Ammedrup - en forsvunden landsby

| |

LykkesholmLykkesholmHvidkilde set fra Søbo voldstedHvidkilde set fra Søbo voldstedTavle 1693 o. Erik Sehested -Lykkesholm i Ellested kirkeTavle 1693 o. Erik Sehested -Lykkesholm i Ellested kirke Ammedrup ca 1450 - ødejordAmmedrup ca 1450 - ødejord Gislev kirkeGislev kirkeAmmedrup by 1542Ammedrup by 1542Ellested kirkeEllested kirkeEn mail fra en begejstret arkæolog ved Svendborg Museum, Lars Ewald Jensen om fundet  af en landsby helt ude i det sydøstlige hjørne af Tved sogn, hvor arkæologerne indtil videre har afdækket tre gårde mellem 1200 og 1400 fik mig op af stolen. Jamen de har fundet Ammedrup tænkte jeg straks, men jeg skulle blive klogere.

 I Svendborg Amts Bebyggelsesnavne medtager man 2 forsvundne landsbyer af det navn, en ulokaliseret i Sunds herred og en i Ellested sogn, Vindinge herred. Og i Fynske Registre (RA) fandt jeg ganske rigtigt et mageskiftebrev, dateret 13.7. 1560, hvorefter Eiler Rønnow til Hvidkilde ved mageskifte med kronen får besiddelser i Amedrup og Rødskebølle.

 

 

 Se også Gislev_Ellested_Lykkesholm_historie

Brev 13.7. 1560Brev 13.7. 1560 Brev 13.7. 1560 (2)Brev 13.7. 1560 (2) Brev 13.7. 1560 (3)Brev 13.7. 1560 (3) Brev 13.7. 1560 (4)Brev 13.7. 1560 (4)Wÿ Frederich thennd Annden Giöre alle witherligtt att wÿ nu haffue giortt itt enigt mageskiffthe mett oss Elskel: Eÿler Rönnow thill Huitkield wor mannd oc raad, wdj saa maade att hand och hans arffuinge skulle haffue nÿde, bruge, oc for euige eÿendom thill maglaug behollde, wor och kronens rettighett aff thesse efterschreffne wore oc kronens Jordeegnne bönder gaarde her wdj wort land Fÿen ligenndis, som er wdj Amedrup thre gaarde, paa thend förste boer Lauritz Jepss, giffuer aarlighenn ij skpr rug, v skpr biug, iiij skpr haffre, ½ koe, j fdkr grÿnn, ij skl inde(penge), ij skl Schriffr pendinge (skriverpenge?), vj skl maal pendinge, ij alb ploug suenne pendinge, 1 gaas, iij höns; paa thenn anndenn boer Lauritz Marqourdsen? Giffuer iij skpr rug, vj skpr biug, viij skpr haffre, vij fdkr huede, vj skl maall pendinge, ij alb plougsuenne pendinge, ij skl inde pendinge, j gaas, iij höns oc giffuer thisse ij forne mend thilsamme ½ otting smör. -  paa thend thredie boer Lauritz Eskildsen giffuer iiij skpr rug, x skpr biug, viij skpr haffre, ½ koe, ij lam, thet ene aar, oc itt gammelt faar thett andit aar, vj alb inde pendinge, iij skl Schriffuer pendinge, ij alb ploug suenne pendinge, 1 fdkr grÿn, 1 gaas, iij höns. - Sammeledis en wor oc kronens gaarde ther sammestedz som Christoffer Beritzsönn paaboer giffuer v skpr rug, iiij skpr biug, x skpr haffre, 1 bolegalt, i½ skpr huede, ½ otting smör, iij höns.

Item wor oc Kronens rettighet aff enn wor oc Kronenns Jordeegnne böndergaarde wdj Rÿskebölle, som Rasmus Basse/Baste paa boer giffuer vii½ skpr rug, xv skpr biug, xiii½ skl eriitz pendinge, x grotther inde pendinge, 1 gaas, iij höns. Jtem ther sammestedz fire wore och Kronens gaarde paa thennd förste boer Annders Hannss giffr ij pund biug, xiii½ skl eritz pendinge, 1 gaas, iiij höns; paa thennd andenn boer Hans Nielss giffuer xviij skpr biug, xiii½ skl eritz pendinge, 1 gaas, iiij höns, paa thennd thredie boer Peder Nielss giffuer i½ pund biug, xiii½ skl eritz pendinge, 1 gaas, iiij höns; paa thennd fierde boer Pouel Knudss giffuer lige saa mögitt.

.........
Skede thet oc saa att forne gaarde oc gotz eller nogenn theris rente oc rette thilligelsse bleffue forne Eÿler Rönnow eller hans arffr affvunden wdj nogenn retthergang for wor ? bröst, tha bepligte wij oss oc wor effteerkommere Konninger wdj Danmarck oc Kronen att wederlegge forne Eÿler Rönnow oc hans arffuinge saa gaade gaarde oc gotz oc saa well belegennd indenn sex sambfellde Wgger ther nest efther, oc hollde thet hannom oc hans arffuinger skadelöst i alle maade. Datum Othenie 13 Julij Aar MDLX

Det var meget spændende for heri optrådte hele 2 målbønder, som arkivar Hans Knudsen ikke omtaler i sin artikel om Fynske målsmænd og målbønder (Fynske Årbøger 1941), men ingen af navnene på de 3 jordegne bønder og kronbonden optræder i nogle af samtidens andre kilder fra området, hvorimod den jordegne bonde Rasmus Basse/Baste i Rødskebølle kendes fra dels jordebogen 1572 Sørup sogn(degnehavre) og dels jordebogen 1576 for Kirkeby kirke og (Niels Basse/Bast) for Vor Frue kirke i Svendborg.

Lykkesholm 1833Lykkesholm 1833 Ammedrup by kan lokaliseres til Lykkesholms MellemløkkeAmmedrup by kan lokaliseres til Lykkesholms Mellemløkke LykkesholmLykkesholmLykkesholmLykkesholm Håndtegnet vejkort - GislevHåndtegnet vejkort - Gislev LykkesholmLykkesholmSå efterhånden hælder jeg til den antagelse, at der er tale om Ammedrup i Ellested sogn og ikke en forsvunden landsby i  Sunds herred/Tved sogn eller fejlskrivning for Ollerup. Amme(n)drup i Ellested sogn omtales 1542 og var beliggende syd for Lykkesholm gods, og ser vi nu nærmere til Lykkesholms historie, så viser det sig, at Lykkesholm ved midten af 1500-tallet kom i Eiler Rønnows besiddelse. Det uddybes i Danske slotte og herregårde: "Snarest har dog Hans Bille (død 1542) arvet Lykkesholm, der i så fald kan være forødt af hans forgældede sønner. Om dens skæbne i Grevefejden haves ej så meget som tradition. Parter må før eller senere være kommet i slægten Rønnows eje. Hans Billes frue, Inger Corfitzdatter, var en Rønnow, og også ad anden vej var der arvemuligheder. Eiler Rønnow til Hvidkilde har sandsynligvis samlet hele gården på sin hånd. Sikkert er det, at den senere ejedes af hans datter, fru Birgitte, og hendes mand, Henning Qvitzow til Sandager".

Så Eiler Rønnows mageskiftebrev med kronen 13. juli 1560 var muligvis et led i bestræbelserne på en bedre arrondering af begge hans godser Lykkesholm og Hvidkilde.

Torben Bille 11.9. 1454 - Vindinge herredTorben Bille 11.9. 1454 - Vindinge herred  Torben Bille 19.1. 1464 FynTorben Bille 19.1. 1464 Fyn  Bent Bille 16.3. 1471 LykkesholmBent Bille 16.3. 1471 LykkesholmTorben Bille, død 1465 havde en tredjedel part i Lykkesholm; hans søn Sten Bille var i sit andet ægteskab gift med Margrethe, datter af marsken Claus Rønnow til Hvidkilde
 

BilagStørrelse
Lykkesholm_optegnelser_historie.pdf8.53 MB
Lykkesholm_optegnelser_historie_2.pdf9.21 MB
Lykkesholm_optegnelser_historie_3.pdf9.06 MB
Lykkesholm_optegnelser_historie_4.pdf9.47 MB
Lykkesholm_optegnelser_historie_5.pdf8.58 MB
Lykkesholm_optegnelser_historie_6.pdf8.47 MB
Lykkesholm_optegnelser_historie_7.pdf9.48 MB
Lykkesholm_optegnelser_historie_8.pdf8.28 MB
Lykkesholm_optegnelser_historie_9.pdf3.36 MB

Hofjægermester Peter Lindegaard, Lykkesholm

Læs her