En ryttersoldat på æbleskud

| | | | |
Fynske og Smålandske Tegnelser 1687-1699 (RA)
Højesteret under forsæde af KongenHøjesteret under forsæde af Kongen

Hl: Helmuth Otto von Winterfeld anl: Fogden paa Örslefgaard at lade paagribe og tiltale fordj at hand een af Obr: Otto Rantzovs Rÿttere skal have ihielskut.

..... eftersom Voris oberster over det fÿnske National Regiment til Hest Os Elskelig Otto Rantzov for Os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis een af hans rÿttere under Lif Compagniet ved nafn Herman Spiliker, som dend 17 Augustÿ sidst forleden skal være udreeden af hans Qvarteer hen til Örslefgaard og der om Natter tid overstigen j een Have at slaa sig nogle æbler ned, skal samme tiid af Fogden der paa gaarden, enddog Rÿtteren skal have talet til hannem, da hans flint hannem förste gang forsagede, at hand skulle see til hvad hand giorde, desuagtet saaledis være skudt og blesseret, at hand paa fierde dag derefter ved döden skal være afgangen;

Da som bemelte Foget endnu u=tiltalt og paa fri foed skal hengaa, er Voris allernaadigste villie og befaling, at du hannem strax lader paagribe, og udj god forvaring indtil Sagens uddrag og anholde, saa og ellers paa Sagen uden videre ophold lader tale, og dend imod hannem ved lands lov oc ret tilbörligen og forsvarligen udföre. Dermed etc:

Hafn: dend 17 Novembr: 1691