Til afsky og forskrækkelse!

| | | | |
Fynske og Smålandske Tegnelser 1687-1699 (RA)
Retten er satRetten er satI 1500- og 1600-tallet gav forfattere og retskilder hyppigt udtryk for, at straffen skulle tjene til at mildne Guds fortørnelse over menneskers slette gerninger og afvende hans hjemsøgelse af landet med krig, pest og andre ulykker. Først i 1700-tallet afsvækkedes de religiøse begrundelser for de ubønhørlige straffekrav.

Henning Ulrich Lutzov, om een Stötte med een Tafle paa at lade opsette ved stedet, hvor executionen (henrettelsen) skal skee over Anne Krusis oc Anne Pallis oc deris onde bedrifter paa Taflen lade sette.

.........Voris allernaadigste villie oc befaling er, at du strax dend anstalt lader giöre at naar som helst Executionen paa de tvende dömte Personer, Nemblig Ane Krusis oc Anne Pallis legemer skeet er, der du strax paa samme sted, hvor Executionen er bleven forrettet, vorder opreist En stötte med een Tafle, hvorpaa med Bogstaver skal settis at bemelte tvende Personer formedelst deris U=gudelig Signen, samt Guds hellige nafns store misbrug oc bespottelse, Vare dömte, saaledis som dommene i sig self indeholder, oc at Executionen paa deris legemer, dennem self til velfortiente straf oc andre ligesindede Ugudelige Mennisker til Afskÿe oc forskreckelse, dend oc dend dag var fuldbÿrdet. Der efter du dig allerunderdanigst haver at rette. Befahlendis dig Gud. Skrevet etc:

Hafn: dend 25 Martÿ Ao 1693