Retssager mod selvejerbonden Jørgen Lauridsen i Kværndrup 1617

| | | | | | | | |
Nyborg lens arkiv (LAO). Afgivet fra Rigsarkivet 1907.

Kong Christian IV (1577-1648)Kong Christian IV (1577-1648)  Jacob Ulfeldt (+1630)Jacob Ulfeldt (+1630) Bonde Jørgen Lauritsens brev til Christian IV 1617Bonde Jørgen Lauritsens brev til Christian IV 1617Kancelliets Brevbøger 28.8. 1617
Missiv til Jacob Ulfeldt. Som han vidtløftigere kan se af den hoslagte  supplikation, har en udskreven bonde Jørgen Lauritsen i Kværndrup i Nyborg len berettet, at han af en herredsfoged er bleven dømt i kongens nåde og unåde for nogle træer, som han har ladet hugge på sin egen grund til opbygningen af en flommølle, skønt nævnte herredsfoged ikke burde dømme på en soldat, når det gælder hans liv og ære. Jacob Ulfeldt skal ved første lejlighed erklære sig om, hvorledes det forholder sig hermed, for at kongen derefter kan give Jørgen Lauritsen tilbørlig besked. Fynske tegnelser bd 3, folio 449.

 

 

 

Breve 28.8 og 1.10. 1617Breve 28.8 og 1.10. 1617 Breve 28.8 og 1.10. 1617 (2)Breve 28.8 og 1.10. 1617 (2) Breve 28.8 og 1.10. 1617 (3)Breve 28.8 og 1.10. 1617 (3)Kancelliets Brevbøger 1.10. 1617.

Missiv til Jacob Ulfeldt. Af hans til kancelliet indsendte erklæring har kongen set, at en af kronens bønder i Kværndrup, ved navn Jørgen Lauritsen, for ulovlig skovhugst er bleven dømt i kongens nåde og unåde af herredsfogden. Da han nu har begæret at få at vide, hvorledes han skal forholde sig hermed, befales det ham at aftinge sagen med Jørgen lauritsen efter dennes yderste formue. Herredsfogden skal tiltales, fordi han med kongens udgåede forordning har dømt på den udskrevne bondes liv. Da han har forespurgt, om kongen vil tillade de selvegne bønder, der er udskrevne til at holde soldater, at sætte og bygge huse på deres ejendom, tillader kongen herved, at disse bønder, da de have deres gårde fri, i så måde må gøre sig dem så nyttige, som de kunne med rette, dog skal Jacob Ulfeldt føre nøje inspektion med, hvilke folk der bor i husene; hvis de opføre sig utilbørligt, skulle de tiltales og straffes. Han skal også flittigs påse, at ingen af de udskrevne selvegne bønder lade hugge noget i de til deres gårde liggende skove, medmindre det bliver udvist dem i overensstemmelse med kongens derom udgåede forordninger. Fynske tegnelser bd. 3, folio 451.

Jørgen Lauridsen står i Nyborg lens jordebog 1613 opført som den første af de jordegne bønder i Kværndrup sogn med  2 mark 10 skilling 2 alb penge og ½ pund havre i gæsteri og øvrige landgilde på 1 mark 2 skilling erridspenge, 5 skilling indepenge, 7½ skæpper rug, 14 skæpper byg samt 1 gås og 4 høns. Sammenlignet med en jordebog 1618-19 blev Jørgen Lauridsens ydelser på de få år væsentligt forøget, af nye afgiftområder siden 1613 nævnes smør, ½ ko, ½ bolgalt, ½ får og ½ lam, hvorimod der ikke skete ændringer med de oprindelige ydelser. Den tilsyneladende betydelige forøgelse af landgildet var måske ikke permanent, for i en indsendt lensjordebog 1651 ses gårdens landgilde at være stort set det samme som i 1613. Eneste forandring er, at den nye bonde i gården Niels Pedersen også skulle yde "1 lam".

Hvornår Jørgen Lauridsen har tiltrådt gården, og hvornår han som det fremgår af hans brev til kongen, erhvervede gård nr. 2 kan ikke ses. Men af lensregnskaberne 1629-30 ses, at "Niels Pedersen aff den gaard vdi Querndrup, Jörgen Lauridzen, fradöde" har svaret 2 okser i husbondhold.

Ifølge en matrikelekstrakt 1680 efterfulgtes Niels Pedersen af Jep Nielsen, og af Karin Jørgensens notater ses, at kronen ved skøde af 7.5. 1684 solgte gården (formentlig herligsretten) til Niels Krag på Egeskov, eftersom Jep Nielsen endnu i 1701 omtales som ejendomsbonde.

Retssager mod selvejerbonden Jørgen Lauridsen i Kværndrup 1617
Nyborg lens arkiv (LAO). Afgivet fra Rigsarkivet 1907.

Dom 19.3. 1617Dom 19.3. 1617 Dom 19.3. 1617 (2)Dom 19.3. 1617 (2)Domb paa Jörgen Lauridtzön mölle j Quærndrop .... jnden thrinde femb
Lest paa Sundsherrit(?) thing Onsdagen thend 30 Aprilis Anno 1617

Hans Pedersön J Thronerop: Herrisfoget J SundsHerrid giör vitterlige for alle at ano epter Kristÿ födsell .. Onsdagen den 19 Martÿ paa Sundsherridtzting var skicket Madtz Pedersön J Thronerop paa Konge Maÿtts och paa hans hosbondtz erlige och velb: mand Jacob Wldfeld thill Wrope, Danmarkis Rigens raad och cantseler och befallings mand paa Nÿborig slott, paa den ehnne och haffde hid vdÿ rette ladet kalde Jörgen Lauridsön J Querndrop, paa den anden side, beskÿltte och thiltalde hano for en nÿ mölle, hand haffr ladet opbÿgge vdÿ Querndrope, och formentte at hand same mölle burde igien att affskaffe, och aff brÿde, epterdÿ hand icke haffr damb och dambsted, paa sit eget, Icke heller kand stöffue (opdæmme vandet) paa sitt egett, altsammen om hand stöffuer end thime (time=60 min.), och strax vdÿ rette lagde et things vinde, her aff thinget denn 29 Januarÿ nest forledenn vdgangen formellendis, j sin mening det Rasmus Nielsön J Quærndrope selff ottende, er fremkommen der Jnden thinge, och berette at de haffde siönnett och seett denn nÿ mölle vdÿ Quærndrop, om hand kunde stöffue paa sitt egett heller icke, daa haffr dÿ siöneet at der som den gammell demmening (dæmning) bliffuer ved magt som den var j gaar, daa kand forne Jörgen Lauridtzön icke stöffue paa sitt egett, altsammen, och den dÿ satte stiborett daa bleff opsatt ett timmeglas, jnden same glas var halt vdlöben daa gick vandett op thill baasen, Men dersom same stiboeer haffde bleffuet bestaaendis en thimme, daa haffde vandett gangit thill Tillebroen? paa Quærndrope gade, epter som same things vinde met mehre jndeholte, Epterslig leÿlighed formentte forne Madtz Pedersön, at hand same mölle burde at affskaffe och affbrÿde, och böde derfor epter luogen epterdÿ den formelder j förste bogs LVIJ Capitell, at mand maa eÿ giöre mölle aff nÿ, vden hand haffr damb och dambsted paa sit eget, och vorder paa (?) dom begierendis; Der jmod at suare er möt forne Jörgen Lauridsön och formentte at hand nock som haffde damb och dambsted paa sit eget, och at jngen kunde formene ham at giöre sig sin Eÿendom, saa nÿttig och brugelige som (hand) kunde, mentte derfore at hand same mölle burde at beholde och den bruge epter sin egen vilge och gaffn och beste, med flere ord denom der om emellom vaar,
Daa epter tilltalle och giendsuard och siunsbreffue, som (?) mig haffuer vdÿ rette verit, och den sags leÿlighed, och epterdÿ for mig j dag beuist er mett things vinde, at otte siönsmend haffr si¨nett och seett, dett hand icke kand stöffue paa sitt egett, altsamen, och luogen vdÿ förste bog, LVIJ Capitell formelder at mand maa eÿ giöre mölle aff nÿ, uden hand haffuer damb och dambsted, dog saa at dett flÿder eÿ paa anden mandtz eng eller aggere, mett mehre same capitell formelder, epterslig forbemte leÿlighed, bör hand same nÿ mölle jgien, att affbrÿde, och affskaffe, jnden thrende (?) femb, saa hand icke emod luogen stöffuer paa anden mandtz grund, emeden och alld den stund forne siönsbreff stander ved magt, thill vindisbÿrd neder thrög(?) min sigenette Datum vdt suprae.

Tingsvidne 23.4. 1617Tingsvidne 23.4. 1617Tingsvidne Sunds Herredsting 23.4. 1617: Påtegning: Fordellth (?)  paa Jörgen Lauridtzön J Quarndrop for en Bög (han ulovlig har) hugen vfor... (uden at være lovligt udvist af skovrideren ved Nyborg slot).

Hans Pedersön Vdÿ thronerop HerisFogit vdy Sunsherid Olle Nielsön J Höie, Markor Mickelsön J Stenstrop och Jffr Thomesön J Olderop tingskriffr giöre Vitterlig for alle at Ano effter Kristÿ födsell 1617: Onsdagen den 23 Aprilis paa Sunsheridting Var Skicket Madz Pedersön J Thronerop begierede och fick et fuld things Vinde aff VIII throfaste danemend, som erd Bertill Madzön J Egense, Anders Knudsön i Stenstrop, Niels Mickelsön ibm, Hans Krestoffersön J Quandrop, Ernst Mortensön i Olderop, Per Hansön ib(?), Olle Nielsön J Stogerop och Rasmus Perssön i Höie, Huilcke forne danemend der alle och huer enddrigttelige Vindet paa thro och sandinge at dÿ same dag paa forne thing Sandelige Suoge och hörde at forne Madz Pedersön paa Konge maÿtts och paa hans hosbonds Erlige och Velb: mand Jacob Wldfeld thill Vrope Danmarckis Rigens Raad och Cantseler och befallingsmand paa Nÿborig Slott hans vegne, Laugsögte och fordeltte (fordeling =særlig fremgangsmåde i retssager) Jörgen Lauridzön J Quandrop, for end bög hand nu nÿligen siden det sÿste Siön bleff fört paa hans Skoffue haffr ladet hugge paa hans det stoere Skouffueold (Oldenskov?), paa Dung hano vforviist, effter Konge Maÿtts offenligt vdgiffuen mandatt, och vor Jörgen Lauridzön selff thill thinge idag och icke benegted at hano haffr jo ladet hugge forne bög men berette at haffr ladet den hugge thill hans gordz nÿttige behoff och haffr Jens Rasmussön J Thronerop och Jens Espersön(?) ibm, hiembled att dÿ nogn  thing forleden haffr kaldet thill forne delle, At saa er beret for oss som forberört er, det bekreffter Vÿ med Voris beseÿling her neden thrögt Dattum Wt supra.

Tingsvidne 30.4. 1617Tingsvidne 30.4. 1617Tingsvidne på Sunds herredsting 30.4. 1617

Hans Pedersön J Thronerop HerisFogit J Sunsherid, Olle Nielsön i Höie, Marckor Mickelsön J Stenstrop och Iffr Thomesön J Olderop, tingskriffr giöre vitterlig for alle at Ano effter Kristÿ födsell 1617, Onsdagen den 30 Aprilis paa Sunsheridzting Var skicket Madz Pedersön J Thronerop begierede och fick et fuld things Vinde Aff VIII throffaste danemend som er Ernst Mortensön i Olderop, Krestoffr Bunde J Skorop, Anders Ollesön i Thued, Jens Perssön J Hunddrop (?), Jens Söffrensön i Buobierre, och Mickell Justesön J Quandrop, Huilcke forne danemend der alle och huer endrigttelige Vindet paa thro och sandinge att dÿ same dag paa forne ting sandelige suoge och hörde att forne Madz Pedersön paa Konge Maÿtts och paa hans hosbondz Erlige och Velb: mand Jacob Wldfeld thill Vrope Danmarckis Rigens Radt och Cantseler och Höffuidzmand paa Nÿborig Slot hans vegne, Laugsögte och fordeltte Jörgen Lauridzön J Quandrop for hand icke haffr fuldkomen och rethed sig efter en heristhingsdom vdgiffuen her af thinget Onsdagen den 19 Martÿ sÿst forleden, och affbrÿtt den nÿ mölle J Quandrop efter domens Jndhold, huilcke dom er Jdag inden thinge lest och paaskreffuin och bleff adspurd(?) en, Anden og threde gang om forne Jörgen Lauridzön eller nogn paa hans vegne var thilltinge idag som ville suare thill forne beskÿlling, eller bere hans mold(?) vdÿ nogen (?)olige forfald at vere, thaa var der ingen giensuard och bleff derfor : fordeltt som forberört er och haffr Jens Rasmussön J Thronerop och Jens Espersön ibm hiembled her inden tinge at dÿ thillforne haffr kallet thill forne dielle, at saa er beret for oss, som for berörtt er det bekreffter  Vÿ met Voris beseÿling her ned thrögt: Dattum Wdt supra

Brev 20.7. 1617Brev 20.7. 1617 Brev 20.7. 1617 (2)Brev 20.7. 1617 (2) Brev 20.7. 1617 (3)Brev 20.7. 1617 (3)Jørgen Lauridsens bønskrivelse til kong Christian IV, dateret 20.7. 1617

Stormectigste Höÿgbaarne Förste, Allernaadigste Herre och Konning er ieg fattige mannd K.M. bonnde i Quandrup i Fÿen, nödtrenngt och for Aarsagett mig for eders K.M. att beklage og tilkienndegiffue, att efftersom Gud haffuer vntt mig thuinnde smaa Jordeÿgennde gaarde, och boulegge vdj forne Quandrup, denn ene med minn höstrue och steffdatter, og denn anndenn ieg haffuer kiöbt, huor aff ieg maa holde thuennde soldatter, enn som er fennicke förer (fændrik = laveste officersgrad) for denn fÿennsche fanne, och ieg sielff, vannseett, kannd beuises i sanndheed att der vell ere da baade aff minne Egnne Naaboer och Anndre, som haffuer meere och störe Eigenndomb end ieg, och holde dog icke meere deraff ennd en Soldatt, Och efftersom ieg haffuer fundett enn gammell Mölle damb, med dambs bond, og med gamble pelle (pæle) i grunden liggenndis paa minn gaardtz thoffte ved mitt Kaall haffue gierde, paa denn gaardtz eige ieg fich med minn höstrue, Saa er ieg med minn höstrue bleffuen tillsinndtz att ville bÿgge der enn flommölle (skvatmølle) op igienn till minn egenn gaardtz nÿtte med Kornn och maltt att maalle, naar der komb vannd vndertidenn till stödenndis, och att flii gaardenne och der till ladett hugge 8 egger, och 11 böger eftersom Siunnsmennd aff deris eignne bönnder tilltagenn haffue siunnitt och seett, och ieg dennom haffuer anduisett och icke ieg viiste aff K.M. breff, att K.M. lennsmennd schulle vduise mig huis ieg motte hugge, fordj ieg saa faae aar sidenn haffuer faaett Eigenndomb att brugge, och huis ieg aff samme thre (træ) icke haffuer kunnde brugtt till möllenn och gaardenn (gaardene?) haffuer ieg brugt till plouffue (plove), harre (harve), vogennredschab, och anndett meere gaardtz nÿtte, brug och Jllebranndt och Jnntett deraff soldt enttenn til thegelloffnne eller andre, menn haffuer mett(?) der forudenn kiöbtt thömber i Suinnborg till slig minne gaardis fornödennhed som Nochsom kannd beuises.

Karen Skram (+1625) til EgeskovKaren Skram (+1625) til EgeskovOch som Erlig och velbiurdig Frue Karinne Schramb till Egeschouff haffuer formenntt sig at lide schade for minn Rinnge mölle schÿldt, haffuer hunn och henndis kiere Suoger Erlig och velbiurdig mand Jacob Wldfeldt til Vrup Konng M. och Danmarckis Rigis Raad och Canntseler och Höffuidtzmannd paa Nÿeborg Slott, i forledenn Vinntter ved deris fougder och thiennere ladett mig tilltalle och forfölle for samme mölle och schouffhug och sagen saa viid dreffuett til herridtztinng, saa (?) herridtzfougdenn Hanns Pedersenn i Thronnerope haffuer dömp mig dennd 26 Februarij sidst forledenn for samme schouffhug, at werre giortt emod K.M. Mandat vdj höÿg Öffrighedtz naade och vnaade, och icke ieg haffuer K.M. breff för den till thinge nu i winter lode lese, der domb schulle gannge, haffde ieg tillfornne höret samme K.M breff och Manndatt, ville ieg giernne retett mig der effter som ieg billigenn pligtig var.

Dereffter forhuerffuett herridtztinngs domb att ieg schall affschaffe möllenn indenn threÿenn femb (?) att ieg icke formedelst denn schall lade flöde nedden fra mig paa egen schouffs ennge, huilckett ieg haffuer giortt och afflagtt hullett(?) nogett der efter, efter samme dombs Jndhold, dateritt dennd 19 Martÿ sidst forledenn, och vansett ieg motte nu (?)deligenn hid med denn fÿnnsche fanne for enn 5 Vger sidenn forfarer ieg aff gott folck att de liggeuell, videre lade mig tilltalle och forfölge till Landstzting och Euindeligenn achte att de ville mig i grunnde forderffue huor offuer sig Gud och (?) K.M. sig naadeligeligenn forbarmme.

Derfore allernaadigste herre och koning att effterdj ieg(?) om samme K.M. breff tilfornne Jntett haffuer verritt beuist eller forkÿnndett förennd dett kortt sidenn indenn Thinnge i mod mig vdj rette m(?) Laugt huor effter fougden icke allenniste haffuer dömpt mig i K.M. naade och vnaade, menn ieg och sidenn i minn frauerellse Efftertrachtis och forfölgis, som ieg des verre nu forfarer, da er ieg paa dett vnnderdanigste begierrenndis att mig denne ganng naadigste maa effterladis huis ieg mig heremod saaledis med samme schouffhug kannd haffue forgrebett, och derom naadigste meddelle mig K.M. breff till velbemeltte denn guode mannd Jacob Ulfeldt annsu?nndis minn schouff schall finndis med de beste och icke denn Rinngeste.

Disligeste att ieg om mueligtt verre kunnde naadigste motte forvnndis, paa minn egen grunnd och dambsted till mitt egett behoff att bruge samme mölle, som ieg med stuor omkostninng haffuer ladett bÿgge, och opsette paa dett ieg fattige mannd icke meere emod anndre saa ÿnnckeligenn schulle efftertrachtis, Menn motte vinde denn rett och friihed, som anndre Jordeignne bönnder her vdj Fÿenn aff Arrildtz thiid och endnu niude och haffue, ieg vill igienn finndis villig med liff och guodtz K.M att thienne huor och naar mig tillsigenndis vorder och er her paa (?) K.M. guode och naadigste bescheed vnnderdannigste formodenndis, Sligtt (?) K.M gud aldmechtigste belönne vill, Actum Kiöbennhaffn dend 20 dag Julÿ Anno 1617

Eders Koning Maÿtz - Fattige Thiennere och vnnderdaninge Soldatt - Jörgenn Lauridtzenn vdj Quandrup i Fÿenn

Tingsvidne 9.8. 1617Tingsvidne 9.8. 1617 Tingsvidne 9.8. 1617 (2)Tingsvidne 9.8. 1617 (2)Fynbo landstings 9.8. 1617. Påtegning: Voldz Vinde thill Landztingitt.

Jacob Nielsenn Bÿe schriffuer i Ottennse, sidenndis denn dag vdi dommersted Paa Velbiurdige Hanns Kaas Lanndsdommer hanns Vegnne, Hanns Jensen Borger i Ottennse, Hanns Madsenn fougett paa Kong Maÿtts gaard, oc Jenns Pillegaard, borger ibm: giöre viterligt Aar effter Guds biurd 1617, Löffuerdagenn denn 9 Augustj Paa fÿennboe lannchstinngh Var (skikket?) Otte Sunndsheritzs Sanndemend, Ved Nafnn, Rasmus Nielsenn i Querenndrup, Jenns Madsenn i Ollerup, Peder Hannsenn i Egebiergh, Niels Anndersenn ibm, Rasmus Nielsenn i Hörup, Mads Nielsen i Lunde, Hanns Jennsenn i Scherning oc Olluf Jennsenn i Höÿe, Thillfuld af Bertell Hannsenn thienindis paa Nÿborg Slot paa Kong: Maÿttz oc hanns Hosbunndtz Erlig oc Velb: mannd Jacob Wlfeld thill Wrup Danmarchis Riggis Candtzeler deris vegne, att  thÿe oc suerge offuer Jörgenn Lauritzenn i Querenndrup Anlanngendis Wold.

Da fremstod nu forne Sanndmend, Enn efter Anden thogh bog i haannd oc berette, att efterdi dett for dennom med enn domb af Sunnds heritstinng denn 29 January nest forledenn vdgiffuitt bevises att forne Jörgen Lauritzenn er tilfunnden, at afbrÿde denn nÿe mölle i Querenndrup, Som hannd haffuer ladett opsette, efter siunns breffs Jnndhold, efterdi hannd iche kunnde stöffue paa sit eget, oc den afbrÿde Jnndenn thrinnde femb, Disligste beuises med tingsVinnde, af forne ting Vdgiffuitt denn 30 Aprilis nest forleden, att forne Jörgen Lauritzen er bleffuen fordeelt efter Dommens Jnndhold, Disligste bleff beuist med fire vindisbiurd theris vinnde af forne Tingh vdgiffuitt denn 6 Augustj nest forledenn att samme mölle om dagen thillforenn haffuer veret ved sinn fuld macht, Som denn kunnde vere denn dag denn kunnde maalle kornn; Epter slig leÿlighed (?) soer di forne Jörgen Lauritzenn ett fuldt Vold paa, - Der paa bad de thennom saa sanntt Gud till hielppe att saa indenn tinng gich oc foer som for(skrevet?) staar, Dett Vinnder Vÿ med Voris zignetter vndertrögt. Datum Vt supra

 

Tingsvidne på Sunds herredsting 10.12. 1617. Brev 10. 12.  1617Brev 10. 12. 1617Påtegning: Madtz Pedersön J Thronerop Wide epter Dett Suard Jörgen Lauridtzön gaff di threÿ Mend. Om Sagen att afstille (bilægge).

Hans Pedersön vdÿ Thronerop HerisFoget J Sunsherid, Olle Nielsön i Höie, Anders Sald J Stinstrop Och Iffr Thomesön J Olderop, thingskriffr Giöre vitterlig for Alle At Ano epter Kristÿ födsell 1617 Onsdagen den 10 december paa Sunsheridthing var Skikett: Madtz Pedersön J thronerop begirde och fick et fuld things Vinde aff 8 throffaste Danemend som ere: Laurids Pedersen J Kogtuettgord, Jens Ericksön J Skosbogord, Rasmus Lerke J Olderop, Jens Söffrensön J Rödme, Anders Lauridzön J Stogerop, Markor Chrestoffersön ibm, Per Knudsön i Skosbo, och Niels Jörginsön J Utte mölle (Urte Mølle), Huilcke forne Danemend Der alle och huer Endrigttelige Vindet paa thro och sandingen at dÿ same dag paa forne ting Sandelige suoge och hörde, Att forne Mads Pedersön paa hans hosbonds Erlige och Velb: Mand Jacob Wldfeld thill Wrope Danmarckis Rigens Raadt och Candtzeler och befallings Mand paa Nÿborg Slott hans Vegne, haffde hid idag J Rette Ladet kalde epter(skrevne) thill deris Sandhed att vinde och bekiende, Om huad beskieden och giendsuard, som dÿ bekom aff Jörgen Lauridzön J Quarndrop Paa det bud dÿ skulle vere thill hano: Daa frem kom Rasmus Nielsön J Quandrop, Knud Jensön J Thronerop Och V: Peder Hansön ibm dÿ Sambtligen hiembled kundgiorde och berette, At dÿ haffuer verit huos forne Jörgen Lauridzön och Bedet hanno Att hand Skulle Reÿsse thill NÿborgSlott thill Voris Gunstige Lensmand och huos Hano Paa Konge Maÿestatts Vegne, Aff Suaæære (afsværge?) Och thalle vdÿ Vinde, for hans gordtz Skuoff hano haffr huggett Vforuist Effter Siönsbreff, Och dennes Jndhold, Daa Suarede forne Jörgen Lauridsön Oss Same thid at hand icke er Selff saa ved Helbrede, At hand kand Reÿse dervd, Men lege ved sin Sÿgeseng, Huilcke hand och giorde, Men hano ville befligte sig paa at hand kunde paa fredag, Nest komendis, vdskaff och thill beuegge, dÿ thuo Mend, som var vdde for hano Sÿste gang, eller thuo andre, Som skulle paa hans Vegne, Giöre deris Beste, om dÿ kunde aff skelle forberörtt Sag, Om den gode Mand Ville Giöre for Gudtz Skÿld, Och hans egen fromhed: och lade sig beuegge at hand fattige mand maa kome J Rolighed, och haffr Per Knudsön i Tronerop och Jens Jespersön ibm hiembled at dÿ haffr kallet forne Jörgen Lauridzön imod dette Vinde, At saa er beret for Oss, som forberet er: det bekreffter Wÿ met Voris beseÿling Herneden thrögtt Datum Wdt suprae:

Sagefald 1618-19Sagefald 1618-19Udfaldet af sagen kan aflæses i sagefaldsregisteret i Nyborg lens regnskaber for året 1618-19: Herefter blev han dømt til at betale 100 rigsdaler til lensmanden på Nyborg Slot. Jörgen Lauridsenn i Querndrup afftinnget, for Wlougligenn haffde forhugget sin schouff, och Opsatt enn Nÿe mölle, som icke haffde Werrett mölle tilforn gaff derfore Pennge I (rt) Rigsdr. (=100 rigsdaler):