Bestræbelserne på at komplettere Nielstrup som hovedgård 1681

| | |
Fynske Registre 1681-89 (RA)
NielstrupNielstrupNielstrups ejer Jørgen Ernst v. Hobe skrev i 1743: "Efter Sal: Eÿler Högs Död, er (Nielstrup) bleven Separeret for Gield til de Biller og Troller og Krager, hvor af min Sal: Kone som var en af de Nissener fra Holsteen sig dette have tilkiöbt, som ieg endnu Jörgen Ernst von Hoben er beboende".

Sal: Niels Lavritzens börns Formÿnder paa Nielstrup anl: Herluf Trolle oc fru Mette Rosenkrantz Parters indlösning i samme gaardz grund.

...... at eftersom Hans, Rasmus og Ditlef Nissen, Formÿndere, for afgangne Niels Lavritzens tvende Börn paa Nielstrup for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis de paa deris Mÿndlingers Vegne til Nielstrup Hovetgaard oc een deel dends tilliggende paa dend eene, oc os Elskelig Herlof Trolle oc Fru Mette Rosenkrantz iligemaade til een deel ud af gaardens underliggende grund, Söe oc Skove paa den anden side skal Vere berettigede, Da haver Vj efter bemelte Formÿndernis derom allerunderdanigst giorde ansögning oc begiering allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed bevilger oc tillader, at de paa forbmte deris Mÿndlingers Vegne, maa indlöse oc sig for Reede penge tilforhandle, hvis grunde, Söer oc Skove som samme Hovetgaard tilforn underligget haver oc bemelte Herlof Trolle oc Fru Mette Rosenkrantz efter Rigtige adkomster oc Documenter nu kand tilhöre naar de dennem det skadelös efter u=Villige Mendz sigelse betaler, saafremt bemelte Herluf Trolle oc Frue Mette Rosenkrantz eÿ med dennem paa samme Condition om de u=myndigis parter skulle Ville handle Forbÿdendis etc.
Hafn dend 4 Martÿ 1681


Ejler Høg