Ryslinge Friskole 1856

| | |
Historiske optegnelser i Kolds arkiv. Rigsarkivet, formentlig til brug for pjece, udgivet af Selskabet for den danske Almueskole. 

I Ryslinge Sogn oprettedes i Marts Maaned 1856 en Friskole. Da Skolen tog sin Begyndelse talte den 17 Børn. Inden Mai Maaneds Udgang var Børneantallet steget til 23, og i Sommerens Løb voxer Skolen saaledes at den, ved den afholdte Efteraars-Examen talte 32 Børn. Examen afholdtes i November og strax derefter forøgedes Skolen med 9 Børn.
Skolens Udgifter have i Halvaaret fra Marst til September været 184 Rd. af hvilke:
36 Rd. er udredet af Een Gaardmand i Sognet for Skolens Inventarie, Bord, Bænke osvv- samt Huusleie af Leiligheden.
25 Rd. er udredet af en anden Gaardmand for Bøger, Landkort osv. til Skolen
65 Rd. udredes til Lærerløn
50 Rd. betaltes i Kostpenge for Læreren
6   Rd. betaltes for Brændsel til Skolen og
2   Rd. udrededes til Lys Penge for Skolelæreren (½ Aar)
Disse 4 sidste Udgiftsposter =123 Rd., af hvilke 123 Rd, 44 Rd. indkom ved frivillige Bidrag, nemlig
fra Sognepræsten Pastor Birkedal R.af D. 30 Rd. (halvaarlig)
fra 2de Gaardmænd i Sognet hver 5 Rd. (halvaarlig)
fra 1 Gaardmand i Sognet 4 Rd. (halvaarlig).
Det øvrige udrededes af samtlige Forældre, som have Børn i Skolen saaledes:
1   Gaardmand betalte 11 Rd.
2   Gaardmænd betalte hver 10 Rd.
3   Boelsmænd betalte hver 4 Rd.
3   Huusmænd betalte hver 4 Rd.
13  Husmænd betalte hver 2 Rd.

Medlemsliste dansk friskoleforenings fynske afdeling 1886ff.
Kilde:medlemsprotokol , Fynske afd., Dansk Friskoleforening.Biblioteket for det folkelige Arbejde, Ollerup.

Ryslinge Kreds 11.9. 1886
24.11 1886 9 medlemmer
16.12. 1886 4 medlemmer
Medlemmernes navne:

Skrædder Anders Hansen (overstreget)
Hmd. Jørgen Jensen, N.Dalshuse
Gmd. Jens Kr. Berntsen, Ny Krumstrup
Erik Hansen
Gmd. Peder Hansen, Måreskov
Ungkarl Nikolaj Pedersen ? evt. "smst"
Lars Frederiksen, Ryslinge. fmd. (overstreget) bortrejst
Popr. N.P. Pedersen
Karl Povlsen
Appel (Overstreget)
Hans Jørgensen, tømrer
Lærer Thomsen, Ryslinge. Formand
      Alfred Povlsen
      Gmd. Niels Nielsen, Ryslinge?
      Gmd. Jørgen Pedersen, Højvang, Ringe. Formand (1891)
      Niels Jørgensen d. ældre, Brangstrup
      Niels Jørgensen d. yngre, Brangstrup
      Skomager Jens Jensen
      Niels Jørgensen, Ejsmarken. Formand
      Lærer Skovrup
      Hans Jensen, Ryslinge
      Kaptajn Jørgensen, Lørup