Sprogø 1608

| | | |
Fynske registre 1596-1632 (RA)

Brev 21.5. 1608Brev 21.5. 1608Johan Petersen fick beuilling at mue beholde Sproe [Sprogø], som hans Fader den hafde.

Christianus 4tus

Giör alle vitterligt, at Vi af Vor sÿnderlig gunst och naade, haffue vnt och tillat, och nu med dette Vort obne breff vnde och tillade, at neruerendis breffuiser, Johan Petersen maa nÿde Vort land Sproe, som hans fader indtil den i brug haft haffuer for thie (?) daler aarlig afgift, huilcke han til gode rede skal giffue och leffuere lensmanden paa Vort Slot Nÿeborg, den som nu er, eller herefter kommendis vorder, paa Vore vegne, Dog saa at hand först skal feste forne Vort land, af forne Voris lensmand, och giffue hannem deraf en billig feste. Hand skal och vere forpligt at holde, huis huse ved magt, der paa landet allerede opbÿgt ere och fremdelis dennem forbedre, saa at Vi farende Folck, som hannem besögendis vorder, och af Veret (vejret) kan hende att indtrengis der paa landet, der vdi kand husis och herbergis, Saa at frede Skouffuene, derpaa forne land, at de icke til vpligt bliffuer forhugne. Thi forbiude Vi . Giffuit Hafniæ 21 Maij Anno 1608.