Maren Spillemands

| | | |
Fynske og Smålandske Tegnelser 1687-1699 (RA)
Højesteret under forsæde af KongenHøjesteret under forsæde af KongenDen sidste retslige hekseproces  i Danmark fandt sted i Thisted i 1696-98. Her blev de anklagede personer frifundet, mens de "besatte", der havde udpeget heksene, blev retsforfulgt som bedragere. En af de implicerede Maren Spillemands blev ved højesteret dømt til  livslang forvaring i Odense Hospital.

Hl: Diderich Skult anl: Maren Spillemands at lade antage i Nÿborg, til Ottense före oc der til Hospitals Directeurerne levere.

....Saasom Vi allernaadigst haver anordnet, at en af de qvindis personer ved navn Maren Spillemands som ved Voris udi dend saa kaldet Tistedske formeente Trolddoms oc besettelsis Sag dend 26 februarij nest afvigt afsagde Höÿeste Rettis dom er bleven tilkiendt at indsettis til arbeid udi Spindehuuset eller andensteds, efter Voris egen allernaadigste anordning, skal forskickis til Otthense Hospital oc der indsettis;

Saa haver Vj allernaadigst beordret Borgemester oc Raad i Vor Kiöbsted Korsöer hende paa denne side at imodtage oc med förste Skiberom vel forvaret til Nÿborg oversende, der din udskickede at levere; Thi en Voris allernaadigste villie oc befaling, at du strax dend anstalt giöre, at bemelte Maren Spillemands vorder saa snart hun til Nÿborg ankommer, imodtagen til Ottense med Vogn oc god forvaring befordret, oc det til Hospitalets Directeurer leveret. Dermed etc:

Hafn: dend 2 April 1698

Directeurerne over Othense Hospital anl: Maren Spillemands som i dend saakaldet Tistediske besettelsis Sag er dömt at indsettis udi forvaring til arbeid, at indtagis til forvaring udi Ottense Hospital.

... Voris allernaadigste villie oc befaling er, at J strax dend anstalt lader giöre at Maren Spillemands, som ved Voris, udi den saakaldede Tistedske formeente Trolddoms oc besettelsis Sag, dend 26 februarij nest afvigt, afsagde Höÿeste Rettis dom, er bleven tilfunden at indsettis udi forvaring til arbeid hendis lifs tid, Vorder, naar hun til Eder overleveris, imodtagen, oc udi Hospitalet i Ottense, for sig self, fra de andre der befindende Lemmer, udj sicher forvaring, efter bemelte Voris Höÿeste Rettis doms indhold, hensadt, oc med kost oc underholdning af Hospitalets midler forsiunet. Dermed etc:

Hafn: dend 2. Aprilis 1698