Præstens havemand

| | | | |
Regnskabsbog 1681-ca 1735 Vester Skerninge-Ulbølle patorat (LAO)
Vester Skerninge præstegård før branden i 1921Vester Skerninge præstegård før branden i 1921

Orehus i Ulbølle sognOrehus i Ulbølle sognHafver ieg underskrefne giort efterskrefne ForEening med Hr. Lambert von Hauen Sognepræst for Vester Schierninge og Ulbølle Meenigheder angaaende hans Hauge, nemlig at ieg skal flÿe (=ordne, gøre i stand) dend aarlig i god skickelig stand saaledis at ieg fra Paaske til Mickelsdag komer til hannem 2de dage om Ugen, Mandag og Tirsdag og om det eÿ skee kand i een af disse 2de dage eller dem begge for andre forhiindringer, da at komme udi 2de efterfölgende dage, hvor om vi venligen skal med hver andre komme til rette, og skulde det falde sig saa, at ieg slett blef forhindret at komme en 8te dags tid eller 14ten, da at oprette det igen med andre dage, saa at hand nÿder min tienniste i  (?) altid for 2de dage ugentlig; saa forpligter ieg mig og til at forrette samme min tienniste saa forsvarlig i alle maader, som det sig bör.

Derimod lover ieg Lambert von Hauen at give Johan Blome i Ore udi mit Sogn Ulbølle for oven bemte tienniste aarligen en tönde Rug og en tönde Malt, hvilcke skal blive leverede det halve til Paaske og det halve til Mickelsdag aarligen, des til ÿdermere bekræftelse, hvor vi denne Foreening paa begge sider med egne hænder underskrifver.

Vester Schierninge Præstegaard d. 1ste April 1732.Vester Skerninge præstegård 1923Vester Skerninge præstegård 1923

Lambert von Havens og Johan Blomes underskrifter 1732Lambert von Havens og Johan Blomes underskrifter 1732Lambert von Hauen Johan Blome

BilagStørrelse
Pastor Nellemann var sin egen havemand.pdf2.4 MB