"Sommerlyst" i Christiansminde.

| | | | |

"Sommerlyst" (tv) i Christiansminde (ca 1860)"Sommerlyst" (tv) i Christiansminde (ca 1860)Af museumsleder Johs. Olsen i Svendborg Avis 1931

Da Svendborg fik sin første dansesal i det grønne

I vore dage har vi så mange foreninger, at det næsten er for meget af det gode, i gamle dage fandtes kun få; i alt fald ikke nær så mange. Ganske mærkeligt havde man ikke i Svendborg nogen dansesal, hvor man om sommeren kunne få sig en svingom. Man måtte helt over til Troense. Her stod i den lille skov bag Troense, "Sophie Frederikkelund" ikke mindre end to danseestrader eller dansesale; det var jo noget langt bort at begive sig for at få sin danselyst styret.

Svendborg havde vist kun rådhussalen, som også benyttedes til mangt og meget; men som sagt ingen dansesal i det grønne. Imidlertid skete en ændring heri den gang man byggede pavillonen "Sommerlyst".

Museet er ganske tilfældigt kommet i besiddelse af et eksemplar af denne salons første love, trykt hos redaktør M. Assam i 1852. Deraf får man at vide, at "Sommerlyst" må være bygget 1851-52, noget ingen hidtil har kunnet fortælle, og fra anden side er det oplyst, at den er tegnet af skibsbygmester Hans Poulsen Hansen; men han har ikke bygget den. Det selskab, som havde stillet den på benene, var et aktieselskab, hvis første love er daterede den 30. juni 1852; da de snart er 80 år og ganske morsomme, sete med nutidsøjne, navnlig da de er lidt af et billede af det gamle Svendborgs forlystelsesliv, følger her et udtog af dem:

Lovene indeholder ikke mindre end 7 kapitler med 54 paragraffer. Der er bestemmelser om pavillonens anvendelse, hvad det kostede at leje den og meget mere, sidst, men ikke mindst, om dens bestyrelse og administration.

"Anstændig påklædt".
Her søndag i månederne maj-september, når vejret tillod det, var den tilgængelig, dog således, at hver anden søndag skiftede man med en høj og en lavere betaling, og alle personer af begge køn havde adgang, når de var "anstændig påklædt". De dyre aftener erlagdes 2 mark for voksne og 1 for ukonfirmerede, de billige dage var entréen kun 1 mark for voksne og 8 skilling pr. barn.

Aktionærerne havde den fordel, at de for hele sæsonen slap 2 rigsdaler pr. familie minus deres konfirmerede sønner, der måtte af med 1 rigsdaler, om de ville svinge sig hver søndag i pavillonen "Sommerlyst" i Christiansminde. Andre svendborgensere, som ikke var aktionærer, kunne abonnere for 3 rigsdaler pr. familie; men deres konfirmerede sønner var ganske udelukkede fra at sætte deres ben derude til dans.

Kl. 10 blev nøglen drejet om.
Hver søndag eftermiddag fra kl. 4, når salonen åbnede, udstedtes billetter, kl. 5 begyndte dansen, der den første times tid var foreholdt børnene; men derefter tog de voksne fat lige til kl. 10, så var det uigenkaldelig slut, der var ikke mere dans den dag, nu fortsætter vi undertiden til den lyse morgen. På de søndage, hvor entréen var høj, afholdtes der på pladsen udenfor "Sommerlyst" harmonikoncert fra 4-5. Denne plads var indhegnet. Det er ikke så længe siden hegnet (1931) fjernedes. Så kunne man få udgangsbilletter indtil kl. 10, men ikke senere, thi kl. 11 slukkedes overalt.

Strenge bestemmelser for lejerne.
Naturligvis kunne udenforstående leje lokalet, for mindst 1 rigsdaler, større selskaber dog mere pr. aften, men der knyttede sig den mærkelige bestemmelse, hertil, at ingen lejere måtte danse til instrumentalmusik. Hvad kan mon årsagen have været? Ja, på en generalforsamling den 16. marts 1855 vedtoges det yderligere, at hvis lejere overtrådte dette forbud, blev vedkommende idømt en bøde på 25 rigsdaler; mon slig en straf ikke har virket, mon nogen i hin tid turde udsætte sig for sådan en bøde?

Skovværten i Christiansminde havde nøglen og var ansvarlig for lokalet, der selvfølgelig var fritaget for offentlige baller som en ren vederstyggelighed af værste art.

Højtidelig ledelse, tre administratorer og ni direktører.
Aktieselskabets ledelse var heller ingen ubetydelighed, men efter vore begreber ret omstændeligt. For det første var der tre administratorer og ikke mindre end 9, skriver ni, direktører, alle sammen valgt på tre år ad gangen, at undslå sig for valg, straffedes med en bøde på to rigsdaler, men en sådan krøsus var så til gengæld fri for at blive valgt til en af disse måske endda uriasposter, i de tre følgende år. I en af lovparagrafferne tales om vælgernes masse, når man nu ved, at der højst var ca. 80 aktionærer, som var stemmeberettigede, vil man vist nu betragte det med et smil; thi foruden bestyrelsen fandtes to revisorer og en decisor, altså udgjorde de ledende over en femtedel af hele selskabet, det minder om Republikken Haiti, hvis orlogsmænd for 25 mand forhen havde 1 admiral.

Ledelsens pligter var ikke få, administrationen valgte selv sin formand og kasserer, og de indestod in solidum for pengekassen. Hvert år i november aflagdes regnskabet tillige med årsberetningen, og hvis der var noget at anke over, måtte det afgøres ved ekstrageneralforsamling.
Formanden kunne vælge

Dansedirektører

blandt de dansende, og under direktionen sorterede musik, belysning osv., men nogen begrænsning fandtes dog, idet denne ingen udgifter kunne påtage sig udover et beløb på 10 rigsdaler.

Efter at aktietegningen var sluttet, kunne aktionærernes tal kun forøges ved en generalforsamlings beslutning, hver aktie gav kun en stemme, og aktier kunne ikke transporteres uden gennem kassereren. Intet udbytte kunne udbetales, før man havde et reservefond på 500 rigsdaler, et sådant skulle anbringes i sparekassen.

Mon det nogensinde blev nået? Formanden skulle mindst en gang hver måned efterse kasse og regnskab, og bestyrelsen havde at holde møde mindst en gang hver måned, men for al den ulejlighed havde de så personligt gratis adgang. Billetter forsynedes med sejl og skulle efter endt sæson igen efterses.

Der var endnu flere ret indviklede forhold at iagttage, så man ser, at det for ca. 80 år siden var ulige vanskeligere end i vore dage (1931) at komme til dans i "Sommerlyst", hvor gennem de mange år så mange, mange par har svunget sig til dans under de gamle træers kroner, og formodentlig flere endnu vil svinge sig et stykke tid, før den gamle salons dage er talte.

BilagStørrelse
Besoeg paa Christiansminde Badehotel.pdf1.02 MB