Vejstrup Friskole

| | |
Lærer A.C. Poulsen DalLærer A.C. Poulsen DalFriskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupFriskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupBreve fra friskolelærer Rasmus Hansen, Vejstrup. Kolds arkiv. Rigsarkivet.  

Til
Lærer Poulsen
Dalby Folkeskole
ved Kjerteminde

Veistrup d. 16 December 1856
Kjære Poulsen!

Vi har talt endeel frem og tilbage, siden vi modtog Deres Brev, hvori De underrettede os om Stiftelsen af et Selskab for den danske Almueskole. Skjøndt De, foreløbigt havde underrettet os derom, ved Deres Besøg, kom det os dog meget uventet. Vel havde jeg fra først opfattet som det blev; men siden hørtes der Rygter, fra forskjellige Sider, der indskrympede det Hele til, atPræst og politiker J.V. BlochPræst og politiker J.V. Bloch Provst Bloch vilde virke lidt til Bedste for Dalby Folkeskole. En Opfordring i saa Retning havde vi længe ventet. Imidlertid kommer dette Brev og afslører os Hemmeligheden, men som sagt, traf os uforberedte.
At vi slutter os til Sagen under denne Skikkelse, er saa naturlig; nogen af os har allerede besluttet sig og blandt dem kan jeg nævne Johannes Feldthusen, Deres gamle Lærling. Nu kunne vi der har bestemt os jo godt indtræde i Foreningen strax, men ved ikke hvor vi skal lade os tegne, hvorfor vi har troet, at lade det Hele bero indtil det Møde skal afholdes, De forudsætter vil skee engang i Vinter, og hertil sende et Par Mand herfra Egnen, der deels kan overvære Forsamlingerne, deels lade dem tegne som indtil da bliver tilfundet?. -Skulle De ønske at de Enkelte der er villige dertil, strax tegnede sig, enten for at see hvad Penge Bidrag De har at disponere over, eller noget Andet, da er vi villige dertil; i saa fald bedes De underrette os lidt nøiere, hvis det ikke er udtalt i Lovene, som vi endnu ikke er kommen i Besiddelse af.
Den "fuldstændige og nøiagtige Beretning over Skolens ydre Forhold", De ønsker Dem tilsendt, har vi ikke troet at vilde afgive særskilt, da den ikke kan bestyrke Overviisningen om en almenfolkelig Trang til Friskoler. Det er nemlig her, saa at sige, Gårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupEnkeltmanden ( Christen Hansen ), og hverken et Fleertal eller Mindretal, der bærer Skolen i ydre Forstand ; Sagen er nemlig; de som har Hjerte til (at) bære har ikke Haand at række, og modsat; den som har Haand har ikke Hjerte. For det Tilfælde, De dog skulde ansee det for godt, paafører vi følgende Fortegnelse, der med Hensyn til Udgifterne, ved Skolestuens Istandgjørelse, og Inventariets Anskaffelse, er given paa Slump, snarere for lave end for høie, eftersom vi manglede specifik Opgjørelse.

Skolen begyndte den 13 Mai sin Virksomhed med 5 Elever, tæller nu ? 14.
Til aarlige Udgivter medgaaer
    a) Løn til Læreren 100 Rbd.
    b) Kostpenge eller Kosten anslaadt til Penge 50 Rbd.
    c) til Skolestuens Opvarmning 12 Rbd.
Til Skolestuens Istandgjørelse 125 Rbd.
Til Inventariet m.m. 50 Rbd.
Spørgsmaalet om, hvad det koster de Andre der har Børn i Skolen kan for Øieblikket ikke besvares, som De veed, er det en fri Sag, kan derfor først berigtiges naar Skoleaaret er omme og der sees hvilke Bidrag der indkommer.
De seer heraf, at her er ikke gjort stort for den Sag endnu her hos os, men vi er nu engang saadan, at vi skal have lang Tid til at betænke os, under visse Omstændigheder kan det være godt, eftersom "Hastværk, som oftest, er Lastværk," men for Lidt og for Meget fordærver Alting" hedder det ogsaa, - jeg holder i hvert Fald ikke af det Sie?
Imidlertid gjør vi nu vort Bedste, om Sagen vil jeg tilføie Digterens Ord " brænder kun Hjertet for Sandhed og Ret, skal Tiden nok vise vi tænkte ei slet".
Det glæder mig, det saa vel med Deres Skole, jeg drømmer mig ofte tilbage til hine Dage, der jeg selv var Deres Elev, altid med den Følelse, det var dog godt du kom der. De bedes hilse mine Venner hos Dem, og navnlig Kold og hans Søster, hvilke tillige med Dem selv hilses fra Christen Hansen og fra Deres Ven

Rasmus Hansen

BilagStørrelse
Frydendahls samling - Rasmus Hansen om den grundtvigske bevægelse.pdf2.74 MB
Vejstrup friskoles allerførste udvikling fortalt af Rasmus Hansen.pdf18.87 MB