Svendborg Avis 29.4. 1955

Svendborg Avis 29.4. 1955