Bondesejlads på de sydfynske øer i senmiddelalderen

| | | | | |

Middelalderlig Kogge - kalkmaleri i Bjerreby nedbrudte kirkeMiddelalderlig Kogge - kalkmaleri i Bjerreby nedbrudte kirke 

Middelalderlige pakhuse i LübeckMiddelalderlige pakhuse i Lübeck

 

Holstentor i LübeckHolstentor i Lübeck

I 1447 fik beboerne på Tåsinge lov til at udføre deres heste, øg, øksne og køer til Tyskland, hvis der ikke var udførselsforbud; men deres korn, mel, smør, honning o.a. "ædendes varer" (dvs. levnedsmidler), som de ville sælge, skulle føres til Svendborgs torv. (Historisk Tidsskrift 1991. P. Enemark: Vesteuropa, Lybæk og dansk handel, s. 374). Før 1447 var øen eller i hvert fald en væsentlig del af den med Kærstrup kommet til Århus bispestol. 1447 nævnes århusbispen Ulriks gård på Tåsinge, ligesom han fik ret til at lade sit eget skib gå fra Tåsinge til Tyskland.

I 1480 forbydes det beboerne på Thurø, Strynø, Strynøkalv, Birkholm, Hjortø, Skarø, Drejø, Tåsinge og Ørkel at bruge ulovlige havne og sejlads til Tyskland til skade for Svendborgs borgere. (Historisk Tidsskrift 1991. P. Enemark: Vesteuropa, Lybæk og dansk handel, s. 374).

Da Svendborgs topograf, sognepræst ved Vor Frue kirke, L.P. Næraae før 1771 gik på opdagelse i byens rådstuearkiv, der var i en meget miserabel stand, fandt han blandt dokumenterne et kgl. forbud, dateret 1488, mod, at "Rug, Miæl, Biug, Malt, Haffre, Øxen, Konødh, Flesk, Swiin, Foernødh, Smør, Honingh(?), eller nogen andre Fetalier, oc æy heller Heste yngre end fem Aar, oc æy bæther æn fempthe marck, oc æy öch eller Føll skal udføres her af Riget etc."

Måske skal dette brev ses i sammenhæng med et udateret brev i Danske Kancelli, hvor borgmestre og råd i Svendborg anmoder kong Hans om stævning over nogle navngivne beboere paa Tåsinge, der mod forbud havde ført fødevarer til Hansestæderne. "De have Kongens Skrivelse, at ingen ædendes Varer maa udføres, hvilket kgl. Forbudsbrev de lode læse paa Tøsinge Ting, men der ere nogle paa Tosyn, som have ført ædende Varer til Stæderne, nemlig Hans Engil og Morten Jepsen i Byerby (Bjerreby), Hans Peersen og Jes Villemsen i Vore (Vårø) med alle deres Medfølgere; de bede derfor om at erholde kgl: Stævning over dem og at Kongen derefter vil kære Sagen i Rette, om de maa saaledes handle mod Kongens Brev og Bud" (Rigsarkivets seddelregistratur, Indb. Br. t. Danske Kanc. 1481-1513(?) Topografisk samling Svendborg Nr. 2).