Skikke og Sæder paa Ærø - Om Børnenes Lege.

| |
- J.R. Hübertz: Beskrivelse over Ærø. Et historisk, topographisk Forsøg. Kiøbenhavn. 1834
Om Børnenes Lege

Børnenes Lege vexle ligesaa bestemt som Aarstiderne: om Vinteren Slæden og Pigkjeppen, om Foraaret Toppen og Bolden, om Sommeren Tøndebaandet, Tagfat, kryb i Skjul o.s.v. om Efteraaret Dragen ude paa Marken.
Naar de Smaa ville have Sneglen til at række sine Horn ud, synge de:
Niels, Niels Kokkehorn! Her er en Mand aa vil kjøbe dit Korn; Kommer Du i`te u`, ska` Du brændes.
Børnene i Bregninge have en Leg, som jeg intet andet Steds har seet, egentlig er det vel et Spil.
Saamange Børn, som kunne overkommes, indskyde et Antal Knappenaale, thi jeg troer ikke, at de endnu have drevet det til at spille om Knapper. De Spillende sætte sig paa Knæ om en lille Dynge Sand, og den Dreng, der er den dygtigste tager en Kniv, lægger den med Spidsen ud ad, paa Ryggen af Pege- og Mellemfingeren, synger derpaa nedenstaaende Ramse og for hvert Ord i Ramsen kaster han Kniven i Luften. Træffer nu Kniven til at staae paa Spidsen i Sanddyngen, saa vinder han en Knappenaal og gaaer videre; men falder Kniven om, da faaer han intet og maa give Kniven til sin Nabo, som da prøver sin Færdighed.
Ramsen lyder saaledes: Knyt. Narreglei. Oppekast. Bommer Niskar (Gnister). Smøier. Bommerhæfte. Smøiergivel. Tæl`em ut. To tæl èm ut. Første Hose. Anden Hose. Første Smider. Anden Smider. Første Knepfisk. Anden Knepfisk. Første Dryppels. Anden Dryppels. Knyt Narreglei. Oppekast 1, Oppekast 2, Oppekast 3, o.s.v. til Oppekast 10. Spil 1. Spil 2 o.s.v. til Spil 12. Den Dreng der kom til at synge hele Ramsen ud uden at feile i Kastet, kunde være vis paa at nyde en betydelig Anseelse blandt Byens Ungdom; men saavidt drive kun faa det.