Fåborgs indbyggere 1735

| | |
Relationer over Fyns Stifts Tilstand 1735 ( 367 Kommercekollegiet, Dansk-norske sekretariat (pk. 28) (RA))

Faaborg [Odense Amtsarkiv 239, 7. decbr. 1711. Afskrift ved landsarkivar G.L. Wad]

 

Denne liden Byes itzige Tilstand wilde wi allerydmygst bede, os høygunstig maatte tilladis at referere.

 

1/ Saa ligger handelen og Negotion til fremmede Stæder.

 

2 De, som lidet handler med Landetz Wahre, hafuer meest deris Fart paa Kiøbenhafn, hvilchen Handel siden Suagheden begiønte har ligget dennem, som pleier derpaa at handle, til ubodelig Skade, foruden det, som de miste, der hos dennem, som de har udborget deris Vahre til og nu ere døde, saa det blifuer reent borte.

 

3/ Er Ingen, som hafuer Jordegods eller Middel, som kand ansees for nogen Capital, af alle de her i Byen boende.

 

4/ Søgis meget lidet fra Landet, saasom Eenhuer holder sig det knappeste, hand kand, og Ingen, som lader bygge, de dog i forrige Tiider hafdis nogen Handel med Materialia og Andet, som nu ganske ligger.

 

5/ Dend store Skade, som nogle af denne liden Byes Indbyggere af Fienden har treffet, falder meget tungt paa dennem, med meere, som alt allerunderdanigst formodis vorder draget i Consideration til nogen Lindring og Hielp i denne stoere Krigsstyer.

 

Vi recommenderer os i Deris Excell. Bevaagenhed til beste Hielp og Befordring, stetze forblifuende etc.

 

Jacob Jørgensen, Jørgen Bertelsen. Christian Ottesen

 

Faaborg d. 7 xbr. 1711

 

Topografisk Samling, LAO 

 

 

Effter Een Höÿ Kongl: allernaadigste Befahling til Deris Excellence, Höÿwelbaarne hl: Geheime Raad oc Stift Befahlings Mand over Fÿens Stift Hl: Christian Sehestedt af 25 Junÿ (1735) og  Deris Excellences erpaa til Mig naadigste tilstilede ordre af 3 Julÿ, for at gifue allerunderdanigste efterretning, huorledis Faaborg Bÿes Jnd Vohneris tilstand er, med mere, er, fölger allerunderdanigst herVed, saa Vidt mueligt af mig kunde, faaes Kundskab om, saaledis som Mandtallet over Jnd Vaahnerne ud Viiser.

Kilde: Relationer over Fyns Stifts Tilstand 1735 ( 367 Kommercekollegiet, Dansk-norske sekretariat (pk. 28) (RA))

Mandtal Fåborg 1735Mandtal Fåborg 1735 Mandtal Fåborg 1735 (2)Mandtal Fåborg 1735 (2) Mandtal Fåborg 1735 (3)Mandtal Fåborg 1735 (3) Mandtal Fåborg 1735 (4)Mandtal Fåborg 1735 (4) Mandtal Fåborg 1735 (5)Mandtal Fåborg 1735 (5) Mandtal Fåborg 1735 (6)Mandtal Fåborg 1735 (6)

Mandtal Fåborg 1735 (7)Mandtal Fåborg 1735 (7) Mandtal Fåborg 1735 (8)Mandtal Fåborg 1735 (8) Mandtal Fåborg 1735 (9)Mandtal Fåborg 1735 (9) Mandtal Fåborg 1735 (10)Mandtal Fåborg 1735 (10) Mandtal Fåborg 1735 (11)Mandtal Fåborg 1735 (11) Mandtal Fåborg 1735 (12)Mandtal Fåborg 1735 (12)

Mandtal Fåborg 1735 (13)Mandtal Fåborg 1735 (13) Mandtal Fåborg 1735 (14)Mandtal Fåborg 1735 (14)  Mandtal Fåborg 1735 (15)Mandtal Fåborg 1735 (15) Mandtal Fåborg 1735 (16)Mandtal Fåborg 1735 (16) Mandtal Fåborg 1735 (17)Mandtal Fåborg 1735 (17) Mandtal Fåborg 1735 (18)Mandtal Fåborg 1735 (18)

Mandtal Fåborg 1735 (19)Mandtal Fåborg 1735 (19) Mandtal Fåborg 1735 (20)Mandtal Fåborg 1735 (20) Mandtal Fåborg 1735 (21)Mandtal Fåborg 1735 (21) Mandtal Fåborg 1735 (22)Mandtal Fåborg 1735 (22) Mandtal Fåborg 1735 (23)Mandtal Fåborg 1735 (23) Mandtal Fåborg 1735 (24)Mandtal Fåborg 1735 (24)

Mandtal Fåborg 1735 (25)Mandtal Fåborg 1735 (25) Mandtal Fåborg 1735 (26)Mandtal Fåborg 1735 (26) Mandtal Fåborg 1735 (27)Mandtal Fåborg 1735 (27) Mandtal Fåborg 1735 (28)Mandtal Fåborg 1735 (28) Mandtal Fåborg 1735 (29)Mandtal Fåborg 1735 (29) Mandtal Fåborg 1735 (30)Mandtal Fåborg 1735 (30) 

Mandtal Fåborg 1735 (31)Mandtal Fåborg 1735 (31) Mandtal Fåborg 1735 (32)Mandtal Fåborg 1735 (32) Mandtal Fåborg 1735 (33)Mandtal Fåborg 1735 (33) Mandtal Fåborg 1735 (34)Mandtal Fåborg 1735 (34) Mandtal Fåborg 1735 (35)Mandtal Fåborg 1735 (35) Mandtal Fåborg 1735 (36)Mandtal Fåborg 1735 (36)

Mandtal Fåborg 1735 (37)Mandtal Fåborg 1735 (37) Mandtal Fåborg 1735 (38)Mandtal Fåborg 1735 (38) Mandtal Fåborg 1735 (39)Mandtal Fåborg 1735 (39) Mandtal Fåborg 1735 (40)Mandtal Fåborg 1735 (40) Mandtal Fåborg 1735 (41)Mandtal Fåborg 1735 (41) Mandtal Fåborg 1735 (42)Mandtal Fåborg 1735 (42) 

Mandtal Fåborg 1735 (43)Mandtal Fåborg 1735 (43) Mandtal Fåborg 1735 (44)Mandtal Fåborg 1735 (44) Mandtal Fåborg 1735 (45)Mandtal Fåborg 1735 (45) Mandtal Fåborg 1735 (46)Mandtal Fåborg 1735 (46) Mandtal Fåborg 1735 (47)Mandtal Fåborg 1735 (47) Mandtal Fåborg 1735 (48)Mandtal Fåborg 1735 (48)

Mandtal Fåborg 1735 (49)Mandtal Fåborg 1735 (49) Mandtal Fåborg 1735 (50)Mandtal Fåborg 1735 (50) Mandtal Fåborg 1735 (51)Mandtal Fåborg 1735 (51) Mandtal Fåborg 1735 (52)Mandtal Fåborg 1735 (52) Mandtal Fåborg 1735 (53)Mandtal Fåborg 1735 (53) Mandtal Fåborg 1735 (54)Mandtal Fåborg 1735 (54) 

Mandtal Fåborg 1735 (55)Mandtal Fåborg 1735 (55) Mandtal Fåborg 1735 (56)Mandtal Fåborg 1735 (56)