Dømt til at "arbejde i jern" på Bremerholm

| | | |
Fynske og Smålandske Tegnelser 1687-1699 (RA)
København 1617København 1617Bremerholm var oprindeligt navn på en holm adskilt fra København ved et sejlløb, Dybet. Bremerkøbmænd havde deres boder her. Under kong Hans anlagdes et orlogsværft på Bremerholm. Senere blev det udvidet, bl.a. byggede Christian IV her skipperboder til Holmens folk. Indtil 1741 anvendtes jernlænkede forbrydere hyppigt til arbejde på Bremerholm.

..anlangende Rasmus Hansen Skomager at sende til Holmen til Arbeid udj Jern.

..eftersom for os allerunderdanigst er blevet andraget, hvorledis Rasmus Hansen Skomager, tilforn boende udj Aalholm Amt der i Vort land Lolland, som dend 19 Jülÿ sidst forleden for Voris Höÿeste Ret er tildömt at straffis paa hans gods oc forvises landet formedelst hand sig trende gange udj sit Egteskab med Leÿermaal skal have forseet, skal, efter at samme Voris Höÿeste Rettis dom for hannem var bleven forkÿndt, og hand af landet udfört, alligevel have tilfordristed sig der, som hand tilforn havde boed, at lade sig finde, hvor over hand paa Vort slot Aalholm indtil paa videre Voris allernaadigste resolution, skal være anholden, Da i hvorvel hand med saadan sin dumdristige formastelse efter loven, burde at straffis paa hans hals, icke dismindre have Vj dog, af sær Kongl: mildhed oc naade, allernaadigst pardoneret hannem paa livet, Hvorimod hand udj sin lifs tid her paa Bremmerholm i Jern skal arbeide; Thi er Voris allernaadigste villie og befaling, at du strax dend anstalt giör, at hand til dend ende vel forvaret med forderligste vorder hidsendt, oc paa Bremmerholm leveret, hvor Vj allernaadigst have befalet Os elskelig Voris deputerede ved Söe Etaten at stille saadan ordre, at naar hand didkommer, hand da der paa Holmen til Arbeid skal vorde indtagen.
Dermed etc.
Hafn: dend 18 Novembr: 1693

.. anlangende een fange ved nafn Hans Povelsen at sende til Holmen til at arbeide der sammesteds j Jern i hans lifs tiid.

...... viide maa du, at Vj dend fange paa Vort slot Aalholm, nafnlig Hans Povelsen som til hiem og landsting, formedelst begangne Tÿverj, til Galgen skal være dömt, allernaadigst paa livet haver pardonneret, hvorimod hand dog til straf her paa Bremmerholm j Jern skal arbeide udj hans lifs tiid; Thi er Voris allernaadigste villie og befahling, at du strax dend anstalt giör, at hand til dend ende hid til Holmen under god forvaring med forderligste vorder forskicket. Hvor Vj allernaadigst haver anbefalet Os elskelig Voris deputerede ved Söe Etaten saadan ordre at stille, at hand der, paa dend medskickendis ansögning, skal blive imodtagen, Dermed skeer Vor villie. Befahlendis etc.

Hafn: dend 6 Februarÿ Anno 1694

.. anlangende Politimesters Skÿtte Ole Mickelsen for nogen sin forseelse at sendes til Bremmerholm

.... viide maa du, at Vi af sær Kongl: naade, allernaadigst haver pardonneret dend fra Raskenberg (Juelsberg) udj Vor stabelstad Nÿeborg arresterede skÿtte ved nafn Oluf Mickelsen paa livet, hvor fra hand for hans grove oc dumdristige formastelse, i sær med skÿden i oc over graverne af Vor fæstning Nÿborg, skal vere dömt, derimod skal hand til arbeide udj Jern her paa Holmen hid forsendis; Thi er Vores allernaadigste villie oc befaling, at du strax dend anordning giör, at bemelte Oluf Mickelsen til dend ende vel forvaret fra Nÿborg til Korsöer med allerforderligste vorder forskicket, oc der leveret til de Persohner som os elskelig Hr: Otto Krabbe etc efter Vores allernaadigste ordre, haver bestilt, derimod hannem at tage; Der med etc.

Hafniæ dend 2 Novembr: Ao 1695

... anlangende at Politmesters skiötte er frigiven for Holmen imod noget vist? til hans kirke i Othense

....viide maa du, at Vj, efter allerunderdanigste ansögning oc begiering, af sær Kongel: mildhed oc naade, allernaadigst haver bevilget, at Ole Mickelsen skiötte fra Raskenberg i Vort land Fÿen, som efter Vores allernaadigste befaling, formedelst sin grove forseelse, nu paa Holmen udj Jern skal arbeide, maa der fra lös komme oc paa fri fod stilles, naar hand halftrediesindstyve Rixdaler til St. Hans kirke i Vor kiöbsted Othense betaler; Thi er Vores allernaadigste villie oc befaling, at du samme penge, naar de dig tilbÿdes, til bemelte kirkes fornödenhed, til dig annammer, oc hannem derfor paa kirkens vegne tilbörligen qvitterer. Dermed skeer Vor villie. Befalendis etc.

Hafniæ dend 30 Novembr: 1695.

........ anlangende en fange ved nafn Ole Trane at skickes til Holmen.

....... viide maa du, at Vj dend fange paa Vort slot Nÿeköing i Falster ved nafn Oluf Trane, som skal have veret medvider udj eendeel u=lovlig Dÿreskÿtterj i Voris vildbane, oc derfor til hiemting skal vere dömt til galgen, allernaadigst paa livet haver pardonneret, men derimod skal hand dog straffis med arbeid udj Jern her paa Bremmerholm udi fem aars tid; Thi er Voris allernaadigste villie oc befaling, at du strax dend anstalt giör, at hand til dend ende under god forvaring hid til Holmen med forderligste vorder forskicket, hvor Vj dend anordning haver giort, at hand derpaa ansögning, skal vorde indtaget. Dermed etc.

Hafn: d: 20 Junÿ 1696

........ anlangende en fange ved navn Lauritz Rasmussen at forskicke til Holmen til arbeid i Jern hans lifs tid.

....Voris allernaadigste villie oc befaling er, at du strax den anordning giör, at dend fange Lauritz Rasmussen som formedelst sin grove forseelse er dömt til Fÿnboe Landsting at staa aabenbare skrifte i Verninge kirke oc at arbeide i Jern paa Bremmerholm i hans lifs tid, Vorder under god varetegt, saa snart hand det tilkiendte aabenbare skriftemaal har udstaaed, oversendt til Korsöer, oc der til Bÿefogden leveret, hvor Vj saadan ordre haver stillet, at hand der skal blive annammet, oc hid til arbeid i Jern paa Bremmerholm, efter dend over hannem ergangne dom, fört. Dermed etc.

Hafn: 20 Novembr: 1697

Baron Friederich Trolle anlangende en fange fra Gierup (Gærup ved Brahetrolleborg) i Fÿen som for Tÿveri er dömt til galgen og Kongen paa livet haver pardonneret, at forskikke til Bremerholm til arbeÿde udi Jern hans lifs tid.

...... viide maa du, at Vi den fange nafnlig Rasmus Jörgensen fra Gierup i Vort land Fÿen, som til hiemtinget formedelst hans begangne tÿverj til galgen skal vere dömt, efter din allerunderdanigste ansögning paa livet allernaadigst haver pardonneret, hvorimod hand dog til straf paa Bremerholm i Jern skal arbeide udi hans lifs tid, thi er Voris allernaadigste villie og befaling, at du strax den anordning giör at bemte fange Rasmus Jörgensen til den ende hid til Bremerholm under god forvaring med forderligste vorder forskikket, hvor Vi saadan anstalt haver giort, at hand der skal blive indtaget. Dermed etc.

Hafn: 9 Maji 1699.