Kilder til Bangslægternes historie

| | | | | |
Danske Kancelli - brevbøger, tegnelser og registre (RA)

Vedel SimonsenVedel Simonsen Vedel SimonsenVedel Simonsen Vedel SimonsenVedel SimonsenTilgængeliggørelsen vil ske i takt med, at jeg støder på dem. 

Jens Bang, omtales som borgmester i Assens 3.maj 1515, 11. maj, 30. novbr., 8. decbr. 1518, 12. jan., 23. maj 1519, 4. aug. 1525  (Rigsarkivets seddelregistratur)

"Biskop Knud Gyldenstjernes bud Hans Bang", 1530-32 (Rigsarkivets seddelregistratur)

 

 

Provst Niels Bang Skam herred 1605Provst Niels Bang Skam herred 1605 

 

H.F. Rørdam om AssensH.F. Rørdam om Assens H.F. Rørdam om Assens (2)H.F. Rørdam om Assens (2) H.F. Rørdam om Assens (3)H.F. Rørdam om Assens (3) H.F. Rørdam om Assens (4)H.F. Rørdam om Assens (4)Historikeren H.F. Rørdam skrev i 1865 en artikel: Efterretninger om Assens .... Herfra bringer jeg et par sider, som omtaler Bang i Assens.

Borgmester Jens Bang Assens 1530Borgmester Jens Bang Assens 1530 Borgmester Jens Bang Assens 1530Borgmester Jens Bang Assens 1530Jens Bang, burgimestter vdi Assenns, ffick liffs breif, saa att kongelige Maiestat haffuer vntt och tillstedt, att hanndt maa och schall were forswaar for thet godtzss och rentte, szom her till haffuer leyget till sancte Gertrudtzs allter vdi forscreffne Assenns, och besunderligenn attwere forswaar for thendt gaardt, Knut Persszenn vdi Abaardt vdiboer, szom oeh heer till haffuer leiget till samme alter, och thenndt tiennistte och messer, som pleygede attholdis fore szamme alter, er nu affkommenn oeh icke holldis. Daag schall forne Iennss Bang gøre aarhigcnn [gode] reede och regenscab for huess

rentthe, som ganger aff samme godtzs, och samme rentte anttuorde prouesttenn ther sammestedts ccli [ther till met] thennom, som ere tillskickede attanamme och vppebere huess fattige mendiske skulle vppeholldis mett, szaa att samme renntte jo kommer till fattige, siuge oeh saare mendiskis vntthollding, [hjelp, trøstt och huffswaalelsze]. Cum claus. consuetis et inhih, sol. Datum Køpennehaffnn), 3. feria post diuisionis apost. dag. Ad mandatum dni. regis proprium. -  -

1531 E[l]sze Bangs, Jens Bangs efftherleffuerske, skall haffue forlænings breff [ad dias vite] paa tre haffwer ydhen fdr Assens, som form hennes husbonde haffde vdi forlæninng, dog met saa skell, at haffuer ther noger vdi at siige, thaa gange ther om saa meget som rett er. Rel. Dus. Petrus Fortunatus. (1531)

1531 Elsze Bang wtii Asszens oc hendes mettarffuinge haffue laditt beritt, att ther er trette emellom thennom oc Hans Lang, borger ther sammesteds, om Naxstrup marck, oc beritt, att then schall icke ware loglig rafft, som thet seg bør epter logen. Thii befflaller k. Mt. her Peder Lycke, Jørgen Quitzou, Anders Ienvolszenn, Niels Iepszenn


 

AssensAssens AssensAssens AssensAssens AssensAssens AssensAssens                                                                                               

  Brev Jens Bang 1521 har aflagt ed som "skultus" i AssensBrev Jens Bang 1521 har aflagt ed som "skultus" i Assens

Brev Jens Bang - skultus i Assens 1522Brev Jens Bang - skultus i Assens 1522

 Brev Peder Bang - skultus i Svendborg 1523Brev Peder Bang - skultus i Svendborg 1523 

 Per Bang får stadfæstelse på Søgård i Åsum hrd. 1526Per Bang får stadfæstelse på Søgård i Åsum hrd. 1526 Præst Hans Bang i Asperup og Roerslev 1527Præst Hans Bang i Asperup og Roerslev 1527  Forbrudt gods 1535 Claus og Peder Bang, SvendborgForbrudt gods 1535 Claus og Peder Bang, SvendborgBrev Oluf Bang, borgmester i Middelfart 1521Brev Oluf Bang, borgmester i Middelfart 1521 

 

 

Brev Jens Bang, Assens 1512Brev Jens Bang, Assens 1512 Brev rådmand Jens Bang, Assens 1511Brev rådmand Jens Bang, Assens 1511 "Jenss Bang radman i Assens fiick loff, at the maa vtdriffue aff Assnes IJc (200) øxne oc vestuertz paa oc engen andenstedz, oc haffuer han loffuit oc tilsagt myn herre, at samme øxne ey skulle kome myn herres oc rigenss fiende till hende eller gode. Hwar andet befindes, skall han stande myn herre till retthe ther fore. Datum Haffnie die quinta Marcij anno MDXI (1511)". Kong Christierns og kong Hans's tegnelsesbog 1471-1512 (RA)

Jens Bangs efterslægt ifølge Poul Enemark "Dansk oksehandel 1450-1550" (2003)Jens Bangs efterslægt ifølge Poul Enemark "Dansk oksehandel 1450-1550" (2003)"Jens Bang i Assens fiick breff, at han maa vdtføre Jc (100) øcnæ, oc schall hand sette borgmester oc radmen vissen, at hand schall driffue them offuer Elffuen oc siden  vestuertz oc ingen andersteds, at thee ey komme myn herres fiender till gode, cum clausulis consuetis. Datum in castro Hintzgavell sabato proximo post Mathie apostoli anno MDXII (1512)". Kong Christiern og kong Hans's Tegnelsesbog 1471-1512 (RA)

Poul Enemark (2003): "....... den tidligere omtalte Hans Bang fra Bogense, der .. var sekretær for biskop Jens Andersen Beldenak og således placeret i Odense ... Denne Hans Bang var formentlig født engang i 1490erne, men må ca 1544 have taget borgerskab i Bogense Fra denne periode hidrører hans ægteskab med Anne Clausdatter, datter af Claus Erichsen (Halvbjørn), og han blev således svoger til Jørgen Clausen og senere tillige til Oluf Nielsen Bager. Af en retssag om arven efter Claus Erichsens død 1550 fremgår det, at også Villem Kelebreker var gift med en datter af Claus Erichsen og således svoger til Jørgen Clausen og Hans Bang.

Strengt taget kunne toldposterne med øksne lydende på Hans Bang tilsyneladende med samme ret tilskrives tolder og borgmester i Middelfart Hans Bang, der jo via sit tolderembede havde nær tilknytning til oksehandel. Det er rimeligt, at toldregnskaberne selv må have lov at levere det afgørende bevis i dette såre vanskelige spørgsmål. Det sker i Gottorpregnskabet den 14. marts 1560. Efter en kontinuerlig årlig forårsdrivning af 100-200 okser i midten af marts måned i årene fra 1549 til 1559 fortolder nu Anna Banges 116 okser. Hans Bang var lovlig undskyldt. Anna Banges er identisk med Anna Clausdatter (Halvbjørn), enke efter Hans Bang fra Bogense, der døde den 23. januar. Men borgmesteren i Middelfart levede videre i bedste velgående, dog altså fortsat uden at drive okser forbi Gottorp.
Den Jørgen Bang, der 1551 udførte 106 okser og atter mødte frem med 100-200 okser i 1554-56, må efter al sandsynlighed være broder til borgmester i Assens Poul Bang og borgmester og tolder i Middelfart Hans Bang. De var sønner af borgmester i Middelfart i 1521 Oluf Bang. Jørgen Bang stammede fra Middelfart men bosatte sig i Assens, hvor han muligvis ægtede en datter af Jens Bang og blev i så fald svoger til Claus Erichsen (Halvbjørn) og Mikkel Mule. Han   modtog i 1563 som borger i Assens forleningsbrev på del i kronens korntiende. (Kilde: Poul Enemark: Dansk oksehandel 1450-1550. (2003).

.........

Adel Fyn 1511Adel Fyn 1511 Adel Fyn 1511Adel Fyn 1511 Adel Fyn 1511 (3)Adel Fyn 1511 (3)Ifølge slægtesbog af Jens K. Noe, sognepræst i Tirstrup skulle en Niels Hansen Bang nævnes i en "rusttjenesteliste fra 1511". En sådan rostjenestetaksation fra 1511 kendes fra  kong Christiern og kong Hans's tegnelsesbog 1471-1512, se vedhæftede filer. Men heri optræder ingen Niels Hansen Bang.

 Præst Bertel Iebsen i Skamby 1528Præst Bertel Iebsen i Skamby 1528