Øster Skerninge kirke som sognekirke for ejerne til Lindskov i Egense sogn

| | | |
Fynske Registre 1661 (RA)

Øster Skerninge kirkeØster Skerninge kirke Lehnskov i Egense sognLehnskov i Egense sognErik Kaas, søn af Hans Kaas til Lindskov, Egense sogn, landsdommer på Fyn, og Birthe Norby, født på Lindskov 7.4. 1613 og døde på Hjortholm 18.1. 1676. Erik Kaas blev 1638 gift med Kirsten Nielsdatter Gaas af Hjortholm og Vejstrupgård, født på Hjortholm 20.5. 1610 og døde sammesteds 25.5. 1677. De ligger begge begravet i Fodslette kirke på Langeland. I ægteskabet var 3 sønner og 1 datter.

Erik Kaas var den sidste adelige landsdommer på Langeland, et job han varetog fra 1660 eller 1661 til 1672. Efter Svenskekrigen var hans økonomiske forhold elendige og han døde som en fattig mand 1676.
I 1638-39 ejede han 1191 tdr. 3 skpr. 2 alb. hartkorn jordegods.

Brev 11.11. 1661Brev 11.11. 1661 Brev 11.11. 1661 (2)Brev 11.11. 1661 (2) 

  Øster Skerninge kirke regnskab 1656Øster Skerninge kirke regnskab 1656 Øster Skerninge kirke regnskab 1662Øster Skerninge kirke regnskab 1662 

 

 

 

 

KaasKaasErich Kaasis confirmation paa begraffwelses steed i Skerning Kirke 60
.....

... att eftersom os elsk: Erich Kaas till ? underd. haffwer anholdet hoes os om Voris Naad: confirmation paa et Vores elsk: kiere Hl: Faders Sl: Höÿlofflig ihukommelse bemd: Erich Kaas meddeelte benaadings breff lÿdendis ord efter andett som efterfölger:

 

 

Kong Christian IVKong Christian IVWi Christian etc g.a.w. att eftersom os elsk: Erich Kaas till Lindskou Vor Mand och tiener supplicando? underd: aff os haffwer været begierendis att Vi han: Naad: ville bewilge udi Østerskiernings kircke begraffwelsis steed och fornödne stoelestader till hannem hans hustru, börn och folch, eftersom der er ingen Herregaard eller Adels folck i samme sogn och ligger han: mogen? liige saa nær och beleÿlig som Egense kircke Hwilcen hand hiidindtill med hustru börn och folck for sin sogne kircke sögt och holdet haffwer uanset hand ingen begraffwelses steed haffwer eÿ heller saa beleÿlig stoelestaede att hand dermed kand være benöÿett

 

 

Lensmand Mogens KaasLensmand Mogens Kaasdaa efterdi aff os elsk: Hl: Mogens Kaas till Stöffring gaard Ridder Vor Mand Raad och Befalnings mand paa Nÿborrg Slott saa och os elsk: Hæderlig och Höÿlærd ? Hans Mickels: Superintendent ofwer Fÿens stifft begge deris underd: erklæring Naad: erfarer samme for: Erich Kaasis underd: begiering vel/vil? att kunde bewilgis och ske? baade uden Voris och Cronens affgang paa Skatterne efterdi hand icke begierer sine Bönder och tienere som hand hafwer i forne Østerskierninge Sogn for skatt derVed att befri saa och uden Egense Præstis skade naar hand herefter giffwe forne Præst sin Offer och andet som hand hiidindtill aff hannem hafft haffwer daa haffwer Vi Naad: bewilget och samtÿckt .......

att forne Erich Kaas maa nÿde och haffwe baade en begraffwelsis steed under Choret saa och fornöden Stoelestaed Öffwerst i forne Österskierninge kircke till han: hans hustru börn och arffwinger och sambtlige gaardens folch dog skall hand efter som? egen erbiudelse tiltenckt være alt saadant paa sin egen bekostning att lade forfærdige och derforuden att forære och perpetuere til offtbemte Österskierninge kircke 100? Rdlr in specie och derVed sine bönder och tienere som hand i Österskerninge sogn nu haffwer eller her efter bekomme kand söge for skatt att ville befri.

Egense Præst skall hand och forpligt være att giffwe sin offer och anden Rættighed som hand hiidindtil nÿdet haffwer med saa skiel hand samme Voris naad: bewilling achter att nÿde och beholde forbÿdendis alle och enhver forne Erik Kaas och hans Arffwinger herimod eftersom skreffwet staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giöre under Vor hÿllist och Naade Giffwet paa Vort Slott Kiöbenhaffn d. 15 Jul: 1647. Vnder Vort Zignett. Christian

Daa haffwer Vi efter underd: ansögning och anmoding bemte Erich Kaas samme benaadings breff naad: confirmeret som Vi och hermed confirmerer bekreffter och stadfæster i alle maader eftersom forskr. staar saa och att bemte Öster Skierninge Præster bemte Erich Kaas hans hustru, börn arffwinger och sambtlige gaardens folck saa vel paa gaarden som udi kircken udi alle tilfælde deris embede vedkommende maa betiene naar de dertill aff dennem bliffwer kaldede med de conditioner som forskr. staar. Forbÿdend: X? Hafn: d 11 Nov: 61