Fynske borgmestre, rådmænd og byfogder 1682

| | | |
Fynske Registre 1681-89 (RA)

Borgmester Mads Lercke 1607Borgmester Mads Lercke 1607 Borgmester Hans Walther 1625Borgmester Hans Walther 1625Magistrat var betegnelsen for borgmestre og råd som udøvere af den administrative myndighed, anvendt i Københavns privilegier 1661 og i købstadsforordningen 1682.

Efter 1660 skulle borgmestre udnævnes af kongen. Ved købstadsforordningen 1682 forsvandt stillingen i ca halvdelen af de danske købstæder, og magistratsforretningerne overgik til byfogden.

 

 

 

 

Ridefoged, rådmand og tolder Bertel Hansen 1653Ridefoged, rådmand og tolder Bertel Hansen 1653 Rådmand Niels Bosen 1653Rådmand Niels Bosen 1653 Rådmand Anders Hansen Scheffer 1626Rådmand Anders Hansen Scheffer 1626 Slotsskriver og rådmand Jens Madsen Rosenberg 1654Slotsskriver og rådmand Jens Madsen Rosenberg 1654 Rådmand Niels Jensen Riber 1672Rådmand Niels Jensen Riber 1672Rådmænd var betegnelse for medlemmer af købstædernes råd. Ved forordning af 1619 bestemtes, at valg af rådmænd skulle foretages af kongen, men først efter 1660 trængte ordningen igennem. Efter 1682 reduceredes antallet af rådmænd, og i ca halvdelen af byerne forsvandt rådet helt, og dets forretninger overgik til byfogden.

 

 

 


Borgmester Peder Sørensen 1723Borgmester Peder Sørensen 1723 Borgmester Anders Larsen 1745Borgmester Anders Larsen 1745Byfogden var fra c. 1400 titlen på kongens stedlige repræsentant i købstæderne. Fra 1682, hvor magistraten afskaffedes i mange byer overgik dens forretninger som nævnt til byfogden, der også de fleste steder efterhånden fungerede som byskriver. Byfogden var dommer på byting og i fogedret, skifte- og auktionsforvalter, han varetog som byskriver tinglysnings- og notarialvæsen, fra 1701 var han tillige politimester og fungerede i de fleste byer som magistrat og fra 1868 som byrådsformand. Titlen forsvandt 1919. (Efter Håndbog for danske lokalhistorikere 1952-56).

Alle epitafier og mindetavler hænger i Nyborg Vor Frue kirke

Bestalling (udnævnelse) for Præsid: Borgemestere oc Raad j Fÿens Stift

Giöre alle  Vitterligt, at Vj allernaadigst haver beskikket oc forordnet, saa oc hermed beskicker oc forordner Jens Erichsen til Hollufgaard, Vores Ambtskriver oc Ridefoget over Ottense, Dalum, St Knuds oc Rugaards Amter tillige med at Vere överste Borgemester j Vor Kiöbsted Ottense, Thj skal hand Vere os (?) sin absolut Souverain arve Konge oc Herre huld oc tro, Vores oc Vores Kongelig Arvehuusis gafn oc beste i alle maade, söge, vide oc ramme Skade oc forderf af Yderste magt, efne oc formue (formå) hindre forekomme oc afværge, oc sig ellers skicke oc forholde, som det een Erlig, tro oc oprigtig Borgemester regner/eigner(??) oc Velanstaar, Udi særdelished skal hand sig udi alle maader rette oc forholde efter dend Eed hand os Giort oc aflagt haver. Thj bÿde Vj derfore hermed oc befale samtlige Borgeskabet oc Jndvaanerne der sammesteds at de bemelte Jens Ericksen for Borgemester agter oc holder Forbÿdendis etc:
Hafn: dend 13 Decembr 1682.

Ligesaadanne Breve bleve Expederede for efterskrefne Borgemestre oc Raadmænd j efterfölgende Kiöbstæder, oc blef udj Raadmændenis bestalling ickun forandret det Ord Raadmand j Stædet for Borgemester oc ellers i een hvers bestalling indfört, som herefter meldet er, Nemlig:

Forn: Ottense

Christen Vestesen, Tolder j Ottense tilligemed at Vere överste Raadmand sammesteds
Christen Hansen, At Vere anden Raadmand
Peder Blanckenborg,at Vere dend tredie Raadmand

Nÿborg

Niels Lassen, herefter at Vere Præsident j Vor Stabbelstad (stabel=oplagsplads for handelsvarer)
Tönne Madzen, fremdelis at Vere Borgemester
Peder Jbsen at Vere överste Raadmand
Hans Olufsen at Vere dend anden Raadmand
Hans Vit(?) at Vere dend tredie Raadmand

Kierteminde

Knud Knudsen fremdeelis alleene at Vere Borgemester
Mickel Leerman at Vere överste Raadmand

Svenborg

Jens Madzen Kier, herefter alleene at Vere Borgemester
Johan Petersen, Tolder j Svenborg tillige at Vere överste Raadmand
Povel Christensen at Vere dend anden Raadmand

Faaborg

Jacob Jörgensen, herefter alleene at Vere Borgemester

Assens

Thomas Jversen Raadmand, herefter at Vere alleene Borgemester
Erich Nielsen, herefter at Vere överste Raadmand
Jörgen Povelsen, at Vere dend anden Raadmand

Bestallinger for Bÿefogderne j de Kiöbstæder j Fÿens Stift, Hvor tillige Borgemestre og Raad ere

.... at Vj allernaadigst haver beskicket oc forordnet, saa oc hermed beskicker oc forordner Jens Christensen til at Vere fremdeelis Bÿefoget i Vor Kiöbsted Ottense, Thj skal hand Være os som sin absolut oc Souverain arve Konge oc Herre huld oc tro, Vores oc Vores Kongel: arvehuuses gafn oc beste j alle maader, söge, Viide oc ramme, Skade oc forderf af ÿderste magt, efne oc formue (formå), hindre forekomme oc afverge, oc sig ellers skicke oc forholde, som det een Erlig troe oc oprigtig Bÿefoget regner/eigner (?) oc vel anstaar, Udi særdeelished skal hand sig udi alle maader rette oc forholde efter dend Eed hand os giort oc aflagt haver, Saafremt hand Bestilling after at nÿde, oc derfor uden icke vil stande til rette som Vedbör, Forbÿdendis etc:
Hafn: dend 13 Decembr: 1682

Ligesaadanne bestalling: ord fra ord af ovenskrefne Dato bleve expederede for efterskrefne Bÿefogder udj efterfölgende Kiöbsteder, Nemlig

Nÿborg

Peder Nissen, fremdeelis at Vere Bÿefoget

Kierteminde

Hans Hansen, at Vere Bÿefoget j dend forige Bÿefogets sted

Assens

Peder Nielsen, herefter at Vere Bÿefoget j dend forige Bÿefogets sted

Bÿefogderne i Fÿens Stift j de Kiöbsteder, hvor ingen andre övrigheds Personer ere, bestalling: paa samme Bÿefogderne

.. at eftersom Vj allernaadigst haver for got befundet, öfrigheds Persohner udj Vor Kiöbsted Bogense, at reducere, saa at derudj Bÿen ickun een Bÿefoget skal vere, Da have Vj allernaadigst beskicket oc forordnet, saa oc hermed beskicker oc forordner Niels Nielsen Basse til at Vere herefter Bÿefoget j bemelte Bogense, Thi skal hand Vere os, som sin absolut oc Souverain arve Konge oc Herre, huld oc tro, Vores oc Vores Kongelig arvehuusis gafn oc beste söge, Viide oc ramme, skade oc forderf af ÿderste magt efne oc formue hindre, forkomme oc afværge, J særdeelished skal hand samme bestilling med störste fliid oc Vindskibelighed betienne oc forestaa, oc ellers i alle andre maader sig saaleedis skicke oc forholde som det een Erlig, tro oc oprigtig Bÿefoget eigner oc Vel anstaar, efter dend Eed hand os derpaa allerunderdanigst giort oc aflagt haver, saafremt hand bemelte Bÿefogets tieniste agter at nÿde oc under straf som Vedbör; Hvorfore Vj hermed bÿde oc befaler Borgerskabet derpaa stedet, at de hannem for deris Bÿefoget after oc holder, Givet etc.
Hafn: dend 13 Decembr. 1682

Ligesaadanne bestallinger fich efterskrefne Personer, for at Vere Bÿefogder j de Kiöbsteder, som .. Nemlig

Rudkiöbing paa Langeland

Mogens Hansen forige Borgemester der sammestedz, til at Vere herefter Bÿefoget j bemelte Rudkiöbing