Brev til alle jordegne bønder på Fyn

| | |
Fynske registre 1596-1632 og Nyborg lens regnskaber (RA)
Det nationale fodfolkDet nationale fodfolk

 

Det nationale fodfolk - ill. F.C. Lund Østsjællandske Regiment?Det nationale fodfolk - ill. F.C. Lund Østsjællandske Regiment?

Jeg formoder at det var begyndelsen til Fynske Livregiment, som eksisterede fra 1614 til 1991. I tidsskriftet Almanak 2. 1967 er en kort artikel om det nationale fodfolk. En af de 100 jordegne og 10 kronbønder i Nyborg Len, der blev hvervet var Jørgen Lauritsen i Kværndrup https://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/15104

 

 

 

 

 

 

Kong Christian IVKong Christian IV

 Breff thill alle Jordeigne Bönder offuer ald Fÿen forne Krigs Ordinantz anrörendis

Christianus Quartus

Helsse eder alle Jordeigne bönder, som bÿgge och boe offuer ald Vortt land Fÿen, i huad lehn i boer vdi och dette Vort obne breff höre, lesse, Kierligen och Euindeligen med Gud och Vor naade, Viider at eptersom her thill dags icke haffuer veritt holden nogen viss antall kridtz folck thill foedtz som Oss och deris Federne land kunde vere thill bistaend, om nogid fiendtlig och vformodentlig sig her vdi rigitt thildrog.

 

Brev 17.11. 1614Brev 17.11. 1614 Brev 17.11. 1614 (2)Brev 17.11. 1614 (2) Brev 17.11. 1614 (3)Brev 17.11. 1614 (3) Brev 17.11. 1614 (4)Brev 17.11. 1614 (4) Brev 17.11. 1614 (5)Brev 17.11. 1614 (5) Brev 17.11. 1614 (6)Brev 17.11. 1614 (6) Brev 17.11. 1614 (7)Brev 17.11. 1614 (7)Och Vii eragte icke alene at vere gaffnligt och radsom, nogen goede forordning om Krigsfolck thil foedtz, at holde offuer aldt rigitt, med dett allerförste maatte begÿndis och stillis i verck, men ochsaa höeligen fornöden, at paa dett om nogitt fiendtlig, Oss och rigitt bleff paaförtt, Rigitt icke daa schulle findis at vere saa blott, och breckagtig paa öffuede soldatter, som dett hid indtill verid haffuer, Och er for den aarsage schÿlde endtlig resolverit vdi neruerende aar, at giöre en almindelig Krigs Ordinantz, offuer alt Vort Rige Danmarck, paa itt vist antall krigsfolck, som stesse och aldtitt, schulle vere til rede med deris gevehr och ald anden nottofftighed forsiunid at forhindre och affverge Vor och Rigens Skade, naar nogid fiendtlig sig kunde thildrage. Huorfor Vii haffue tilbetroitt och befalitt Oss Elschl: Axell Brahe, Vor mand, raad och befalingsmand vdi Dalum Closter och Jakop Rosenkrantz embitzmand paa Vort Slott Hagenschouff, at di denom schulle begiffue thill Vore slotte och lehn, offuer alt forne Vort land Fÿen, antegne alle jordeigne bönder, som paa Vort och Cronens goedtz boer, denom register viss antegne och formelde, at Vii denom her epter vile som vdschreffne knegte och krigsfolck bestille, och siden thill videre vnderretting Voris naadigst mening och villie thilkende giffue, huad huer thill lön for slig sin vmage och thieneste, hand rigitt beuiser vdi Fridtztiide och Feigde tiide kunde haffue at forvente. Thi bede Vii och biude, alle jordeigne bönder, som forne Axell Brahe och Jakop Rosenkrantz herom nogitt paa Vore veigne befalendes vorder, atti for denom möder thilstede, paa huad thid och sted de eder befalendis vorder, och siden epter Vors naadigste vilge, som de eder videre schall thilkende giffue, som lÿdige vndersaatter bör at giöre eder retter och forholder, Och er Vii eder allesammen en naadig herre och konning och met ald Kongelig gunst och naade geVog(?) och thillgedaen(?).
Giffuid Haffnia den 17 Novembris Anno 1614

Nyborg lens regnskaber 1615 - landgilde reduktion til 110 bønder i Nyborg lenNyborg lens regnskaber 1615 - landgilde reduktion til 110 bønder i Nyborg len Nyborg lens regnskaber 1615 - landgilde reduktion til 110 bønder i Nyborg lenNyborg lens regnskaber 1615 - landgilde reduktion til 110 bønder i Nyborg lenFortegnelse paa alle Jordeigne Bönder, offuer ald Fÿen, och mange som ligger till huertt lehn, disligeste en designation, huor mange vdi huer lehn aff forne jordeigne bönder schall vdtagis.

Nÿborg lehn, jordeigne gaarde 226 af de beste och tienligste schall vdtagis  1ct x (110)

Ottense lehn jordeigne gaarde 71 der aff schall vdtagis af de de beste xxx (30)

Hagenschouff lehn jordeigne gaarde 112, der aff schall tagis aff de beste xxx (30)

Hindtzgawlff lehn jordeigne gaarde 92, der aff schall vduelis aff de beste xx (20)

Rugaardtz lehn, jordeigne gaarde - 78, der aff schall vduelis aff de beste x (10)

Summarum IJ ct (200) Mand