Straffen for ulovlig skovhugst

| | | |
Fynske og Smålandske Tegnelser 1687-1699 (RA)

Træhesten og kagenTræhesten og kagen En række bestemmelser i landskabslovene fra 1200- og begyndelsen af 1300-tallet fastsætter straf for at hugge træ i anden mands skov. I modsætning hertil måtte enhver hugge træ i de såkaldte almindinger, hvorom Jyske Lov af 1241 fastslår, at bonden ejer skoven, kongen skovbunden;

dyrkede bonden jorden i disse skove, skulle han derfor betale en afgift til kongen. Regler om anvendelsen af skovarealer findes endvidere i bl.a de såkaldte vider fra 1500-tallet og senere, der angår landsbyernes selvstyre og tilrettelæggelsen af den fælles landbrugsmæssige udnyttelse af byjorden. En af bestemmelserne i landskabslovene blev optaget i Danske Lov af 1683, således bl.a om skovtyveri, der skulle straffes som enhver anden form for tyveri (6-17-25 og 27), og om brandstiftelse, der skulle straffes som mordbrand, dvs med døden (6-19-1); herudover blev der bl.a givet enkelte regler om husdyrs færden i skovene (5-10-22 og 5-12-1 til 2)
Ved frd af 20.10. 1670 udformedes en række bestemmelser om lovlig og ulovlig træhugst, oldendrift, pleje og hegning af skovbevoksninger samt skovenes bestyrelse; udstedelsen af frd., der hovedsageligt angik de kgl skove, motiveredes med ønsket om at værne bestående skove og fremme anlæggelsen af nye. For så vidt privatejede skove angik, påbød frd., at forhugning af sådanne skove skulle straffes til konfiskation af skovgrunden. [Efter Kulturhistorisk opslagsværk]

Se også dyrlæge P. Jensens artikel om Skovbruget i gamle dage i Kværndrup sogn 

Se også sagefaldslisten fra Nyborg Len 1606

Se også Retssager mod selvejerbonden Jørgen Lauridsen 1617

 Hl: Helmuth Otto von Winterfeld anl: Hvad straf elleve af Obr: Gams Rÿtter bönder skal have for u=lovlig Skov hug.

... viide maa du, at Vj dend straf, som de elleve af Voris Obristes Os Elskel: Otto Friderich Gams Rÿtter bönder j Vort land Fÿen til Skovbÿe Herrets ting for v=lovlig Skovhug dend 19 februarÿ sidst forleden ere tilkiendte denne gang saaledis haver Modererit, at de j 14 dage, skal sidde j fengsel paa Othensse gaard, paa Vand og bröd, saa og jmidlertiid hver dag Ride træ Hesten j to timmer, og staa j hals Jernet j to timer, foruden processens billig anvendte bekostning, som de til Ober forsteren haver at betale. Derefter du dig allerunderdanigst haver at rette, og derom strax fornöden anordning at giöre. Befalendis dig Gud. Skrevet etc.

Hafn: d: 9 Martÿ 1689