Da kongen tabte tålmodigheden med færgemanden ved Tårs færgested

| |
Fynske og Smålandske Registre 1670-80 (RA)

Spodsbjerg Strand hvor den gl. vej til færgestedet låSpodsbjerg Strand hvor den gl. vej til færgestedet låBorchert Johansen bref at være Fergemand ved Taars Fergested j Lolland

Gjöre alle Vitterligt, at eftersom Vj allernaadigst kommer udj erfaring, hvorledis stoer Klagemaal daglig schal indkomme af adschillige Personer hvis Reÿse falder fra Laaland oc til Langeland oc derfra tilbage, ofver dend store fare oc u=lempe de maa lide paa samme deris Reÿser,

formedelst at Mads Jacobsen Fergemand ved Taars Fergested efter sin plicht, oc det hannem af Voris Elschel: Kiere Hl: Fader Sal: oc höÿloflig ihukommelse allernaadigst meddelte brefs tilhold dögtig Fartöÿ til ofverförselen schal holde, foruden at hand Fergegaarden, som de Reÿsende schulde accomoderis udj gandsche schal hafve ladet forfalde, oc hand aldelis ingen boed derpaa vil Raade, j hvorvel hand derom nogle gange tilbörligen er blefven advaret, Da efter slig beschaffenhed, saa oc efterdj fornefnte Madz Jacobsens U=tilbörlige forhold j forberörte maader derforuden end oc med tingsvidne bekreftes, hafver Vj udj hans sted beschichet oc forordnet, saa oc hermed beschicher oc forordner Borchert Johansen til at være Fergemand ved bemelte Taars Fergested, som schal tiltencht være behörig oc forsvarlig Ferge, oc andet got Fartöÿ til ofverförselen desto bedre oc sicher befordring stedse ved god magt oc lige at holde, oc Fergegaarden igien at lade bebiugge oc forbedre, saa at dend Reÿsende herefter derudj kand accomoderis oc heller ingen Klagemaal ofver hannem i forschrefne maader kommer, Hvorimod hand maa niude dend samme Jndkomst oc Rettighed som hans Formænd Fergemændene derved aldtid for hannem nÿdt oc haft hafver forbÿdendes etc.
Hafn: den 16. Septembr: 1673

Kilde: Fynske og Smålandske Registre 1670-80 (RA)