd, omkostninger 34 rd. af hartkorn 7-3-1-1 á 55 rd pr. tdr hartkorn.

21) 1662, januar 10. Udlæg i  Jens Jørgensens gård i Skovsbo i Egense sogn; fru Karen Bille, sal: Falch Gøyes for hendes gæld til Christen Hellevads arvinger for kapital 62 rdr og renter siden 1645 63 rdr 3 mark 11 skilling.

22) 1672, febr. 26. Catrine, sal: Niels Lauridsens til Erich Kaas til Lindskov. Pantsat efterskrevne jordegods for obligation 1000 rdr 4 gårde i Øster Skerninge, 1 hus i do, 1 gård i Ballen; andel i en gård i Vester Skerninge; 1 gård i Volstrup i Ringe sogn, 1 gård i Holmdrup, Skårup sogn.

23) 1677, septbr. 24. Erich Kaases børn til Catrine, sal: Niels Lauridsen. Pantsat jordegods for 1000 rdr. specie. Skøde på 3 gårde i Øster Skerninge by; 1 gård i Skerninge Ballen. Gudme herred, Ringe sogn Volstrup, 1 gård for benævnte 1000 rdr.

24) 1680, marts 19. Birgitte Gøye, sal: Henning Quitzows til Catrine Nissen, salig Borgmester Niels Lauridsens. Skøde på Bjergehuset i Øster Skerninge Balle, Øster Skerninge sogn.

25) 1699, aug. 18. Sophia, sal: Peder "Wissings" og 2 døtre til Jørgen Ernst von Hoben. Skøde på en gård i Øster Skerninge sogn og by, som købt ved auktion for 127 rd 4 mk 4 skilling af hartkorn 5-0-3-1.

26) 1703, febr. 14. Etatsråd og "Envoÿe i Engelland" hr. Iver Rosenkrantz til Rosenholm til Jørgen Ernst v. Hoben. Skøde på 2 gårde i Øster Skerninge, som købt ved auktion for summa 430 rdr 5 mk 5 skilling af hartkorn 8-3-1-0.

Nørregård og Holmegård i Øster SkerningeNørregård og Holmegård i Øster Skerninge27) 1719, april 17. Kong Frederik 4 til hr. Jørgen Ernst von Hoben. Skøde på solgte ryttergods i Sunds herred, Øster Skerninge sogn og by 2 gårde 14-1-3-1, Skerningholm 1) gård 8-3-1-1 2) ditto 9-5-2-2 tilsammen 32-2-3-1 for summa 1164 rdr 72 skilling "Croner".

27) 1719, april 17. Skøde på ryttergods i Ollerup by 1 gård af hartkorn 4-1-3-2 for 233 rdr 17  skilling i "Kroner".

28) 1719, decbr. 18. Kong Frederik 4 til hr. Jørgen Ernst von Hoben.  Skøde  på pantsat bøndergods og tiender i Øster Skerninge sogn og by. 4 gårde af hartkorn 22-0-1-2 for summa 154 rdr 34 skilling i "Kroner".

29) 1720, august 13. "Eiler Höÿ" på Dallund til Søndersø Hospital. Pant udi en ødegårds landgilde i Ollerup by, en ditto 2-5-3-2 og et gadehus i bemte Ollerup by, i Øster Skerninge by landgilden af en gård udi 5 år af hartkorn 6-7-0-2.

30) 1730, juni 12. Niels Krogstrup, herredskriver i Sallinge herred til hr. Johan Lehn. Skøde på en gård i Øster Skerninge sogn og by af hartkorn 1-4-2-1 tilligemed et gadehus sammesteds for summa 200 rd "Courant".

31) 1759, juni 11. Peder Bech, byskriver i Svendborg til justitsråd Jens Lange til Rødkilde. Magelægsskøde på Nørregaard i Øster Skerninge sogn af hartkorn 10-6-0-2, imod 1/5 part i Hjortø og i penge 600 rdr.

NakkebølleNakkebølle RødkildeRødkilde32) 1733, august 26. Herredsfoged Hans Falenkamp og herredsskriver Niels Krogstrup i Sallinge herred til hr. Johan Lehn. Skøde på jordegods etatsråd Børge Trolles efterladte bo tilhørende. Nakkebølle hovedgårds takst, hvortil hører Galteberglykkerne i Hundstrup sogn og "Bonnemoesegaards Enemerker" i Svanninge sogn af hartkorn 54-1-3-1; skovskyld 1-3-0-2, dertil hørende mølle 0-2-3-1; mølleskyld 1-4-0-0; Rødkilde hovedgård med Rødkilde Oure 42-3-2-2; skovskyld 0-4-0-0, i alt hovedgårds takst 100-3-2-0; Bøndergods. Åstrup sogn og by, 35 gårde 160-5-2-2-; mølleskyld 2-4-0-0; 4 huse 1-3-3-1; 14 ditto uden jord; Svelmø gårde 3-1-2-0; "Dyrehauge Huuset"; "Lond borg" og Nakkebølle Mølle; Vester Åby sogn og by 9 gårde 44-2-1-1; kirkejord 3 stæder 3-7-3-1; 1 husmænd 0-0-3-0; 5 husmænd uden jord; Pejrup 4 gårde 14-6-2-2; 1 hus 0-2-2-2; 2 ditto uden jord; Svanninge sogn Østerby 1 gård 18-1-2-1; Millinge 3 huse uden jord.; Hundstrup sogn, Gundestrup 6 gårde 35-5-1-1; skov og mølleskyld 3-7-1-1; 2 huse uden jord; Mynderup 5 gårde 29-2-0-0; skovskyld 0-7-2-2; 1 hus uden jord; "Galteberg huuset"; Ulbølle sogn og by 5 gårde 25-3-3-0; skovskyld 0-0-0-2; 7 huse uden jord. Vester Skerninge sogn og by 2 gårde 17-6-3-0; skovskyld 0-0-2-2; 1 hus uden jord; Ollerup sogn og by 4 boelsstæder 3-6-2-2; 3 huse uden jord; Lunde sogn, Høje by 1 gård 4-5-3-1; skovskyld 0-4-0-1 1/3; Kirkeby sogn, Dongshøjrup 1 gård 5-0-2-0; Egebjerg 1 gård 1-5-1-1; Rårud 2 gårde 11-7-2-2; skovskyld 0-6-0-1; 1 hus uden jord for summa 29000 rdr i "Kroner" og 6000 rdr "Courant".

33) 1743, decbr. 11. Fundats udstædt af Chr. v. Ahlefeldt til Nordskov på samtlige sødskendes vegne på renten 5% af 100 rdr til Øster Skerninge sogns fattige.

34) Magelægsskøde 1779 imellem hr. kammerherre P.A. Lehn og justitsråd J. Lange. Hr. kammerherre Lehn afstår i Ulbølle by 1 gård 9-3-2-1; 3 husmænd uden jord; Vester Skerninge 5 gårde 35-3-2-1; skovskyld 0-0-2-2; 1 boelstæd 1-0-2-0; 7 huse uden jord; Ulbølle Strandhusene 2 boelstæder 2-3-2-2; hr. justitsråd Lange afstår; Øster Skerninge sogn 3 gårde 26-3-2-1; 1 hus uden jord; Kirkeby sogn, Egebjerg by 2 gårde 13-6-0-0; 4 huse uden jord og herforuden til hr. kammerherre Lehn 200 rdr.

Øster Skerninge præstegårdØster Skerninge præstegård35) 1779, novbr. 5. Kontrakt udstæd af etatsrådinde Krag angående 3 tdr. byg og 1/8 td smør, som svares af Jørgen Thunes gård i Egebjerg til Øster Skerninge præstegård, skal efter hans død svares af Skjoldemose gårds ejer.

36) Skøde 26. juni 1668 på Bjergegård i Ollerup sogn

37) Skøde 15. juni 1701 på jordegods i Ollerup sogn

38) Skøde 9. juni 1676 på øde byggested i Ollerup sogn

39) Tingsvidne og dom 6. august 1670 på Ditlev Iversens jordegne gård i Ollerup

Dom 29. oktober 1718 mod Hans Jørgensen i Hemmedrup i Ollerup sogn

 Mangler side 14

Egebjerg by 1820Egebjerg by 182043) 1726, juni 17. Etats- og justitsråd Børge Trolle til Nakkebølle til hr. Jørgen Ernst von Hoben. Skøde på efterskrevne jordegods; Ollerup sogn og by 2 gårde 11-7-0-2; Kirkeby sogn og by 2 gårde 11-6-2-0; Dongshøjrup 3 gårde 16-0-0-0; skovskyld 0-2-0-0; Egebjerg 7 gårde 26-4-2-0; skovskyld 0-0-2-0; Rårud 2 gårde 8-2-1-1; skovskyld 0-1-0-0; Tved sogn og by 1 gård 8-6-3-2; skovskyld 0-1-2-2;

44) 1736, decbr. 28. Etatsråd Niels Krag til Egeskov til hr. Johan Lehn. Skøde på et boelstæd i Ollerup sogn Hemmedrup af hartkorn 2-6-1-1.

45) 1737 januar 6. Etatsråd Niels Krag til Egeskov til hr. Johan Lehn. Skøde på 2-6-1-1 frie hovedgårds takst under Skjoldemose hovedgård tilliggende Hememdrup i Ollerup sogn.

46) 1737, novbr. 11 Etatsråd Niels Krag til Egeskov til Bolette Catrine Nors, salig "capt. lt." Curtius. Skøde på et hus i Egebjerg by, Kirkeby sogn.

47) 1738, septbr. 11. Bolette Catrine Nors, sal: "Capt: Lt: Curtii" til Jens Hansen, handelsmand i Svendborg. Pantsat et hus "med haugeplads" i Egebjerg for 50 rdr. - 1741 novbr. 28 transporteret denne obligation til hr. Johan Lehn.

48) 1740, juni 30.  Synsforretning på hr. v. Hobens og "Höÿrup" byes skovparter i "Höÿrup".

49) 1742, januar 3. Bolette Catrine Nors, sal: "Capt: Lt: Curtii" til hr. Jørgen Ernst v. Hoben. Skøde på et hus i Egebjerg by, Kirkeby sogn for summa 110 rdr.

50) 1746, oktbr. 18. Kancelli- og kammerassessor Niels Brink til Tidselholt til hr. Johan Lehn. Skøde på 2 gadehuse i Egebjerg by, Kirkeby sogn.

51) 1755, oktbr. 9. Sophia Juul, sal: hr. etatsråd Niels Krags til hr. Johan Lehn. Skøde på kirkejord på Egebjerg Mark, Kirkeby sogn af hartkorn 0-5-2-0, hvoraf svares til Kirkeby kirke i årlig landgilde 1 td. byg.

Kirkeby by 1813Kirkeby by 181352) 1757, juli 18. Herman Diderich Holst, sognepræst for Gudme og Brudager menigheder til hr. Johan Lehn. Skøde på et gadehus i Kirkeby sogn.

53) 1758, juni 14. Hans Torbiørnsen, købmand i Svendborg til hr. Johan Lehn. Skøde på en gård i Kirkeby sogn og by af hartkorn 6-7-1-0 og et hus sammesteds.

54) 1763, oktbr. 27. Etatsråd Erich Scheel v. Holsten til Arreskov til hr. konferensråd Lehn. Skøde på et boelstæd i Ollerup sogn og by af hartkorn 0-6-0-2; 1 hus uden jord; Øster Skerninge sogn, SkerningeBalle 1 hus 0-2-3-2.

55) 1763, novbr. 8. "Oberst Lieut: Cicignon" til Nakkebølle til konferensråd Lehn. Skøde på efterskrevne jordegods i Ollerup sogn og by, en gård og et boelstæd 4-4-3-0; skovskyld 0-1-0-1; Øster Skerninge sogn og by 1 gård 3-3-2-0; Vester Skerninge sogn og by 1 gård 7-4-2-1 for summa 800 rd  "Klingende Mÿnt".

56) 1768, novbr. 23. Hr. Lauritz Crucow, sognepræst for Vester Skerninge til konferensråd Lehn. Skøde på et hus i Rårud by, Kirkeby sogn.

Dongshøjrup by efter 1803Dongshøjrup by efter 180357) 1769, juni 20. Hr. Niels Føns, sognepræst på Drejø til konferensråd Lehn. Skøde på 3 huse i Dongshøjrup by, Kirkeby sogn.

58) 1771, juni 19. Stiftamtmandinde von Heins arvinger til konferensråd Lehn. Skøde på efterskrevne jordegods købt ved auktion, Kirkeby sogn, Dongshøjrup by 4 gårde 20-3-3-1; skovskyld 0-3-2-0; 2 huse uden jord; Sørup sogn og by 2 gårde 8-4-0-2; skovskyld 0-3-1-0; Kogtved by 2 gårde 8-3-1-2; skovskyld 0-3-2-1; 1 hus uden jord; Øster Skerninge sogn, Skerningeballen 1 hus uden jod for summa 12802 rdr 5 mark 15 skilling med ½ års rente (?) 256 rd 5 skilling.

59) 1781 decbr. 21. Thomas Mortensen Bredsdorff, sognepræst for Vester Skerninge og Ulbølle til kammerherre baron Lehn. Skøde på et hus i Ollerup sogn og by for summa 80 rd.

Slæbæk by 1810Slæbæk by 181060) 1783, juni 10. Mad: Hviids arvinger i Svendborg til kammerherre, baron Lehn. Skøde på en gård i Slæbæk, Kirkeby sogn af hartkorn 5-5-3-0; skovskyld 0-2-2-0; et hus uden jord, købt ved auktion for 2680 rdr.

61) 1783 marts 21. Major Bernt v. Westen til kammerherre, baron Lehn. Skøde på en gård i Kirkeby sogn og by af hartkorn 6-6-0-2 for summa 1400 rdr.

62) 1784, marts 1. Student Friderich Christian Crucou til kammerherre, baron Lehn. Skøde på et hus i Slæbæk, som købt ved auktion for 30 rdr.

63) 1800, juni 11. Gehejmerådinde Scheel til Rasmus Rasmussen i Dongshøjrup. Skøde på en gård i Dongshøjrup, Kirkeby sogn, som købt ved auktion af hartkorn 3-5-3-2 for summa 700 rdr.

63) 1801, decbr. 19. Rasmus Rasmussen i Dongshøjrup til hr. kammerherre, baron Lehn. Skøde på en gård i Dongshøjrup i Kirkeby sogn af hartkorn 3-5-3-2 for summa 800 rdr.

64) 1724, novbr. 27. Etatsråd Christian Rosenkrants til Skovsbo til Peder Lauridsen Flök i "Kallehauge". Skøde på en gård i Høje by, Lunde sogn af hartkorn 3-4-3-2; skovskyld 0-4-1-1 1/6 for summa 400 rdr.

65) 1728, januar 29. Peder Larsen Flök i Høje til hr. Jørgen Ernst v. Hoben og fru "Edel Magrete Lövenhielm". Mageskifteskøde på en gård i Høje, Lunde sogn af hartkorn 3-4-3-2; skovskyld 0-4-1-1 1/6 imod vederlag af en gård i bemelte sogn, Kokkenborg.

SkovsbogårdSkovsbogård66) 1681, januar 28. David Lauridsen og hustru Magdalene Jacobsdatter i Skovsbogård til hr. Valdemar Christopher v. Gabel. Skøde på Skovsbogård i Egense sogn tilligemed en skov der ligger til Jens Bierremand og Hans Pedersens gårde, beregnet for 60 svins olden, gården tilligemed skoven beregnet til 27-2-0-0 hartkorn.

67) 1683, febr. 8. Etatsråd Mogens Gøye til  hr. Valdemar Christopher v. Gabel. Skøde på 5 gårde i Egense by, 5 gårde i Skovsbo, Skovsbo Mølle. 3 gårde i Sørup sogn og by, 4 gårde i Rødskebølle. Kirkeby sogn, Dongshøjrup 1 gård; Egebjerg 1 gård. Øster Skerninge sogn og by 2 gårde. Ringe sogn Rynkeby Skovgård.

68) 1701, januar 17. Etatsråd Niels Krag til Egeskov til hr. Valdemar Christopher v. Gabel. Skøde på Poul Lauridsens gård i Egense sogn og by af hartkorn 8-7-0-0.

69) 1702, april 4. K. Krag til Rødkilde til  hr. Valdemar Christopher v. Gabel. Skøde på anpart i Poul Marcusens gård i Skovsbo, Egense sogn, hver tønde hartkorn anslået i penge til 40 rdr, hvoraf er solgt for 24 sldr 2 mk for tdr. hartkorn.

70) 1726, juni 28. Peder Pultz til Rygård til hr. Jørgen Ernst v. Hoben. Skøde på en gård i Egense by af hartkorn 8-6-0-0.

71) 1727, juni 18. "Lieut: Johannes Leth Kirchhof Cornet Mathias Leth" til hr. Johan Lehn. Skøde på en gård i Skovsbo, Egense sogn af hartkorn 4-3-3-0; skovskyld 0-0-1-1. for summa 330 rdr.

72) 1728, april 5. Hr. Jørgen Ernst v. Hoben til hr. Johan Lehn. Skøde på en gård i Egense sogn og by af hartkorn 8-6-0-0.

73) 1729, juni 9. Jørgen Wichman, sognepræst for Nørre Lyndelse til hr. Jørgen Ernst v. Hoben. Skøde på en gård i Egense sogn og by af hartkorn 1-5-1-0 for summa 150 rdr.

74) 1730, decbr. 20. Seneca Hagedorn, "kgl. best: Schoutbÿenacht" til hr. Johan Lehn. Skøde på efterskrevne jordegods. Egense sogn og by 1 gård 3-4-3-2½; Sørup sogn og by 3 gårde 12-4-1-0; skovskyld 0-2-3-1; anpart i en gård i Rødskebølle 0-3-2-½; skovskyld 0-0-1-2; 1 hus i Sørup by.

75) 1740, august 12. "Hof-Junker Fr. L. Chr. v. Pentz" til hr. Johan Lehn. Skøde på efterskrevne jordegods. Egense sogn, Skovsbo by 2 gårde 8-5-3-0; skovskyld 0-0-0-2; Ollerup sogn og by 1 gård 9-2-3-1; 1 hus; Sørup sogn og by 1 boelstæd 2-4-2-0; Gudme herred, Gislev sogn, Sandager by 1 boelstæd 1-2-1-0.

76) 1778, juli 16. Magelægsforretning imellem hr. kammerherre Lehn og 21 af Egense bys sognemænds jorder.

77) 1685, febr. 20. Søren Christensen i Egebjerg på Maren sal: borgmester Jacob Jensens i Maribo, Lolland hendes vegne til hr. kammerherre Valdemar Christopher v. Gabel. Skøde på 3 gårde i Rødskebølle, hvoraf den ene Rødskebøllegård kaldet; Sørup sogn og by 4 gårde, "Siøgaard", gadehuse 2 alt af hartkorn 68 tdr for summa 700 rdr.

78) 1730, novbr. 8. "Hans Tönnesen" til hr. Johan Lehn. Skøde på ½ gård i Kogtved, Sørup sogn af hartkorn 2-2-1-0.

79) 1698, septbr. 3. Peder Blankenborg, borgmester i Odense til biskop og "doctor" Thomas Kingo. Skøde på anpart i en gård i Rødskebølle by, Sørup sogn i alt af hartkorn 2-2-3-1; men ejer kun 1-6-1 3/5-0;

80) 1723, septbr. 6. Kong Frederik 4 til hr. gehejmeråd kammerherre og ridder Valdemar Christopher v. Gabel. Skøde/uden reservation af reluition i nogen optænkelig måde/ på efterskrevne ryttergods i Sørup sogn og by 1 gård 5-7-0-0; skovskyld 0-1-1-2; Egense sogn og by 4 gårde 12-0-3-1; Skovsbo 3 gårde 9-5-0-0; skovskyld 0-0-0-2; i alt 27-6-1-2 for summa 1766 rdr 77 skilling "Kroner".

81) 1728, juni 2. "Daniel Kellinghuusen" til Tidselholt til hr. Johan Lehn. Skøde på en gård i Sørup by af hartkorn 6-1-0-0; skovskyld 0-1-1-2;

82) 1740, oktbr. 22. Herredsfoged Niels Brink til Tiselholt til hr. Johan Lehn. Skøde på efterskrevne jordegods i Sunds herred, Sørup sogn og by Mosegård 10-5-2-0, svins olden 0-2-3-1; Ollerup sogn og by 1 gård (overstreget) 7 huse 1-3-3-0; Sørup sogn 1 boelstæd 1-5-1-2; Øster Skerninge sogn og by 2 huse uden hartkorn; Skårup sogn, Holmdrup 2 gårde 7-4-0-2; skovskyld 0-1-1-1; Vester Skerninge sogn og by 1 hus 0-3-2-2 5 huse uden jord.

83) 1743, august 6. Hr. Erich Svitzers arvinger til hr. Johan Lehn. Skøde /som solgt ved auktion/ på 2 stæder i Strandhusene, St. Jørgens sogn, det ene foruden hartkorn, det andet med 6 skæpper hartkorn.

Kogtved by 1810Kogtved by 181084) 1757 (1?), decbr. 16. Peder Larsens arvinger i Kogtvedgård til hr. Johan Lehn. Skøde på efterskrevne jordegods købt ved auktion; i Sørup sogn, Kogtved by, Kogtvedgård tilhørende 1 gård 5-2-3-1; skovskyld 0-0-2-2; et boelstæd 1-4-0-2; Strandhusene 1 hus 0-2-0-1. Kogtved et stykke jord hvoraf årlig svares under Kogtvedgårds hartkorn 6 rd. 4 mk; ditto et hus 3 rd 2 mk for summa 1270 rd 5 mk 12 skilling. 

85) 1756, maj 31. "Frideriche Sophia Iver Sal: Etats Raad Krigs og Land Comissair Himelstrops" til hr. Johan Lehn. Skøde på et hus beliggende i Sørup sogn og by af hartkorn 0-4-1-1.

86) 1758, juni 30. "Else Trane Sal: Friderich Jörgen Greves" til hr. Johan Lehn. Skøde på et vænge Tagemose kaldet, indhegnet på Kogtved bys mark uden hartkorn for summa 110 rdr.

87) 1774, febr. 6. Sophia Juel, sal: etatsråd Niels Krags til hr. kammerherre Lehn. Skøde på 7 skp rugland på Rødskebølle Mark uden hartkorn for summa 50 rdr.

88) 1773, novbr. 12. Herman Weigner Borring i Svendborg til hr. konferensråd Lehn. Skøde på et tørvelong på Kogtved bys mark imod godtgørelse af 8 læs tørv årlig i 16 år.

88) 1781, decbr. 11. Herman Weigner Borring i Svendborg til hr. konferensråd Lehn. Skøde på bøndergods i Kogtved by 2 gårde af hartkorn 4-7-3-0; et hus uden jord for summa 900 rdr.

89) 1803, marts 20. Grev Preben Bille Brahe til hr. kammerherre Lehn.  Skøde på efterskrevne jordegods i Sunds herred. St. Jørgens sogn, Kogtved Strandhuse 2 huse 0-6-2-2; Sørup sogn og by 2 huse 0-2-3-2; 3 huse uden jord; Egense sogn, Skovsbo 3 huse uden jord for summa 1500 rdr.

Svendborgs bymarkerSvendborgs bymarker90) 1731, juli 26. "General Extract" af holdte auktioner over Græsholmene og Haldager HesteHauge angående skoven og grunden.

91) 1765, juli 5. Kong Frederik 5 til hr. konferensråd Lehn. Skøde på kongens anpart hartkorn i Græsholmene ved Svendborg for summa 6210 rdr af hartkorn skovskyld 8-1-0-1.

92) 1733, august 17. Herman Weigner, præst i Sunds herred til hr. Johan Lehn. Skøde på en gård, som ved auktion efter hr. Knud Trochmann, sognepræst for Skårup og Tved menigheder er solgt af hartkorn 14-7-2-2; skovskyld 0-3-1-1 for summa 2005 rdr. Holmdrupgård kaldet.

93) 1735, juni 11. Skovrider Oluf Hansen i Holmdrup til hr. Johan Lehn. Skøde på jordegods i Holmdrup by, Skårup sogn, en gård 4-0-3-1; skovskyld 0-0-1-1 på samme grund 8te huse.

94) 1735, juni 29.Salig W.v Holsten og I. Scheel på Arreskov til hr. Johan Lehn. Skøde på jordegods i Holmdrup by, Skårup sogn nr. 4 og 5 8-3-2-0.

95) 1741, decbr. 6. Jørgen Hansen i Holmdrup til hr. Johan Lehn.  Skøde på et hus i Holmdrup by, Skårup sogn af hartkorn 0-0-2-2 for summa 86 rd. 4 mk.

96) 1757, decbr. 29. Anne Nielses, sal: Niels Andersens af Heldager til hr. Johan Lehn. Skøde på et hus i Holmdrup by, Skårup sogn af hartkorn 0-0-3-0 for summa 120 rdr.

97) 1762, juni 23. Købmand Hans Rasmussen i Svendborg til konferensråd P.A. Lehn. Skøde på en gård i Holmdrup by, Skårup sogn af hartkorn 7-7-2-2 for summa 1800 rdr.

98) 1764, juni 27. Jens Jensen af Holmdrup til konferensråd P.A. Lehn. Skøde på et hus i Holmdrup by, Skårup sogn af hartkorn 0-0-2-2.

99) 1767, maj 26. Kontrakt mellem hr. konferensråd Lehn og købmand Hans Torbiörnsen og "medinterresentere" i Svendborg angående et hus imellem Ny Hestehauge og Holmdrup Mark på Niels Rasmussens grund i Holmdrup.

100) 1773, juni 26. Kontrakt imellem hr. konferensråd Lehn og Strynø sogns beboere angående tiendens betaling med 118 rdr. hvorhos følger kongelig bevilling for Strynø præster i henseende kongetiendens oppebørsel.

Tingvejen til tinghus og justitsplads nord for Kirkeby 1783Tingvejen til tinghus og justitsplads nord for Kirkeby 1783101) 1798, juni 12. Herredsfoged Adrian Bekker og herredsskriver Peder Bager til hr. kammerherre, baron Lehn. Skøde på Tinghuset på Kirkeby Mark som ved auktion den 8. februar 1798 blev købt for 150 rdr.

102) 1794. oktbr. 8. Bevilling for Gundestrup Mølle i Hundstrup sogn på et grubbeværk.

Baroniet Lehn uvedkommende

1806, decbr. 11. Hans Henrichsen i Sørup til hr. general adjutant baron Rantzau Lehn. Skøde på en parcel af Sellebergs Lykker, Slæbæksgård tilhørende af areal 5-3- 674 kvdr. alen geometrisk mål af hartkorn 0-0-3-1 for summa 400 rdr.

SlæbækgårdSlæbækgård1809 Hans Hansen Langkilde til frue baronesse Sophia Amalia Rantzau Lehn. Skøde på Slæbækgård med dens tilliggende i Kirkeby sogn af hartkorn ager og eng. (Er incorporeret under Baroniet Lehn)

1811 Etatsråd Koefoed til Vejstrupgård til fru baronesse Sophia Amalia Rantzau Lehn. Skøde på et hus med tilliggende jordlod af hartkorn ager og eng 0-0-3-1 i Holmdrup i Skårup sogn,  beliggende ved Baroniet Lehns gårdfæster Peder Christiansen. Huset var ved købet fæstet af Thomas Pedersen Væver (Er ej incorporeret under baroniet).

1812. Bødker Anders Rasmussen i Slæbæk til fru baronesse Sophia Amalia Rantzau Lehn. Skøde på et hus med tilliggende umatrikulerede haugejord i Slæbæk udi Kirkeby sogn, beliggende ved Slæbækgård, uden købes(?) imod at Anders Rasmussen erholder ved Slæbæks udskiftning 6 tdr land med hus og haugeplads udlagt og overdraget på livsfæste. (Er ej incorporeret under baroniet).

1813, 27. juni. Forrige forvalter ved Bjørnemose Hans Clausen til fru baronesse Sophia Amalia Rantzau Lehn. Tinglæst købekontrakt på Ærendalgård i Kirkeby af hartkorn ager og eng 3-7-3-2 5/6 for købesumma 17900 rd (?) og med fæsteret til den solgte ejendom. (Er ikke incorporeret under baroniet).

1819, 11 decbr. Pottemager Friderich Christian Hansen i Ballen til fru baronesse Sophia Amalia Rantzau Lehn. Tinglæst skøde på et lidet hus med tilliggende liden hauge, uden hartkorn, der igen er lejet til Jens Pedersen fra Øster Skerninge imod at forrette 2 dage hver uge eller 52 dage hver sommer på egen kost til Nielstrup hauge. (Er ikke incorporeret under baroniet) købesum 125 rbd.

1817, 25. juni . Vænge ved Svendborg af madam ? til fru baronesse Sophia Amalia Rantzau Lehn. Købesum 2800 rbd (?) (Er ikke incorporeret under baroniet)

1820, 6. juni. Johannes Andersen på Tved Mark til fru baronesse Sophia Amalia Rantzau Lehn. Et hus med tilliggende jord. 400 rbd sedler? (Er ikke incorporeret under baroniet)

BilagStørrelse
Jordebog-1781-Baroniet-Lehn.pdf8.66 MB
Hvidkilde-og_Lindskov_jordebog_1724.pdf8.12 MB
Hvidkilde-og_Lindskov_jordebog_1725.pdf8.05 MB
Hvidkilde-og_Lindskov_jordebog_1725_2.pdf6.09 MB