Register over fynske kirkeklokker 1528-29

| | |
Regnskaber 1438-1559. Pakke 11. (RA)

Kirkeklokke fra Langå kirke (Fyn) støbt i 13 århundredeKirkeklokke fra Langå kirke (Fyn) støbt i 13 århundrede Kirke klokker fra Sankt Nicolai kirke i Svendborg -øverst fra 1512 og nederst 15. årh.Kirke klokker fra Sankt Nicolai kirke i Svendborg -øverst fra 1512 og nederst 15. årh.F. Uldall skriver i sit værk om Danmarks Middelalderlige Kirkeklokker i 1906: " Det blev i høi Grad til Vanheld for det senere archæologiske og historiske Studium af de middelalderlige Kirkeklokker i Danmark, at flere af Kongerne, nemlig Fr. d. I, Fr. d. II og Chr. d. IV indkaldte store mængder af disse for i Krigstider at lade dem omstøbe til Kanoner.

Den første Gang, vi høre om disse uheldige Foranstaltninger, er i Decbr. 1526, (ved) Herredagen i Odense. .... Dr. H.Fr. Rørdam skriver om "Beskatning og Plyndring af Kirkerne i Fr. d. I Tid: "Borttagelsen maatte fremfor de fleste andre Indrømmelser til Kongen gjøre et uhyggeligt Indtryk, og Bisperne havde derfor anbefalet at fare med Lempe i denne Sag og udbedt sig, at der maatte udgaa udtrykkelig, kongelig Befaling derom. Som Følge deraf udstedte Kongen da ogsaa aabne Breve til Almuen, om at deres Kirkeklokker paa een nær skulde indsamles og sendes til Bøssestøberen Mester Fadder i Kjøbenhavn. Saavidt vides, er der ingen af disse Breve opbevaret".

...... Det blev i det Hele gjort Lehnsmændene til Pligt at sende de paa bestemte Steder indsamlede Klokker til Kjøbenhavn. Det var saaledes blandt Andet deres Sag at fragte Skibe til Forsendelsen. I Rigsarchivet opbevares Fortegnelser over de i Aarene 1528-29 til Hovedstaden indsendte Klokker, saaledes:

Register på indsamlede kirkeklokkerRegister på indsamlede kirkeklokker Register på indsamlede kirke klokkerRegister på indsamlede kirke klokkerRegister paa de clocker som er komen hiidt tiill Kiøbenhaffuen Slott udj thett aar mand screff gudtzs aar MDXXVIIJ og
Register paa Klocker som komene ere till Kiøbenhaffuens Slott Aar MDXX8 udj bleffune same Klocker weigett neste Aar ther effther

Klokkerne anføres i Reglen med deres Vægt, og ofte indsendes de med Jernfang (=ombindingen, hvori klokken er ophængt). Sædvanlig tages kun 1 klokke fra hver kirke, dog ofte 2. ... Efter en Optælling, jeg har gjort af Listerne, indsendtes alene i Aarene 1528-29 ikke mindre end 1898 Klokker foruden endel, der vare utalte.

Undertiden skete det, at Klokker blev henstaaende, uden at man kunde overkomme at fremsende dem, eller maaske var der kommen langt mere Malm til Kjøbenhavn, end der øjeblikkelig var Brug for til Kanonstøbning. Dette er da Grunden til, at der senere handledes med de overflødige Klokker, saa disse endnu af og til findes paa Steder, hvortil de oprindelig slet ikke vare bestemte".

Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 1Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 1 Reg. 108A. pk.11. (gl. 21), læg 1 (2)Reg. 108A. pk.11. (gl. 21), læg 1 (2)                       

 

 

 

 

 

Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (2)Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (2)  Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (4)Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (4) Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (5)Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (5) Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (6)Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (6) Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (7)Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (7) Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (8)Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (8)                                                                                                                                                                          

                        

 

 

 

 

 Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (3)Reg. 108A. pk.11. (gl. 21) læg 5 (3)                 

 

 

 

 

 

Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8 Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8 (2)Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8 (2) Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8 (3)Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8 (3) Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8 (4)Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8 (4) Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8 (5)Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8 (5) Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8 (6)Reg. 108A. pk.11 (gl. 21) læg 8 (6)